Provisional Meeting Dates
Voorlopige Vergaderingdatums
CROP ESTIMATES COMMITTEE / OESSKATTINGSKOMITEE

Subject to change with prior notice. / Onderhewig aan verandering met vooraf kennisgewing.

2024

30 January/Januarie

SUMMER/SOMER  Preliminary area planted. / Voorlopige oppervlakte beplant.
WINTER  Sixth production forecast. / Sesde produksieskatting.

8 February/Februarie

SUMMER/SOMER  Finalisation of 2023 crop (CELC). / Finalisering van 2023-oes (CELC).

28 February/Februarie

SUMMER/SOMER  Revised area and first production forecast. / Hersiene oppervlakte en eerste produksieskatting.
WINTER  Seventh production forecast. / Sewende produksieskatting.

26 March/Maart

SUMMER/SOMER  Second production forecast. / Tweede produksieskatting.

25 April

SUMMER/SOMER  Third production forecast. / Derde produksieskatting.
WINTER  Intentions to plant. / Voornemens om te plant.

9 May/Mei

WINTER  Finalisation of 2023 crop (CELC). / Finalisering van 2023-oes (CELC).

28 May/Mei

SUMMER/SOMER  Fourth production forecast. / Vierde produksieskatting.

27 June/Junie

SUMMER/SOMER  Fifth production forecast. / Vyfde produksieskatting.

26 July/Julie

SUMMER/SOMER  Sixth production forecast. / Sesde produksieskatting.
WINTER  Preliminary area planted. / Voorlopige oppervlakte beplant.

28 August/Augustus

SUMMER/SOMER  Seventh production forecast. / Sewende produksieskatting.
WINTER  Revised area and first production forecast. / Hersiene oppervlakte en eerste produksieskatting.

26 September

SUMMER/SOMER  Eighth production forecast. / Agtste produksieskatting.
WINTER  Second production forecast. / Tweede produksieskatting.

29 October/Oktober

WINTER  Third production forecast. / Derde produksieskatting.
SUMMER/SOMER  Intentions to plant. Ninth production forecast. / Voornemens om te plant. Negende produksieskatting.

27 November

WINTER  Fourth production forecast. / Vierde produksieskatting.
SUMMER/SOMER  Final production forecast. / Finale produksieskatting.

19 December/Desember

WINTER  Fifth production forecast. / Vyfde produksieskatting.