Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Kronenburg, Paarl op 24 November 2016 1. Opening

  Dr Jos de Kock open die vergadering met gebed.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet die teenwoordiges welkom by die laaste vergadering van 2016. Hy heet in die besonder vir Mnre Oosthuizen en Van Dyk van RovicLeers en vir Prof Brand welkom.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Prof A Agenbag PNS
  Mnr K Blanckenberg GraanSA
  Mnr P Blom SSK
  Prof T Brand US
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr RJ Burger KaapAgri
  Mnr L Coetzee KaapAgri
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr C Cumming PNS
  Dr J de Kock PNS
  Me M du Preez PNS
  Mnr G Els K2Agri
  Mnr P Fouché PhytoEnergy
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr W Heunis OverbergAgri/MKB
  Mnr F Human OverbergAgri
  Mnr J Kellerman Barenbrug
  Mnr G Keun PNS
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr P Laubscher OverbergAgri
  Mnr F le Roux SOILL
  Me I Leygonie SOILL
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr J Loubser PNS
  Mnr J McDermott Pioneer
  Me Y Papadimitropoulos PNS
  Mnr S Slabbert DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr P Swanepoel US
  Mnr A Theron PNS
  Me E Harmse PNS-Kontrakteur

  Op uitnodiging

  Mnr P Oosthuizen RovicLeers
  Mnr D van Dyk RovicLeers

  Verskonings

  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Dr M le Roux US
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Me L van Zyl Sekretariaat

 4. Personalia

  Geen.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, sonder enige wysigings of toevoegings.

 6. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 23 Augustus 2016 word as gelese beskou en goedgekeur.

 7. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Kennis word geneem van die nuutste uitgawes van SAGIS se Weeklikse Bulletin en Maandelikse Data.

  2. Oesskattings

   Kennis word geneem van die data wat die Oesskattingskomitee saamgestel het rakende die produsentevoornemens om somer­gewasse te plant in die 2016-2017 produksiejaar, van die oppervlakte- en produksieskattings van wintergewasse in die 2016 produksie­jaar, en van die datums waarop die Oesskattingskomitee in 2017 sal vergader.

  3. Winterreënvalstreek

   1. Swartland

    Daar word rapporteer dat die Swartland oor die algemeen baie goeie canola-oeste gehad het, met canola wat uiters goed herstel het na die vroeë stremmingstoestande. Daar sal na verwagting meer canola in die komende seisoen geplant word, welke tendens grootliks gedryf sal word deur 2016 se goeie opbrengste.

   2. Suid-Kaap

    Daar word voorts rapporteer dat die OverbergAgri-gebied weereens bogemiddelde koring-, gars- en canola-opbrengste gehad het, met canola wat uitsonderlik presteer het. Die enkele lae canola-opbrengste kan moontlik toegeskryf word aan produ­sente wat nie gespuit het teen Sclerotiniabesmetting nie. Talle produsente het canola-opbrengste van meer as 2 ton per hektaar behaal.

    Mnr Le Roux noem dat gemiddelde opbrengste van 1,7 ton per hektaar in die Swartland behaal is, en 1,8 ton per hektaar in die Suid-Kaap. Hy sê dit wil voorkom asof 'n 40% groei in canolahektare in beide die Swartland en in die Suid-Kaap in 2017 verwag kan word.

    Mnr Bruwer waarsku daarteen dat té vroeg gespuit word teen Sclerotinia.

  4. Somerreënvalgebied / Oos-Kaap / Ander

   Die Voorsitter rapporteer dat geen canola aangeplant is by die Eastern Cape Development Corporation (ECDC) se projek in die Oos-Kaap nie.

   Dr De Kock noem dat canolacultivarproewe in die somerreënvalgebied onder besproeiing aangeplant is. Hy sê vier cultivars is op drie plantdatums by Beestekraal, Groblersdal en Vaalharts aangeplant. Hy noem dat die proefresultate ingewag word, waarna besluit sal word oor die voortsetting van daardie proewe.

  5. Prysinligting

   Kennis word geneem dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 15 November 2016 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R5 859 per ton en 'n wisselkoers van R14,48 – die relatiewe waarde van volvetcanola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 507 per ton
   Varke (100%) R5 859 per ton
   Suiwel (58%) R3 398 per ton

   en die relatiewe waarde van canola-oliekoek is:

   Pluimvee (53%) R3 105 per ton
   Varke (65%) R3 808 per ton
   Suiwel (60%) R3 515 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Geen verslaglewering.

 8. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2016/2017

   Mnr Lombard rapporteer dat die proefresultate tans verwerk word. Hy sê opbrengste van meer as drie ton per hektaar is vir die eerste keer in drie proewe in die Swartland behaal, met 'n hele paar Suid-Kaapse proewe wat ook meer as drie ton per hektaar gemiddeldes behaal het.

  2. Biobrandstowwe

   Kennis word geneem van die verslae "Nuusberigte en tendense in die biobrandstof en oliesadebedryf: tweede kwartaal, 30 Junie 2016", "Nuusberigte en tendense in die biobrandstof en oliesadebedryf: derde kwartaal, 30 September 2016" en van die twee artikels wat ook ingesluit is as deel van Bylae E.

  3. Riversdal projek: korter wisselbousiklus

   Kennis word geneem van die verslag wat Dr Strauss saamgestel het oor die korter wisselbousiklusnavorsing wat by Riversdal gedoen word, en oor die inligtingsdag wat daar aangebied is.

 9. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Kennis word geneem van die Oktober 2016-uitgawe van die Canolafokus.

  2. Inligtingsdae 2016

   Kennis word geneem dat die volgende inligtingsdae beplan word:

   15 Maart SKOG-voorsaaidag
   23 Augustus Riversdalse Inligtingsdag
   31 Augustus Roodebloeminligtingsdag
   5-6 September Proefbesoekee: Suid-Kaap en Swartland
   7 September SKOG-dag
  3. Video-opnames

   Die Voorsitter verneem of die videos wat op die PNS se webblad gepubliseer is gebruik word. Dit wil voorkom asof die videos nie veel aftrek kry nie. Daar word genoem dat die videos moontlik meer gebruik sal word, indien die onderskeie rolspelers attent gemaak word op die beskikbaarheid daarvan.

  4. Oilseeds Focus

   Kennis word geneem van die nuutste uitgawe van die Oilseeds Focus.

  5. Canolasimposia 2016

   Prof Agenbag noem dat die Canola Growers' Manual, wat gepubliseer is deur die Canola Council of Canada, omvattende inligting bevat oor die mate waarin 'n canolaplant reageer teenoor veral stremmingstoestande, en spesifiek 'n vogtekort, gedurende die groeisiklus. Hy onderneem om 'n artikel in hierdie verband te skryf, vir publikasie in die Canolafokus.

   1. Dat kennis geneem word dat 'n artikel geskryf sal word oor die mate waarin 'n canolaplant reageer teenoor veral strem­mings­toestande, en spesifiek 'n vogtekort, gedurende die groeisiklus, vir publikasie in die Canolafokus.

    Prof Agenbag
    Canolawerkgroep


 10. Behoeftes van

  1. Die canolamark

   Geen verslaglewering.

  2. Canolaprodusente

   1. Pryse

    Die Voorsitter noem dat Southern Oil Ltd (SOILL) se canolaprysinligting daagliks beskikbaar gestel word.

   2. Canola opbrengskompetisie

    Die Voorsitter noem dat die canolakompetisieprysuitdelingsfunksie na afloop van die vergadering aangebied sal word. Hy spreek die PNS se waardering uit teenoor diegene wat hulp verleen het met die kompetisie.

 11. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Daar word rapporteer dat Pioneer Australië aangedui het dat die toewysing van saad na Suid-Afrika gesny sal word. Koue weer en nattigheid het tot gevolg gehad dat die Australiërs nie oor voldoende saad vir hul eie behoeftes sal beskik nie.

   Kennis word geneem dat die ander saadmaatskappye voldoende saad sal kan invoer.

   Die Voorsitter sê die probleem van tekorte in plaaslike saadbeskikbaarheid kan oorkom word, deur saad plaaslik te vermenigvuldig.

 12. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Kennis word geneem van die nuusbrokkies wat by die dokumentasie ingesluit is as deel van Bylae I.

  2. Tydskrifartikels: canola

   Kennis word geneem van die canolaverwante artikels wat by die dokumentasie ingesluit is as deel van Bylae J.

  3. Sprekers wat oorweeg word vir toekomstige Canolawerkgroep-vergaderings

   1. Spreker: Mnr Dewald van Dyk, RovicLeers – "Nuutste ontwikkelings en ervarings met verskillende tipes oopmakers en plantmeganismes"

    Mnr Van Dyk bied in sy voorlegging 'n oorsig van die nuutste ontwikkelings en ervarings met verskillende tipes oopmakers en plantmeganismes. Hy sê RovicLeers is van mening dat dié maatskappy met die toerusting wat verskaf word 'n verskil kan maak aan sekere kritiese areas ten opsigte van die plantproses, te wete akkurate en eenvormige kalibrasie, kunsmisplasing, konstante plantdiepte, -digtheid, -stand en plantreste. Hy verskaf voorts detail oor die werk wat die afgelope paar jaar in dié verband gedoen is, en van verdere ontwikkelings wat in die vooruitsig gestel word.

    Die Voorsitter bedank Mnr van Dyk vir sy interessante voorlegging.

   2. Voorlegging: Eienskappe en gebruik van canola-olie, SOILL

    Kennis word geneem van die afskrif van die voorlegging oor die eienskappe en gebruik van canola-olie, wat tydens die vorige vergadering aangebied is.

 13. Volgende vergadering

  Kennis word geneem dat die volgende Canolawerkgroepvergadering aangebied word op 15 Junie 2017.

 14. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir hul deelname tydens die vergadering. Die lede word 'n geseënde Kersfees en aangename rustyd toegewens. Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie, word die vergadering om 12:10 as gesluit verklaar.