Statistics & Estimates / Crop Estimates / 26 January 2017

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area planted estimate  2017  Voorlopige oppervlakteskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Intentions ¹
Voorneme ¹
Area planted
Oppervlakte beplant
Final estimate
Finale skatting
Change
Verandering
2017 2017 2016 2016
Ha Ha Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (A) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  White maize / Witmielies 1 557 200 1 455 000 1 014 750 3 253 775 +53.46
  Yellow maize / Geelmielies 992 000 1 008 000 932 000 4 283 100 +6.44
Total maize / Totale mielies 2 549 200 2 463 000 1 946 750 7 536 875 +30.95
Sunflower seed / Sonneblomsaad 665 800 670 000 718 500 755 000 -7.33
Soybeans / Sojabone 542 200 516 000 502 800 741 550 +7.84
Groundnuts / Grondbone 45 500 33 500 22 600 18 850 +101.33
Sorghum 36 800 38 300 48 500 74 150 -24.12
Dry beans / Droëbone 45 000 33 000 34 400 35 445 +30.81
Total / Totaal 3 884 500 3 753 800 3 273 550 9 161 870 +18.66

¹  As mid October 2016 / soos middel Oktober 2016.
Note:  Estimate is for calendar year, e.g. production season 2016/17 = 2017
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, bv. produksie-seisoen 2016/17 = 2017

Total maize / Totale mielies
Area planted   2008-2017   Oppervlakte beplant

Graph showing total area planted to maize from 2008 to 2017

Sunflower seed / Sonneblomsaad
Area planted   2008-2017   Oppervlakte beplant

Graph of area planted to sunflowers from 2008 to 2017

Soybeans / Sojabone
Area planted   2008-2017   Oppervlakte beplant

Graph showing area planted to soybeans from 2008 to 2017
White and Yellow maize / Wit- en Geelmielies
Preliminary area planted estimate  2017  Voorlopige oppervlakteskatting
Preliminary area planted
Voorlopige oppervlakteskatting
Area planted / Oppervlakte beplant Final estimate ¹ / Finale skatting ¹
2017 2016 2016
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
White
Wit
Yellow
Geel
Total
Totaal
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Tons Tons Tons
Western Cape / Wes-Kaap
200 2 000 2 200 500 4 000 4 500 5 000 40 000 45 000
Northern Cape / Noord-Kaap
3 500 45 000 48 500 3 750 50 000 53 750 34 875 675 000 709 875
Free State / Vrystaat
732 000 370 000 1 102 000 390 000 310 000 700 000 1 111 500 1 007 500 2 119 000
Eastern Cape / Oos-Kaap
2 500 13 000 15 500 2 000 12 000 14 000 9 200 66 000 75 200
KwaZulu-Natal
48 000 48 000 96 000 38 000 48 000 86 000 209 000 304 800 513 800
Mpumalanga
156 000 333 000 489 000 160 000 330 000 490 000 720 000 1 551 000 2 271 000
Limpopo
35 000 23 000 58 000 31 500 22 000 53 500 176 400 129 800 306 200
Gauteng
55 000 56 000 111 000 49 000 56 000 105 000 205 800 224 000 429 800
North West / Noordwes
525 000 102 000 627 000 340 000 100 000 440 000 782 000 285 000 1 067 000
Total / Totaal
1 557 200 992 000 2 549 200 1 014 750 932 000 1 946 750 3 253 775 4 283 100 7 536 875

¹  27 September 2016

CONFIDENTIALITY ISSUES that CEC members are committed to adhere to on the day of the meeting

  • Personal items such as laptops, handbags, cell phones, etc. are not allowed in the venue during the meeting.
  • No member is allowed to leave the meeting before 12:00 in order to prevent disclosure of the information.
  • The embargo time for the release of crop estimates information is 15:30.
  • No member is allowed to discuss crop estimates information with anyone other than a member of the Committee before the embargo time.
  • Only the Chairperson, or a member appointed by the Chairperson, may release the figures to the media.
  • Members must regard the detail of any information that was collected for and/or discussed during the meeting, as confidential.
  • Individual information received for crop estimate purposes is treated strictly confidential, and is not divulged for any other purposes.

White maize / Witmielies
Area planted   2008-2017   Oppervlakte beplant

Graph showing area planted to white maize from 2008 to 2017

Yellow maize / Geelmielies
Area planted   2008-2017   Oppervlakte beplant

Graph of area planted to yellow maize from 2008 to 2017

Summer crops / Somergewasse
Preliminary area estimate  January 26 Januarie 2017  Voorlopige oppervlakteskatting

Summer field crops – 2017

The preliminary area estimate of today is mainly based on the results of a non-probability survey conducted by the Directorate: Statistics and Economic Analysis of the Department of Agri­cul­ture, Forestry and Fisheries and reflects the position during the 3rd week of January 2017.

The revised area planted and production figures, which will be released by the Crop Estimates Committee on 28 February 2017, will mainly be based on information obtained from the Producer Independent Crop Estimation System (PICES) survey for the Northern Cape, Free State, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng and North West provinces.

Commercial maize: The preliminary area estimate for maize is 2,549 million ha, which is 30,95% or 602 450 ha more than the 1,947 million ha planted for the previous season, and also 3,50% or 86 200 ha more than the intentions to plant figure of 2,463 million ha released in October 2016.

The preliminary area estimate for white maize is 1,557 million ha, which represents an increase of 53,46% or 542 450 ha compared to the 1,015 million ha planted last season. In the case of yellow maize the area estimate is 992 000 ha, which is also 6,44% or 60 000 ha more than the 932 000 ha planted last season.

Other summer crops:

Sunflower seed: The preliminary area estimate for sunflower seed is 665 800 ha, which is about 7,33% or 52 700 ha less than the 718 500 ha planted the previous season.

Other crops: It is estimated that 542 200 ha have been planted to soybeans, which represents an increase of 7,84% or 39 400 ha compared to the 502 800 ha planted last season.

For groundnuts, the area estimate is 45 500 ha, which is 101,33% or 22 900 ha more than the 22 600 ha planted for the previous season.

The area estimate for sorghum decreased by 24,12%, from 48 500 ha to 36 800 ha against the previous season.

For dry beans, the area estimate is 45 000 ha, which is 30,81% or 10 600 ha more than the 34 400 ha planted for the previous season.


Please note that the revised area estimate and first production forecast for summer field crops for 2017 will be released on 28 February 2017.

Information is available on the internet at:
www.daff.gov.za/daffweb3/Home/Crop-Estimates or:
www.sagis.org.za, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Somergewasse – 2017

Die voorlopige oppervlakteskatting van vandag is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van 'n nie-ewekansige opname onder­neem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en weerspieël die situasie soos gedurende die 3de week van Januarie 2017.

Die hersiene aangeplante oppervlakte en produksiesyfers sal deur die Oesskattingskomitee op 28 Februarie 2017 vrygestel word en sal hoofsaaklik gebaseer wees op inligting verkry vanaf die "PICES"-opname vir die Noord-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Kommersiële mielies: Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,549 miljoen ha, wat 30,95% of 602 450 ha meer is as die 1,947 miljoen ha wat verlede seisoen aangeplant is, en ook 3,50% of 86 200 ha meer as die voornemens om te plant syfer van 2,463 miljoen ha soos vrygestel in Oktober 2016.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,557 miljoen ha, wat 'n toename van 53,46% of 542 450 ha verteenwoordig vergeleke met die 1,015 miljoen ha die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 992 000 ha, wat ook 6,44% of 60 000 ha meer is as die 932 000 ha geplant die vorige seisoen.

Ander somergewasse:

Sonneblomsaad: Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 665 800 ha, wat omtrent 7,33% of 52 700 ha minder is as die 718 500 ha aangeplant die vorige seisoen.

Ander gewasse: Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 542 200 ha, wat 'n toename van 7,84% of 39 400 ha verteenwoordig vergeleke met die 502 800 ha geplant die vorige seisoen.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 45 500 ha, wat 101,33% of 22 900 ha meer is as die 22 600 ha geplant vir die vorige seisoen.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het afgeneem met 24,12%, van 48 500 ha tot 36 800 ha teenoor die vorige seisoen.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 45 000 ha, wat 30,81% of 10 600 ha meer is as die 34 400 ha geplant vir die vorige seisoen.


Neem asseblief kennis dat die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2017, op 28 Februarie 2017 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
www.daff.gov.za/daffweb3/Home/Crop-Estimates of by:
www.sagis.org.za, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.


Winter cereals / Wintergewasse
Area planted estimate and sixth production forecast  2016  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Crop / Gewas Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Fifth forecast
Vyfde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
Change
Verandering
2016 2016 2016 2015 2015
Ha Tons Tons Ha Tons %
(A) (B) (C) (D) (E) (B) ÷ (C)
Commercial / Kommersieël
  Wheat / Koring 508 365 1 893 390 1 875 540 482 150 1 440 000 +0.95
  Malting barley / Moutgars 88 695 354 065 339 135 93 730 332 000 +4.40
Canola 68 075 105 460 108 860 78 050 93 000 -3.12
Total / Totaal 665 135 2 352 915 2 323 535 653 930 1 865 000 +1.26

Note:  Estimate is for calendar year, e.g. production season 2016 = 2016
Nota:  Skatting is vir kalenderjaar, bv. produksie-seisoen 2016 = 2016

Wheat / Koring
Area planted estimate and sixth production forecast  2016  Oppervlakte- en sesde produksieskatting
Province / Provinsie Area planted
Oppervlakte beplant
Sixth forecast
Sesde skatting
Area planted
Oppervlakte beplant
Final crop
Finale oes
2016 2016 2015 2015
Ha Tons Ha Tons
Western Cape / Wes-Kaap 323 000 1 082 050 310 000 697 500
Northern Cape / Noord-Kaap 35 000 266 000 36 000 259 200
Free State / Vrystaat 110 000 308 000 80 000 176 500
Eastern Cape / Oos-Kaap 2 200 11 000 3 100 14 880
KwaZulu-Natal 6 500 37 050 7 300 41 000
Mpumalanga 2 300 13 800 3 500 19 500
Limpopo 17 000 103 700 27 000 144 420
Gauteng 365 2 190 250 1 500
North West / Noordwes 12 000 69 600 15 000 85 500
Total / Totaal 508 365 1 893 390 482 150 1 440 000

Wheat / Koring
Production   2007-2016   Produksie

Graph showing wheat production from 2007 to 2016 in South Africa

Malting barley / Moutgars
Production   2007-2016   Produksie

Graph depicting production of malting barley in South Africa from 2007 to 2016

Canola
Production   2007-2016   Produksie

Graph depicting production of canola from 2007 to 2016 in South Africa

Winter crops / Wintergewasse
Area estimate and sixth production forecast  26 January / Januarie 2017  Oppervlakte- en sesde produksieskatting

Wheat

The expected commercial production of wheat is 1,893 million tons, which is 0,95% or 17 850 tons more than the previous forecast of 1,876 million tons, whilst the expected yield is 3,72 t/ha. The main reason for the increase in wheat production is that farmers harvested better than expected yields, especially in the Western Cape.

The expected production in the Western Cape increased by 1,52% or 16 150 tons, from 1,066 million tons to 1,082 million tons against the previous forecast.

The production forecast for the Free State remained unchanged at 308 000 tons. In the Northern Cape, the expected production fore­cast also remained unchanged at 266 000 tons.

The area estimate for wheat 508 365 ha.

Other crops: The production forecast for malting barley is 354 065 tons, which is 4,4% or 14 930 tons more than the previous fore­cast of 339 135 tons. The area planted is estimated at 88 695 ha, while the expected yield is 3,99 t/ha.

The expected canola crop was adjusted downwards by 3,12% or 3 400 tons to 105 460 tons. The area estimate for canola is 68 075 ha, with an expected yield of 1,55 t/ha.


Please note that the final production estimate for winter cereals for 2016 will be released on 28 February 2017.

Information is available on the internet at:
www.daff.gov.za/daffweb3/Home/Crop-Estimates or:
www.sagis.org.za, as from 14:30 on the date of the relevant meeting of the Crop Estimates Committee.

Koring

Die verwagte kommersiële produksie vir koring is 1,893 miljoen ton, wat 0,95% of 17 850 ton meer is as die vorige skatting van 1,876 miljoen ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,72 t/ha is. Die hoofrede vir die toename in koringproduksie is as gevolg van produsente wat beter as verwagte opbrengste gestroop het, veral in die Wes-Kaap.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap het met 1,52% of 16 150 ton toegeneem, van 1,066 miljoen ton tot 1,082 miljoen ton teen­oor die vorige skatting.

Die produksieskatting vir die Vrystaat is onveranderd gelaat op 308 000 ton. In die Noord-Kaap is die verwagte produksie ook onveranderd gelaat op 266 000 ton.

Die oppervlakteskatting vir koring is 508 365 ha.

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is 354 065 ton, wat 4,4% of 14 930 ton meer is as die vorige skatting van 339 135 ton. Die oppervlakte beplant is beraam op 88 695 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,99 t/ha beloop.

Die verwagte canola-oes is afwaarts aangepas met 3,12% of 3 400 ton na 105 460 ton. Die oppervlakteskatting vir canola is 68 075 ha, met 'n verwagte opbrengs van 1,55 t/ha.


Neem asseblief kennis dat die finale produksieskatting vir winter­gewasse vir 2016 op 28 Februarie 2017 vrygestel sal word.

Inligting is beskikbaar op die internet by:
www.daff.gov.za/daffweb3/Home/Crop-Estimates of by:
www.sagis.org.za, vanaf 14:30 op die dag van die toepaslike vergadering van die Oesskattingskomitee.