Lupino logo

LUPIENWERKGROEP NUUSBRIEF

Lupino 11   Februarie 2002


Die effektiwiteit van simasien en terbutielasien as onkruiddoders in lupiene

Dr Jeanette Saayman-Du Toit
LNR-Instituut Graangewasse
Privaatsak X1251, Potchefstroom 2520

Lupiene in Suid Afrika is 'n proteïen- en energie-ryke graan met 'n toenemende belangrikheid, veral in wisselboustelsels met mielies en koring. 'n Dringende behoefte bestaan aan 'n onkruiddoder wat breëblaaronkruide effektief binne hierdie breëblaargewas kan beheer, aangesien die plaaslik geregistreerde breëblaar onkruiddoders, Brodal (diflufenikan) en Sinal (metosulam), aan die mark ontrek is.

Veldproewe by Potchefstroom en Bethlehem

In lande soos Australië word simasien en terbutielasien met groot sukses gebruik vir die beheer van breëblaaronkruide in lupiene. In Suid Afrika is die LNR-IGG tans betrokke by navorsing rakende die effektiwiteit en gewasveiligheid van hierdie onkruiddoders in lupiene in somerreënvalgebiede. Gedurende winter 2001 het die LNR-IGG die effektiwiteit en gewasveiligheid van beide simasien en terbutielasien in statistiese veldproewe te Potchefstroom en Bethlehem geëvalueer. Simasien en terbutielasien is te Potchefstroom en Bethlehem vergelyk met alachlor, wat reeds op lupiene geregistreer is. Gedurende die opeenvolgende somer en winterseisoene is mielies, sonneblom en koring op die 2001 simasien en terbutielasien proefpersele geplant om die moontlike effek van onkruiddoder oordraging op opvolggewasse te evalueer.

In die proewe te Potchefstroom en Bethlehem het simasien en terbutielasien teen enkel en dubbeldosisse geen gewasskade in die sin van visuele skade of opbrengsverliese teweeggebring nie. In beide lokaliteite was daar geen betekenisvolle verskil ten opsigte van die breëblaarbeheer van simasien, terbutielasien en alachlor nie. In beide lokaliteite het die opvolggewasse geen visuele skade getoon nie en wil dit dus voorkom asof simasien en terbutielasien, selfs teen dubbel dosisse, veilig is vir opvolggewasse soos mielies, sonneblom en koring.

Dit wil voorkom asof chemiese maatskappye die registrasie van simasien en terbutielasien moontlik kan oorweeg vir die beheer van breëblaaronkruide tussen lupiene in die somer-, sowel as die winterreënvalgebied.


Enquiries / Navrae

Institute for Plant Production, Department of Agriculture Western Cape
Instituut vir Plantproduksie, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. pietl@elsenburg.com

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Dr N Kotze
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter