Soybean and maize (irrigation) 2013/2014 Sojabone en mielies (besproeiing)

North West Province, MGK area / Noordwes Provinsie, MGK gebied
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2014 07/2014 12/2013
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 4 996 1 760 2 924
  Safex R/ton 5 150 2 102 3 357
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 183 179
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 308 159 254
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 19 984 21 119 16 082
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 1 058 2 655 391
  Own / Eie R/ha 485 0 128
  Purchased / Gekoop R/ha 572 2 655 263
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 014 4 211 3 716
Lime / Kalk R/ha 34 34 34
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 303 282 174
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 8 4 67
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 175 0 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 005 866 3 229
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 3 461 5 075 3 229
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 711 811 774
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 469 556 445
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 454 767 539
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 837 837 837
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 529 16 099 11 324
Gross margin / Bruto marge R/ha 10 455 5 021 4 758
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 800 726 800
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 9 655 4 295 3 958
Own seed / Persentasie eie saad 80% 0%

Source: Compiled in cooperation with MGK.
Bron: Opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
North West Province (irrigation) / Noordwes Provinsie (besproeiing)

Brits / Koedoeskop / Makoppa
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 4 259 6 557 8 855 11 153 13 431
4 950 4 859 7 257 9 655 12 053 14 451
5 150 5 459 7 957 10 455 12 953 15 451
5 350 6 059 8 657 11 255 13 853 16 451
5 550 6 659 9 357 12 055 14 753 17 461
Subscribe: receive ICBs via e-mail