Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 2 Februarie 2017 in die Komiteekamer, PNS-Kantoorgebou, Woodmead 1. Opening

  Dr Jan Dreyer open die vergadering met gebed.

 2. Verwelkoming

  Mnr GJH Scholtemeijer, Voorsitter van die Raad van die PNS, heet almal welkom by die eerste vergadering van die Sojawerkgroep van die jaar. Hy verwelkom in die besonder vir Me Roberts van Omnia en Mnr Phasoana van die LNR-NIPB in Stellenbosch. Hy versoek Dr De Kock om in te staan as Voorsitter van die vergadering.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Dr J de Kock Voorsitter
  Me R Beukes DAFF
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr H Conradie Produsent: Mpumalanga
  Me A de Beer LNR-IGG
  Mnr G de Beer PNS-Kontrakteur
  Dr J Dreyer PNS
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Mnr N Hawkins SAGIS
  Mnr C Jacobs Produsent: Oos-Vrystaat
  Mnr M Jansen van Rensburg Dept Landbou: Mpumalanga
  Mnr C Joubert NLBR
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me W Louw SAGL
  Me W MacPherson Madumbi
  Prof F Meyer PNS
  Mnr T Prinsloo LNR-IGG
  Me M Purnell Agbiz Grain
  Mnr J Rankin Produsent: Noordwes
  Me S Roberts Omnia
  Mnr G Roos Produsent: Mpumalanga
  Mnr G Scholtemeijer PNS
  Mnr D van der Westhuizen Produsent: Mpumalanga
  Mnr WF van Wyk PNS
  Mnr APG van Zyl Produsent: Noord-Kaap
  Me M du Preez PNS
  Me E Harmse PNS-kontrakteur

  Verskonings

  Mnr J Botma Produsent: Vrystaat
  Mnr S Brereton-Stiles BASF
  Mnr J du Plessis Produsent: Noordwes
  Prof D Fourie Noordwes-Universiteit
  Mnr C Louw GraanSA
  Me N Rousseau Bayer
  Mnr C Sturgess JSE
  Dr D Strydom GraanSA
  Mnr A Theron PNS
  Mnr E van den Berg Pioneer
  Mnr R van Niekerk Agricol
  Mnr A van Vuuren NWK

 4. Personalia

  Mnr Van Zyl word terugverwelkom na afloop van sy besoek aan Australië, en so ook Dr Dreyer, na afloop van sy besoek aan die Verenigde State van Amerika. Mnr Roos word gelukgewens met sy aanwysing as kategoriewenner in die Weeg&Wenopbrengskompetisie. Dr Briedenhann word gelukgewens met sy verkiesing as Voorsitter van die PNS se Tegnologiekomitee.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, sonder enige wysigings of toevoegings.

 6. Goedkeuring van die notule

  1. Notule van die sojawerkgroepvergadering van 4 Oktober 2016 en verwysing na webblad

   Besluit:

   1. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 4 Oktober 2016 word as gelese beskou en goedgekeur, en na die Bemarkingskomitee verwys, vir plasing op die webblad van die PNS.

    Bemarkingskomitee

 7. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

  Dr Briedenhann rapporteer aan die hand van die nuutste uitgawe van die United States Department of Agriculture (USDA) se World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)-verslag oor die stand van die internasionale sojaboonmark. Hy meld onder andere dat die wêreldoordragvoorraad met bykans 0,5 miljoen ton afwaarts aangepas is na 82,3 miljoen ton, en dat sojaboonpryse op die Chicago Board of Trade (CBOT) afwaarts neig.

  Dr Briedenhann rapporteer voorts oor die plaaslike vraag- en aanbodsituasie, waar die totale vraag in 2017-2018 na verwagting te staan sal kom op 978 850 ton. Hy sê 'n uitsonderlik goeie produksiejaar word in die vooruitsig gestel, met pryse wat onder druk is weens die verwagte groot sojaboonoes. Hy noem dat die afgeleide produsenteprys vir sojabone op 24 Januarie 2017 te staan gekom het op R6022 per ton, en dat sojabone tans teen R6365 per ton verhandel. Hy sê die sojaboonpersmarge vir Mei 2017 beloop R121 per ton.

 8. SAGIS

  Mnr Hawkins bied 'n oorsig aan van die nasionale en internasionale vraag- en aanbodsituasie van sojabone, en van die huidige stand van sake ten opsigte van produsentelewerings, soos gemeet teen die amptelike oesskattingsdata. Hy verskaf onder andere ook inligting oor plaaslike verbruiksyfers, oor plaaslike en internasionale pryse, en oor in- en uitvoere. Kennis word geneem dat dié en ander data ook gepubliseer word op die SAGIS-webblad (SAGIS-webblad).

  Kennis word voorts geneem van die SAGIS Weeklikse Bulletin gedateer 19 Januarie 2017 en van die Maandelikse Bulletin van opgawe-inligting, gedateer 22 Desember 2016; van SAGIS se maandelikse publikasiedatums, van die datums van die Nasionale Oesskattingskomitee se finale skattings, van die vergaderdatums van die Supply and Demand Estimates Liaison Committee (SDELC) en van die publikasiedatums van die South African Supply and Demand Estimates Reports.

 9. South African Supply and Demand Estimates (SASDE)

  Mnr Joubert bied 'n voorlegging aan oor die doel van die SASDE-verslag, en oor die struktuur en werksaamhede van die SDELC en die S&DEC. Hy sê prestasiemetings dui daarop dat die vraag- en aanbodvooruitskattings redelik akkuraat is.

  Mnr Scholtemeijer verneem wat die invloed van die huidige debakel in die pluimveebedryf op die sojaboonbedryf sal wees. Prof Meyer noem dat die kwessie tans prioriteitsaandag geniet. Hy sê huidige projeksies dui op 'n dramatiese daling in veevoerverbruik, met meer mielies wat uitgevoer sal moet word, en minder sojaboonoliekoek wat ingevoer sal moet word. Hy bevestig dat plaaslike sojaboonproduksie nie beïnvloed sal word nie.

  Dr Briedenhann en Prof Meyer is van mening dat die SASDE-verslae noodsaaklike en waardevolle inligting voorsien.

  Kennis word geneem van die South African Supply and Demand Estimates Reports vir Oktober, November en Desember 2016.

 10. Weer- en klimaatsvooruitskouing

  Dr Briedenhann noem dat bonormale reën in die loop van die volgende paar weke vir groot gedeeltes van die land voorspel word.

 11. Oesskattings

  1. Nuutste oesskattings

   (Besluit 12.1.1 van die Raadsnotule van 2 en 3 November 2016)

   Me Beukes sê volgens die voorlopige oppervlakteskatting vir 2016-2017 beloop die oppervlakte beplant met sojabone 542 200 hektare, wat 7,84% of 39 400 hektare meer is as dié van die vorige seisoen.

   Me Beukes verwys na die tabel waarin die oppervlakteskatting per provinsie gereflekteer word. Sy sê volgens aanduidings gaan die meeste sojabone (45%) in Mpumalanga geplant word, gevolg deur die Vrystaat met 39% van die totale sojaboonoppervlakte. Sy noem dat hierdie aanplantings gesamentlik 84% van die totale sojaboonaanplantings verteenwoordig. Sy sê die grootste toename in sojaboonaanplantings teenoor die vorige seisoen het in die Vrystaat plaasgevind, naamlik 36 000 hektare meer, gevolg deur Mpumalanga met 5 000 hektare meer. Sojaboonaanplantings in die Limpopoprovinsie toon 'n afname van 7 500 teenoor die vorige seisoen, met produsente in die omgewing van Brits en Thabazimbi wat mielies eerder as sojabone aangeplant het.

   Me Beukes gee vervolgens 'n oorsig van die oppervlakteskattings sedert 2007 tot 2017 in vergelyking met die vyf- en tien-jaar gemiddelde beplante oppervlaktes. Sy sê die voorlopige oppervlakteskatting vir 2017 is 1,10% of 5 900 hektare hoër as die vyfjaargemiddelde oppervlakte van 536 300 hektare, en 35,65% of 142 490 hektare hoër as die tien-jaar gemiddelde oppervlakte beplant van 399 710 hektare. Sy bied ook 'n oorsig van die provinsiale oppervlakteskattings vanaf 1988 tot 2017 en van die verhouding van die oppervlakteskattings van mielies, sonneblom en sojabone per provinsie, vir 2016 en 2017.

   Kennis word geneem van die oppervlakte- en vyfde produksieskatting vir wintergewasse in 2016, en van die data per provinsie insake produsentevoornemens om sojabone aan te plant in 2016-2017.

   Die Voorsitter bedank Me Beukes vir die interessante inligting wat sy verskaf het.

 12. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Algemeen

    Mnr Du Plessis is van mening dat goeie sojaboonopbrengste in KwaZulu-Natal behaal sal word, indien die weer hou. Hy sê syns insiens is die oppervlakteskatting van 30 000 hektare vir KwaZulu-Natal redelik in die kol.

  2. Mpumalanga en Gauteng

   1. Algemeen

    Mnr Roos rapporteer dat die sojaboonaanplantings in Mpumalanga oor die algemeen redelik mooi lyk, hoewel droë kolle hier en daar voorkom. Hy sê die geskatte 245 000 hektare vir Mpumalanga is aanvaarbaar.

    Mnr Van der Westhuizen rapporteer dat muise, kolganse en kransduiwe groot skade aanrig op sojaboonaanplantings in sy omgewing.

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   1. Algemeen

    Mnr Rankin noem dat meer sojabone aangeplant is in die omgewing van Schweizer-Reneke, maar dat minder sojabone elders aangeplant is. Hy sê Noordwes se geskatte oppervlakte van 20 000 hektare is waarskynlik korrek.

  4. Vrystaat

   1. Algemeen

    Mnr Jacobs rapporteer dat minder sojabone aangeplant is in die omgewing van Harrismith, met tussen 10 en 15% minder sojabone wat in die Oos-Vrystaat aangeplant is. Hy sê die sojabone vertoon baie goed, hoewel opvolgreën benodig word.

  5. Oos- en Noord-Kaap en Suid-Westelike distrikte

   1. Algemeen

    Mnr Van Zyl is in ooreenstemming met die Nasionale Oeskattingskomitee se oppervlakteskatting van 3 000 hektare vir die Noord-Kaap. Hy sê hoewel waterbeperkings steeds geld, vertoon die sojabone baie mooi.

 13. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe 2016-2017

   (Besluit 12.1.1 van die Sojawerkgroepnotule van 4 Oktober 2016)

   Me De Beer rapporteer dat 21 sojabooncultivarevaluasieproewe geplant is, met twee proewe wat oorgeplant moes word, en die Bergvilleproef wat weggeslaan is deur hael. Sy sê die westelike gebiede is tans geweldig droog.

   Die Voorsitter reël dat die besluit rakende die indeling van gebiede in klimaatsgroepe oorstaan.

   Kennis word geneem van die sojabooncultivaraanbevelings vir 2016-2017.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die indeling van gebiede in klimaatsgroepe bespreek is tydens die Nasionale Sojaboon­cultivarevaluasiekomiteevergadering, en dat die LNR-IGG onderneem het om ondersoek in te stel na die aangeleentheid.
   2. Mev De Beer
    Sojawerkgroep

  2. Roes

   Kennis word geneem van die kopie van die voorlegging getitel "Lecanicillum muscarium: a mycoparasite of the soybean rust fungus Phakopsora pachyrhizi?" wat Dr Yobo tydens die vorige vergadering aangebied het.

  3. Sojaboonwebstudie / onderwerpe vir webstudies

   (Item 12.3 van die Sojawerkgroepnotule van 4 Oktober 2016 en besluit 9.1.2.6 van die Tegnologiekomiteenotule van 29 en 30 No­vem­ber 2016)

   Kennis word geneem van die sojaboonwebstudie gedateer September 2016.

   Die Voorsitter noem dat die webstudie handige en wetenswaardige inligting bevat, met veral die nuutste maatskappy e-nuus waar rapporteer word oor interessante nuwe verwikkelinge en tegnologiese vordering.

   Mnr Van der Westhuizen spreek sy waardering uit vir die inligting wat gereeld voorgelê word aan die lede van die Sojawerkgroep. Hy sê Mnr Wessel van Wyk beskik oor heelwat inligting wat produsente kan help met probleme soos Sclerotinia. Hy doen aan die hand dat Mnr Van Wyk die kundigheid waaroor hy beskik in 'n groter mate met die lede van die Sojawerkgroep deel.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat 'n beroep gedoen is dat Mnr Van Wyk die kundigheid waaroor hy beskik in 'n groter mate met die lede van die Sojawerkgroep deel.

    Voorsitter
    Mnr Van Wyk
    Sojawerkgroep


  4. Sclerotinia

   (Besluit 12.4.1 van die Sojawerkgroepnotule van 4 Oktober 2016)

   Dr Lamprecht noem dat Bayer reeds 'n registrasie-aansoek ingedien het vir Contans. Sy sê Mnr Uys het te kenne gegee dat Contans in kombinasie met 'n ander swammiddel gebruik sal word.

 14. Saad

  (Besluite 13.1 en 13.2 van die Sojawerkgroepnotule van 4 Oktober 2016)

  Me Louw lewer kortliks verslag oor die kwaliteit van die 2015-2016 sojaboonoes. Kennis word geneem dat die sojaboonoeskwaliteitverslag beskikbaar is op die webblad van die Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium (www.sagl.co.za)

  Mnr Keun rapporteer dat 'n aansoek om die instel van 'n statutêre teling- en tegnologieheffing op sojabone ingedien is by die Nasionale Landboubemarkingsraad (NLBR). Hy sê die NLBR het 'n aantal vrae gestel, wat nog beantwoord moet word, en het ook versoek dat ondersteuningsbriewe ingedien word. Hy bevestig dat die saak tans hanteer word.

  Besluit:

  1. Dat terugvoering ingewag word oor die daarstel van 'n statutêre teling- en tegnologieheffing op sojabone.

   Mnr Louw
   Sojawerkgroep

 15. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2017: Datums en reklame

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om die PNS attent te maak op inligtingsdae wat beplan word, sodat bykomende reklame daaraan verleen kan word.

   Kennis word geneem dat MBFi op 9 Maart 2017 'n boeredag op Delmas aanbied, en dat die NAMPO-Oesdag aangebied sal word vanaf 16 tot 19 Mei 2017.

  2. Video-opnames

   (Besluit 7.5.6 van die Bemarkingskomiteenotule van 10 Oktober 2016)

   Die Voorsitter verneem in welke mate die lede van die Sojawerkgroep die videos wat op die PNS se webblad gepubliseer is gebruik. Dit wil uit die reaksie van die lede voorkom asof die videos nie veel gebruik word nie.

 16. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Kennis word geneem van die nuusberigte, wat ingebind is as deel van Bylae J.

  2. Artikels

   Kennis word geneem van die artikels, wat ingebind is as deel van Bylae K.

  3. Sprekers by toekomstige Sojawerkgroepvergaderings

   (Besluite 15.3.1 en 15.3 2 van die Sojawerkgroepvergadering van 4 Oktober 2016 en besluit 7.2.2.2.1 van die Tegnologie­komitee­notule van 29 en 30 November 2016)

   Dr Briedenhann bied 'n voorlegging aan oor vordering wat behaal word met die projek "Forecast estimates of protein requirements for animals in South Africa 2015-2025". Hy sê 'n opgedateerde model is saamgestel, sodat tred gehou kan word met tegnologiese vordering. Hy noem dat die PNS ten doel het om plaaslike proteïenselfvoorsienendheid te bewerkstellig, en dat die vooruitskattings as 'n meetinstrument hiervoor gebruik word. Hy noem dat die PNS, die Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) en die Universiteit van die Vrystaat die navorsing gesamentlik hanteer. Hy verduidelik dat die per capita verbruik van diereprodukte soos vleis, melk en eiers een van die hoofdrywers van die model is, met ander data soos bevolkingsaanwas en -demografie, inkomstegroepe en eetgewoontes wat ook in berekening gebring word. Hy verskaf ook meer detail oor die wyse waarvolgens die vooruitskattings bereken word. Hy sê volgens vooruitskattings sal bykans 2,5 miljoen ton sojabone teen 2025 benodig word vir Suid-Afrika om 100% selfvoorsienend te wees sover dit proteïenbehoeftes betref.

   Die Voorsitter reël dat die besluit rakende 'n voorlegging oor wisselbou en die gebruik van entstowwe vir sojaboonsaad oorstaan.

   Dr Dreyer bevestig dat hy tydens die volgende vergadering 'n voorlegging sal aanbied oor interessante aspekte van onkruidbeheer op sojabone, wat tydens die vorige PNS-sojaboonsimposium te berde gebring is.

   Besluite:

   1. Dat kennis geneem word dat Dr Dreyer tydens die volgende vergadering 'n voorlegging sal aanbied oor interessante aspekte van onkruidbeheer op sojabone, wat tydens die vorige PNS-sojaboonsimposium te berde gebring is.

    Dr Dreyer
    Sojawerkgroep

   2. Dat ondersoek ingestel word na die moontlikheid dat 'n voorlegging tydens 'n volgende Sojawerkgroepvergadering aangebied word oor wisselbou en die gebruik van entstowwe vir sojaboonsaad.

    Mnr Keun
    Sojawerkgroep


  4. RSA Weeg&Wen-opbrengskompetisie (Mielies en Sojabone): Voorlegging


   (Besluit 9.13.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 29 en 30 November 2016)

   Kennis word geneem van die mediavrystelling getitel "DuPontPioneer celebrates soybean yield contest winners in South Africa".

   Die Voorsitter noem dat die uitslae van die kompetisie aangekondig is tydens 'n geleentheid, wat aangebied is by Gallagher Estate. Hy noem dat Mnr Mark Stein van Dundee die KwaZulu-Natalse been van die sojaboongedeelte van die kompetisie met 'n opbrengs van 4,03 ton per hektaar op droëland gewen het. Ander wenners was Mnr Gerhard Roos van Belfast wat 5,23 ton sojabone per hektaar onder besproeiing behaal het, Mnr Pieter van Vuuren van Standerton wat 'n opbrengs van 3,96 ton sojabone per hektaar op droëland behaal het, en Mnr Armand de Villiers van Fochville, wat 'n opbrengs van 3 ton sojabone per hektaar behaal het, ook op droëland.

   Mnr Scholtemeijer is van mening dat meer publisiteit verleen moet word aan dié suksesverhale. Hy doen aan die hand dat die saak na die Tegnologie- en Bemarkingskomitees verwys word.

   Mnr Roos bevestig dat die Landbouweekblad ook publisiteit verleen het aan die saak.

   Besluit:

   1. Dat die uitslae van die Weeg&Wenkompetisie na die Tegnologie- en Bemarkingskomitee verwys word, vir verdere opvolging.

    Mnr Keun
    Bemarkingskomitee
    Tegnologiekomitee


  5. Knopwortelaalwurms

   Die Voorsitter rapporteer dat van die saadmaatskappye hul sojabooncultivars aanbied vir knopwortelaalwurmweerstandevaluering by die Noordwesuniversiteit. Hy beveel aan dat produsente navraag by die saadmaatskappye doen oor die beskikbaarheid van knop­wortel­aalwurm-weerstandbiedende sojabooncultivars.

  6. WSRC X 2017

   Kennis word geneem dat die Tiende World Soybean Research Conference vanaf 10 tot 15 September aangebied sal word in Savannah, Georgia.

  7. Inkomste- en kosteramings

   Mnr Scholtemeijer rapporteer dat die Inkomste- en kosteramings voortaan saamgestel sal word deur Prof Meyer, Dr Strydom en hulle kollegas. Hy sê die Inkomste- en kosteramings vir somergewasse sal voor die plantseisoen beskikbaar gestel word.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die Inkomste- en kosteramings vir somergewasse voor die plantseisoen beskikbaar gestel sal word.

    Mnr Keun
    Sojawerkgroep


  8. Lys van sojaboonvideos, -pamflette en -handleidings

   (Besluit 7.6.1 van die Bemarkingskomiteenotule van 7 Desember 2016)

   Mnr Scholtemeijer noem dat die lede van die Sojawerkgroep via SMS-boodskappe in kennis gestel word wanneer sojaboonflitse op die webblad gepubliseer word. Hy verneem of die lede die sojaboonflitse lees. Dit wil voorkom asof die sojaboonflitse nie juis geraadpleeg word nie.

   Me Du Preez noem dat die PNS se webblad onlangs 'n gedaanteverwisseling ondergaan het. Sy moedig die lede aan om die webblad te besoek.

   Besluit:

   1. Dat aan die Bemarkingskomitee rapporteer word dat dit wil voorkom asof die sojaboonflitse nie juis geraadpleeg word nie.

    Mnr Scholtemeijer
    Bemarkingskomitee


  9. Sojaboonswam- en onkruiddoders

   (Besluit 9.2.2 van die Tegnologiekomiteenotule van 29 en 30 November 2016)

   Mnr Keun rapporteer dat die opgedateerde lys van sojaboonswam- en onkruidoders deur kundiges saamgestel is. Hy sê die lys is vir publikasie na die PNS se webblad verwys. Hy noem dat vrae gestel is oor die bronne wat gebruik is by die samestelling van die lys, en voeg by dat die lys na die Tegnologiekomitee verwys sal word, alvorens dit aan die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en GraanSA voorgelê word vir publikasie op hul webblaaie.

   Besluit:

   1. Dat kennis geneem word dat die opgedateerde lys van sojaboonswam- en onkruidoders, wat deur kundiges saamgestel is, vir publikasie na die PNS se webblad verwys is; en dat die lys na die Tegnologiekomitee verwys sal word, aangesien vrae gestel is oor die bronne wat gebruik is by die samestelling van die lys, alvorens die lyste aan die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en GraanSA voorgelê sal word vir publikasie op hul webblaaie.

    Mnr Keun
    Tegnologiekomitee


 17. Datum van volgende vergadering

  Die volgende vergadering van die Sojawerkgroep vind plaas op 24 April 2017.

 18. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir insette gelewer, asook vir hul aktiewe deelname. Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie, word die vergadering om 13:15 verdaag.