Soybean, maize and sunflower (dryland) 2013/2014 Sojabone, mielies en sonneblom (droëland)

North West Province (NWK area) / Noordwes Provinsie (NWK gebied)
Area / Gebied Koster Highveld / Hoëveld Lichtenburg / Ottosdal /
Sannieshof / Delareyville
Crop / Gewas Soybean
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Soybean
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price
Datum SAFEX termynkontrakprys
05/2014 07/2014 05/2014 05/2014 07/2014 05/2014
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 3.50 2.00 1.50 3.50 1.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 4 965 1 905 4 803 4 965 1 809 4 680
  Safex R/ton 5 150 2 102 5 130 5 150 2 102 5 130
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 85 101 0 181 224
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 185 112 226 185 112 226
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 9 929 6 667 9 606 7 447 6 331 7 020
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 899 666 326 899 666 318
  Own / Eie R/ha 199207 0 0 199 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 700 666 326 700 666 318
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 961 1 381 1 085 882 1 322 948
Lime / Kalk R/ha 45 42 42 31 31 31
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 248 340 143 248 340 143
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 126 28 0 126 28 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 87 112 0 87 112 0
Aerial spray / Lugbespuiting R/ha 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 894 253 320 521 253 168
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 590 634 526 586 555 527
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 408 412 367 408 375 363
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 227 202 148 203 191 134
Harvesting Costs / Oeskoste (v) R/ha 791 623 473 723 566 486
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 277 4 694 3 429 4 716 4 439 3 119
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 653 1 974 6 177 2 731 1 892 3 901
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 276 276 322 248 276 322
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 377 1 698 5 855 2 484 1 616 3 579
Own seed / Eie saad R/ha 60% 0% 0% 60% 0% 0%

Source: compiled in cooperation with NWK.
Bron: opgestel in samewerking met NWK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 9.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 9.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province (dryland) / Noordwes Provinsie (droëland)

Koster
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 2 027 2 940 3 853 4 765 5 678
4 950 2 347 3 300 4 253 5 205 6 158
5 150 2 667 3 660 4 653 5 645 6 638
5 350 2 987 4 020 5 053 6 085 7 118
5 550 3 307 4 380 5 453 6 525 7 598
Lichtenburg / Ottosdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 305 1 218 2 131 3 044 3 957
4 950 525 1 478 2 431 3 384 4 337
5 150 745 1 738 2 731 3 724 4 717
5 350 965 1 998 3 031 4 064 5 097
5 550 1 185 2 258 3 331 4 404 5 477
Subscribe: receive ICBs via e-mail