CanolaFokus logo

Canolafokus 91   Desember 2019

Canola cultivarevaluasie: Wes- en Suid-Kaap 2019

PJA Lombard, L Smorenburg en J Strauss

Inleiding

In die 2019 seisoen is 'n totaal van 17 cultivars in die cultivarevaluasieprogram getoets. Daar is ses konvensionele, vier CL- (ClearfieldR, Imasamoks tolerant) en ses van die TT- (Triasien tolerant) groep by die program ingesluit. Daar is een nuwe CL cultivar 45Y93 en 'n nuwe kombinasie-tipe cultivar naamlik Imasamoks- en Triasien tolerante cultivar (Hyola 580CT) getoets. Al 17 cultivars is bastercultivars, soos die afgelope paar seisoene.

Nasionale cultivarproewe

Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het gedurende die 2019 seisoen agt proewe in die Suid-Kaap aangeplant waarvan vier proewe se data ingesluit is. Die proewe in die Heidelbergvlakte en Tygerhoek (1ste saaidatum) het skade opgedoen weens te min grondvog. Die opbrengs by Klipdale was baie laag, maar die variasie binne die proef was te hoog en gevolglik is die proef se data nie ingesluit nie. Die proef by Swellendam is deur wildeganse vernietig met die aanvang van stamverlenging. In die Swartland is agt proewe aangeplant op sewe lokaliteite waarvan al die proewe geoes en data ingesluit is.

Klimaat

Alle klimaatdata is voorsien deur die Landbou Navorsingsraad. Die afgelope seisoen in die Swartland is gekenmerk deur onder gemiddelde reënval, hoewel die reënval tydens Julie naby aan normaal was (Tabel 1). Oktober was die reënval bogemiddeld maar, was reeds te laat om betekenisvolle bydrae tot die canolaopbrengs te lewer. Dit reënval in 2019, uitgedruk as persentasie (%) van die langtermyn, het gewissel tussen 53% en 86%. Die canola kon wel vanjaar vroeg gevestig word in die meeste areas, as gevolg van vroeë reën vanaf Maart in die Wes-Kaap.

Die klimaat vir Langgewens word in figuur 1 en 2 aangetoon. Langgewens het 199mm in 2019 ontvang teenoor 'n 12 jaar gemiddeld van 306mm vir die periode 1 Mei tot einde Oktober (Tabel 1). Die bogemiddelde maksimum temperature tydens Mei en Junie het tot gevolg gehad dat canola in 2019 veel langer geneem het voor dit geblom het as in byvoorbeeld 2018. Die lae maandelikse reënval in Augustus en September en baie warm temperature gedurende September was uiters negatief vir opbrengs in 2019.

Die Pools en Eendekuil areas het 'n uiters moeilike seisoen beleef. In die Pools area was dit baie droog, terwyl die versengende hitte gedurende September baie skade in die Eendekuil area aangerig het.

Tabel 1: Reënval vir die maande Maart tot Oktober gedurende 2019 (Swartland)
Aurora Hopefield Langgewens Pools
2019 Langt. 2019 Langt. 2019 Langt. 2019 Langt.
Maart 21.8 9.0 20.8 9.6 27.0 13.7 18.0 9.0
April 13.7 17.0 9.8 18.9 11.0 31.3 8.6 14.6
Mei 46.8 32.7 21.0 34.2 27.6 55.8 20.1 30.1
Junie 67.8 52.1 53.6 65.2 57.4 85.5 38.9 58.3
Julie 26.8 39.9 52.4 50.0 58.0 59.2 56.4 49.5
Augustus 0.2 36.2 23.0 46.5 24.2 57.4 10.2 39.8
September 0.7 21.6 21.0 31.7 8.8 33.0 11.4 24.5
Oktober 14.8 9.6 36.2 13.4 23.2 15.8 9.4 10.8
Totaal Mrt-Okt 170.8 209.1 217.0 259.8 210.2 338.0 155.0 227.7
Total Mei-Okt 157.1 192.1 207.2 241.0 199.2 306.8 146.3 213.1
Mei-Okt (5 van langt.) 81.8 86.0 64.9 68.7
Figuur 1: Maandelikse en jaarlikse reënval by Langgewens vir 2019 en langtermyn
Maandelikse en jaarlikse reënval by Langgewens vir 2019 en langtermyn
Figuur 2: Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Langgewens vir 2019 en langtermyn
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Langgewens vir 2019 en langtermyn

In die Suid-Kaap het voldoende reën gedurende Maart voorgekom, met weerstasies wat van 52mm tot 107mm gemeet het (Tabel 2). Tygerhoek het egter so veel as 299mm reën gemeet tydens Maart. Die meeste hiervan het in net meer as 24 uur voorgekom met die gevolg dat die meeste afgeloop het (Figuur 1). Aanplantings is vroeg gedoen in die ooste en sentrale dele van die Suid-Kaap. In die Westelike gebiede is tot in die begin van Mei aangeplant. Die grondvog was aanvanklik goed, maar weens die voorkoms van te min reën gedurende die groeiseisoen het sommige aanplantings misluk. In sekere areas was daar lande wat gebaal en of bewei was weens droogte. Die reënval in 2019 uitgedruk as persentasie (%) van die langtermyn het gewissel tussen 41.1% en 80.5% van die langtermyn gemiddeld (Mei tot Oktober).

Figuur 3: Maandelikse en jaarlikse reënval by Tygerhoek vir 2019 en langtermyn
Maandelikse en jaarlikse reënval by Tygerhoek vir 2019 en langtermyn
Tabel 2: Suid-Kaap reënval vir die maande Maart tot Oktober gedurende 2019
Bredasdorp Caledon Protem Heidelberg Rietpoel Napky
2019 Langt. 2019 Langt. 2019 Langt. 2019 Langt. 2019 Langt. 2019 Langt.
Maart 97.5 37.8 107.2 27.0 104.7 34.2 67.6 31.9 93.7 31.1 52.1 16.9
April 26.4 28.1 9.9 31.6 26.4 23.3 25.2 36.0 20.3 35.1 19.6 21.8
Mei 14.2 29.0 26.2 36.3 16.5 22.0 30.5 24.0 10.2 30.9 14.5 21.0
Junie 31.2 55.5 68.3 95.7 23.4 48.9 57.9 54.4 32.5 59.2 8.6 31.3
Julie 27.2 59.6 58.2 82.3 34.0 47.2 36.1 46.4 43.9 55.5 29.7 32.4
Augustus 5.6 56.3 15.0 68.7 5.1 39.2 6.4 48.0 6.9 40.5 8.6 32.7
September 19.8 38.0 52.6 46.3 16.8 30.3 32.3 35.6 18.8 36.2 30.7 18.4
Oktober 16.0 38.8 78.0 50.9 22.6 37.6 47.8 53.6 62.5 50.1 27.2 26.4
Mar-Okt (mm) 238.0 343.2 415.3 438.8 249.4 282.6 303.5 330.0 288.8 338.7 191.0 200.9
Mei-Okt (mm) 114.0 277.3 298.2 380.2 118.4 225.1 210.8 262.1 174.8 272.4 119.4 162.2
Mei-Okt (langt. %) 41.1 78.4 52.6 80.5 64.1 73.6
Mar-Okt 69.3 94.7 88.3 92.0 85.3 95.1

Soos in die Swartland was die hoë maksimum temperature baie nadelig vir die canolaplante. Die gemiddelde maksimum temperatuur by Tygerhoek was regdeur die groeiseisoen bogemiddeld met die uitsondering van September wat meer as 5°C hoër was. Die hoë temperature en lae reënval gedurende Augustus en September het 'n baie negatiewe invloed op opbrengs gehad.

Figuur 4: Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Tygerhoek vir 2019 en langtermyn
Maandelikse minimum en maksimum temperatuur by Tygerhoek vir 2019 en langtermyn

Resultate

Die opbrengsresultate word opgesom in Tabel 3 en 4 vir die onderskeie gebiede. Die "Clearfield (CL)" en "Triasien tolerante (TT)"-cultivars se data is geskei van die konvensionele cultivars. Die nuwe kombinasie-tipe cultivar naamlik Imasamoks- en Triasien-tolerante cultivar (Hyola 580CT) is by die TT-groep ingesluit.

Die Swartlandproewe is gedurende die afgelope seisoen blootgestel aan onder gemiddelde vogtoestande tot baie droog met baie hoë temperature tydens blom en saadvul periode. Uiters min Sclerotinia het voorgekom in 2019. Witblaarvlek het, soos die afgelope paar seisoene, by Grasrug voorgekom. Die insidensie was hoog en die proef het haelskade tydens rosetstadium opgedoen. In die Swartland was die gemiddelde opbrengste 1 362kg ha-1 teenoor 2 113kg ha-1 1 777kg ha-1 en 2 746kg ha-1 in 2018, 2017 en 2016 onderskeidelik.

Al die proewe, met die uitsondering van saaityd 2 op Langgewens (27 Mei), is tussen 10 Mei en 16 Mei geplant. Die proefgemiddeldes vir die Swartland het gewissel tussen 629kg ha-1 vir Eendekuil en 2 543kg ha-1 vir Philadelphia.

Die konvensionele cultivar Diamond (1 775kg ha-1) was die cultivar met die hoogste opbrengs in die Swartland. Diamond se opbrengs was egter nie betekenisvol hoër as die cultivar, Quartz (1 765kg ha-1) in die 2de plek nie. Die opbrengs van CB Tango, Hyola 50, Belinda en Agamax was betekenisvol laer as dié van Diamond en Quartz.

Die CL-cultivar met die hoogste opbrengs in sy groep was 43Y92 (1 586kg ha-1) gevolg deur 44Y90 (1 345kg ha-1). Die opbrengs van 43Y92 was betekenisvol hoër as 44Y90, 45Y93 (nuwe CL) en 45Y91.

Alpha TT was ook die TT-cultivar met die hoogste gemiddelde opbrengs in die Swartland (1 449kg ha-1). Die opbrengs was nie betekenisvol beter as Hyola 350TT (1 395kg ha-1) in die 2de plek nie. Alpha TT (AG4510 TT) was ook die hoogste produseerder in 2017.

Die nuwe kombinasie-tipe cultivar naamlik Imasamoks- en Triasien tolerante cultivar (Hyola 580CT) se gemiddelde opbrengs was 1 084kg ha-1. Hyola 350TT se opbrengs was betekenisvol hoër as Hyola 559TT, Hyola 650 TT, Hyola 555, Hyola 580CT en Atomic.

Die gemiddelde opbrengs van die TT-cultivars in 2019 was 20% laer in vergelyking met die konvensionele cultivars. In die 2018 en 2017 seisoene was die opbrengs 12.7% en 9.8% laer. Die CL-cultivars se opbrengs was gemiddeld 4% laer as die opbrengs van die konvensionele groep cultivars.

In die Rûens (Tabel 4) het die proefgemiddeldes gewissel tussen 1 981kg ha-1 op Napier en 1 193kg ha-1 op Tygerhoek. Die gemiddelde opbrengs was 1 732kg ha-1 teenoor 2 270kg ha-1 in 2017 en 2 240kg ha-1 in 2016.

Die konvensionele cultivar Quartz (2 231kg ha-1) het die hoogste gemiddelde opbrengs in die konvensionele groep en in die Suid-Kaap soos in 2018 gelewer. Dit is gevolg deur Diamond (1 979kg ha-1) wat in 2017 die hoogste opbrengs gelewer het. Die CL-cultivar met die hoogste opbrengs in die Suid-Kaap was 43Y92 (2 069kg ha-1). Die cultivar 44Y90 (1 972kg ha-1) was 2de binne die CL-groep. In die 3de plek was 45Y91 gevolg deur 45Y93. In die TT-groep het Alpha TT (1 829kg ha-1) die hoogste opbrengs gelewer gevolg deur Hyola 350TT (1 665kg ha-1) en Hyola 650 TT (1 610kg ha-1) in die 3de plek.

Die gemiddelde opbrengs van TT- cultivars was 17% laer as die konvensionele- en CL-cultivars. In 2018 was die verskil 9.3% teenoor 9% in 2017. Die CL- en konvensionele cultivars het gemiddeld met slegs 3kg ha-1 in opbrengs verskil.

Tabel 3: Swartland saadopbrengste vir 2019 (kg ha-1)
Langgewens 1 Langgewens 2 Grasrug /
Malmesbury
Philadelphia Porterville Eende-
kuil
Hopefield Pools Swartland
Diamond
2715 ab 2607 a 2408 ab 3137 ab 1407 abcde 1062 a 1240 a 1630 ab 1775 a
Quartz
2856 a 2318 b 2664 a 3256 a 1619 ab 924 a 1289 a 1728 a 1765 a
Tango
2458 abcd 2053 bcd 2031 bcdef 2464 efghi 1259 bcdef 978 a 1064 abc 1391 bcdef 1507 bc
Hyola 50
2635 abc 1768 defgh 2016 bcdef 2827 abcde 1484 abcd 547 bc 885.7 bcde 1551 abcd 1408 cde
Belinda
2603 abc 1576 ghij 1799 defg 2620 cdefg 1596 ab 608 bc 857.7 cde 1227 efgh 1313 efg
Agamax
2534 abc 1844 defg 1966 bcdef 2733 bcdef 1205 cdef 432 cd 709.7 de 1146 fgh 1253 fgh
Konv. Gem.
2633 2028 2147 2839 1428 759 1008 1446 1503
43Y92
2773 a 2123 bc 2261 abcd 2997 abc 1704 a 666 b 1190.7 ab 1560 abc 1586 b
44Y90
2617 abc 1981 cde 1691 fg 2763 bcde 1576 abc 443 cd 1026 abc 1219 efgh 1355 def
45Y93
2557 abc 1969 cde 1865 cdefg 2587 cdefg 1271 bcdef 444 cd 1031.3 abc 1162 fgh 1312 efg
45Y91
2713 ab 1878 cdef 2173 bcde 2907 abcd 1015 f 287 d 1176.8 ab 1099 h 1288 fg
CL Gem.
2665 1988 1997 2814 1391 460 1106 1260 1385
Alpha TT
2616 abc 2011 cde 2282 abc 2538 defgh 1179 def 639 bc 1248.3 a 1359 cdefg 1449 cd
Hyola 350 TT
2316 bcde 1694 fghi 1527 g 2324 fghij 1086 ef 930 a 1151.7 abc 1419 bcde 1395 de
Hyola 559 TT
2229 cde 1450 ij 1740 efg 2124 hijk 1261 bcdef 680 b 982.7 abcd 1259 efgh 1246 gh
Hyola 650 TT
2353 bcde 1430 ij 1691 fg 2191 ghij 1300 bcdef 434 cd 851 cde 1304 defgh 1182 hi
Hyola 555 TT
2061 de 1550 hij 1786 defg 1741 k 1154 def 682 b 604 e 1203 efgh 1162 hij
Hyola 580 CT
2288 cde 1305 j 1726 efg 2041 ijk 1142 def 451 cd 659.7 e 1117 gh 1084 ij
Atomic HT
1961 e 1599 ghi 1691 fg 1989 jk 954 f 486 bcd 589 e 1052 h 1075 j
TT Gem.
2261 1577 1777 2135 1154 615 869 1245 1228
Proef Gem.
2487 1833 1960 2543 1307 629 974 1319 1362
cv
10.1 9.0 14.8 10.2 17.4 20.1 19.0 11.5
kbv
416.1 273.9 481.5 429.6 378.9 210.2 307.8 251.8 105.0

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.

Tabel 4: Rûens saadopbrengste vir 2019 (kg ha-1)
Tygerhoek Roodebloem Riversdal Napier Suid-Kaap
Quartz 1716 a 2299 ab 2434 ab 2473 a 2231
Diamond 1003 gh 2245 abc 2507 a 2161 abc 1979
Tango 1146 defgh 1916 abcde 2061 abcde 2094 abc 1804
Agamax 1243 cdefg 1639 de 1736 defg 2191 ab 1702
Belinda 1297 bcdef 2019 abcde 1613 fg 2020 abcd 1737
Hyola 50 928 h 1747 bcde 1608 fg 2285 ab 1642
Konv. Gem. 1222 1977 1993 2204 1849
43Y92 1412 bcd 2319 a 2247 abc 2296 ab 2069
44Y90 1541 ab 2091 abcd 1968 cdef 2289 ab 1972
45Y91 1013 gh 2167 abcd 1706 defg 2005 bcd 1723
45Y93 1143 defgh 1661 de 1657 efg 2013 bcd 1619
CL Gem. 1277 2060 1895 2151 1846
Alpha TT 1424 bc 1813 abcde 2003 bcdef 2076 abc 1829
Hyola 350 TT 1323 bcde 1729 cde 2125 abcd 1482 e 1665
Hyola 650 TT 1120 efgh 1821 abcde 1767 defg 1731 cde 1610
Hyola 555 TT 1043 fgh 1502 e 1448 g 1842 bcde 1459
Hyola 580 CT 959 h 1905 abcde 1581 fg 1544 e 1497
Hyola 559 TT 973 gh 1793 abcde 1391 g 1575 de 1433
Atomic HT 1000 gh 1617 de 1689 defg 1599 de 1476
TT Gem. 1120 1740 1715 1693 1567
Proef Gem. 1193 1899 1855 1981 1732
cv 14.0 17.7 14.5 13.8
kbv 277.1 558.1 448.3 455.5

Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.


Aspekte wat die keuse van canola cultivars vir 2020 kan beïnvloed

PJA Lombard, L Smorenburg en Dr J Strauss

Belangrik

Die afgelope seisoen het ons gesien hoe die klimaat kan wissel binne 'n seisoen. In die Suid-Kaap het baie reën voorgekom gedurende Maart, maar is gevolg deur 'n baie droë groeiseisoen. Baie warm dae ("spikes") in September het die opbrengspotensiaal drasties verlaag. In die Eendekuil area het 'n bogemiddelde opbrengsverwagting verander na uiters lae opbrengste binne die bestek van 2 dae weens temperature rondom 40°C in begin September. Dit is onmoontlik om voorsiening te maak vir sulke klimaat uiterstes. Nogtans is goed aangepaste cultivars noodsaaklik vir sukses.

Die seisoen bepaal die spoed van fisiologiese ontwikkeling. Die gemiddelde aantal dae tot blom op Langgewens was 11 dae stadiger as in 2018 se 79 dae. Die Swartland en Suid-Kaap verskil gevolglik ook jaarliks (hoewel baie min in 2019). Wat belangrik is, dat cultivars meestal hul posisie ten opsigte van ander cultivars behou. Vinnige cultivars bly vinnig en stadige cultivars bly stadig. In Tabel 1 word die cultivar-eienskappe van al die plaaslik getoetste cultivars opgesom. Wanneer produsente 'n keuse maak is dit belangrik dat 'n paar eienskappe in gedagte gehou word, naamlik:

 1. Is die saad van die cultivar van u keuse beskikbaar?

  Dit gebeur dat nuwe cultivars presteer in die proewe, maar dat daar nog net beperkte saad beskikbaar is in die komende seisoen. Indien u 'n 2de of 3de keuse cultivar moet plant, vra u self, is dit 'n beproefde cultivar (reeds voorheen in die nasionale cultivarproewe getoets)? Opbrengspotensiaal en opbrengs oor jare is opgesom in Tabel 2 en 3. Dit is die ideaal om na meer as een jaar se data te kyk. Dit is ook belangrik om te kyk hoe die cultivar in die Swartland en Suid-Kaap presteer het – dit dui op aanpasbaarheid. Dit kan bestuursbesluite beïnvloed.

 2. Saadkwaliteit

  Oopbestuifde cultivars is byna nie meer beskikbaar nie, daar word nie aanbeveel dat produsente die saad van bastercultivars terug hou nie. Laasgenoemde praktyk se saad het laer opbrengste tot gevolg, risiko vir die siekte swartstam verhoog, asook die voorkoms van plante wat baie oneweredig ryp word. Maak seker die saad wat u beplan om aan te plant, is nie te oud nie en dat die ontkiemings persentasie so hoog as moontlik is (hoër is altyd beter).

 3. Fisiologiese ontwikkelingstempo en veral die aantal dae tot blom en tydperk van blom is belangrik. In die Rûens is daar soms vroeg vog beskikbaar. Wanneer vroeg (begin April) geplant word is dit raadsaam om cultivars te kies met 'n effens langer groeiseisoen, vinnige cultivars kan te vroeg gesaai word. In areas waar die reën normaalweg vroeg afsny, moet verkieslik kort groeiseisoen cultivars geplant word (Tabel 1).
  Fisiologiese ontwikkelingstempo van canola
 4. Onkruidbestuur

  Die konvensionele- en CL-cultivars is baie groeikragtig en waar die stand goed genoeg is help dit baie met die onderdrukking van onkruid. Onthou TT-cultivars vorm minder bio-massa as die ander groepe, gevolglik is digter stand vir die oorskadu effek baie belangrik by die TT-groep. Goeie stand word hoofsaaklik verkry deur voldoende hoeveelheid saad (3-3.5kg ha-1) in redelike goeie omstandighede te plant.

  Produsente moet vooraf deeglike beplanning doen en onkruidgeskiedenis in ag neem alvorens op 'n cultivar besluit word. Die chemiese onkruiddoder-program vir die jaar word bepaal deur die tipe cultivar (konvensioneel, TT en CL). Die moontlikheid van groep 2 onkruiddoder (SU's) oordrag kan ook die keuse van cultivar beïnvloed. CL-saailinge is minder gevoelig (nie bestand nie) vir SU's oordrag in die grond.

 5. TT-cultivars het as 'n groep laer saadopbrengs as konvensionele en Cl-cultivars

  Hier is keuse van cultivar baie belangrik, so selekteer cultivars met beter opbrengs. Die gemiddelde opbrengs van die TT-groep is tussen 9-20% laer as die ander groepe.

 6. Siektes
  • Dit word aanbeveel dat produsente in gebiede met 'n hoë swartstamrisiko, cultivars aanplant met goeie swartstamweerstand (Tabel 1 en Canolafokus 51). Die aanplant van plaassaad kan opbrengs verlagings van tot 50% in sulke areas tot gevolg hê.
   Siektes: swartstamweerstand
  • Min Sclerotinia het in 2019 voorgekom. In 2018 is waargeneem dat die siekte oor die hele Swartland versprei het. Sclerotinia is 'n siekte wat algemeen in die Rûens voorkom en geen cultivar het weerstand daarteen nie. Die sclerosiums, wat as bron van besmetting dien, bly vir 'n paar seisoene in die grond. Wat het Sclerotinia nodig om weer 'n probleem te word? 'n seisoen met gunstige klimaat (genoeg grondvog en tydperk van vog op die plante voor en tydens blom). Die siekte moet bestuur word (sien Canolafokus 63).

Inligting en eienskappe van die cultivars word opgesom in Tabel 1. Die inligting sluit in dae tot blom en tydperk van blom, sowel as opbrengspotensiaal. Die swartstamindeks word in twee kolomme verdeel. Die 2de kolom gee die swartstamindeks nadat saad met die saadbehandelingsmiddel Jockey® of Galmano behandel is. Waar internasionale inligting nie beskikbaar is vir spesifieke cultivars nie, is plaaslike data gebruik. Die laaste kolom dui die weerstandsgene aan van die cultivars met die beste swartstamweerstand. Die opbrengs per cultivar, uitgedruk as persentasie van die area gemiddeld vir 2017 tot 2019, word opgesom in Tabel 2 en 3.

In die Swartland het die konvensionele cultivars Diamond (123%) en Quarts (119%) die hoogste gemiddelde persentasie opbrengs oor die afgelope twee seisoene gelewer. Die CL-cultivar met die hoogste gemiddelde opbrengs was 43Y92 (115%). Die TT-cultivar met die hoogste persentasie opbrengs vir 2018 en 2019 in die Swartland was Hyola 350 TT (105%) gevolg deur Alpha TT (101%). Die cultivars wat gemiddeld die beste in die Swartland vir 2017-2019 seisoene gevaar het was, Diamond (konvensioneel) (121%), 43Y92 (CL) (113%) en Alpha (TT) (101%).

In die Rûens het die konvensionele cultivar Quarts (122%) oor die afgelope twee seisoene die beste gevaar, gevolg deur die CL-cultivars 44Y90 (115%) en 43Y92 (114%). Diamond (109%) het egter die 2de hoogste opbrengs in die konvensionele groep gehad. Die TT-cultivar met die hoogste persentasie opbrengs vir 2018 en 2019 in die Rûens was Alpha TT (107%) gevolg deur Hyola 350 TT (96%). Die cultivars wat gemiddeld die beste oor 2017, 2018 en 2019 seisoene in hul onderskeie groepe gevaar het was Diamond (konvensioneel) (112%), 44Y90 (CL) (114%) en Alpha (TT) (105%).

Tabel 1: Cultivar eienskappe van die cultivars in 2017 tot 2019 getoets
Cultivar Tipe Jaar 1ste toets Groei­periode:
Dae tot blom
2018 en 2019
Dae tot eind-
blom
(Lang.)
2018 en 2019
Opbrengs (% van proef-
gem)
Swart-
land 2018-2019
Opbrengs (% van proef-
gem)
Rûens 2018-2019
Swart­stam indeks Swart-
stam indeks + Jockey
Swart­stam weer-
stands-
groep#
CB Agamax Konv. Agricol 2008 med. vroeg med. vroeg 99 98 mv2014 mw2014 AB
Hyola 50 Konv. K2 Seed 2009 laat laat 102 98 w2016 w2016 AD
CB Tango Konv. Agricol 2013 vroeg vroeg 106 96 mv2014 mw2014 B
Belinda Konv. Bayer 2014 med. laat 98 97 ws
Diamond Konv. Agricol 2015 vroeg vroeg 123 109 mw2017 ABF
Quartz Konv. Agricol 2018 med. med. vroeg 119 122 w2018 ABD
45Y93 CL Pioneer 2019 laat2019 laat2019 w2019 BC
44Y90 CL CL Pioneer 2016 med. med. vroeg 107 115 w-mw2017 w2017 B
45Y91 CL Pioneer 2016 laat med. 100 101 mw2017 w2017 B
43Y92 CL Pioneer 2017 med. vroeg med. vroeg 115 114 w-mw2017 w2017 B
CB Atomic HT TT Agricol 2013 med. med. 78 85 mv2015 mw2015 AB
Hyola 555 TT TT K2 Seed 2011 med. vroeg med. vroeg 89 84 mw2014 w2014 D
Hyola 559 TT TT Barenbr. 2014 med. med. 92 86 w-mw2017 ABD
Hyola 650 TT TT Barenbr. 2017 med. laat 89 91 w2017 ABD
Alpha TT TT Agricol 2017 med. vroeg med. 101 107 mv-mw2018 w2018 BF
Hyola 350 TT TT K2 Seed 2018 vroeg vroeg 105 96 w2017 ABDF
Hyola 580 CT CL & TT Barenbr. 2019 med. vroeg2019 med.2019 w2019 BC

w = weerstand  |  mw = matige weerstand  |  mv = matig vatbaar  |  v = vatbaar
# Data verkry vanuit Australië in "Blackleg Management Guide Fact Sheet – Western and Southern Regions" (2014-2017).
Swartland swartstamdata (s) is gebruik waar geen ander data beskikbaar is nie.

Tabel 2: Swartland saadopbrengste uitgedruk as persentasie vir 2017 tot 2019
2017 2018 2019 2017-2019 2018-2019
Quartz 110 130 119 2
Diamond 108 119 130 121 1 123 1
Belinda 103 96 96 101 4 98 6
CB Tango 105 101 111 107 2 106 3
Hyola 50 100 100 103 103 3 102 4
CB Agamax 98 102 92 100 5 99 5
Konv. Gem. 103 105 110 107 108
44Y90 114 111 99 112 2 107 2
45Y91 104 101 95 103 3 100 3
43Y92 105 112 116 113 1 115 1
45Y93 96
CL Gem. 108 108 102 109 107
Alpha TT 95 97 106 101 1 101 2
Hyola 350 105 102 105 1
Hyola 650 TT 93 89 87 92 3 89 4
Hyola 559 TT 90 91 91 93 2 92 3
CB Atomic HT 90 76 79 83 4 78 6
Hyola 555 TT 94 90 85 92 3 89 5
Hyola 580 CT 80
TT Gem. 93 91 90 92 92
Tabel 3: Rûens saadopbrengste uitgedruk as persentasie vir 2017 tot 2019
2017 2018 2019 2017-2019 2018-2019
Quartz 119 129 122 1
Diamond 115 107 114 112 1 109 2
Belinda 97 96 100 98 5 97 5
CB Tango 101 92 104 98 2 96 6
Hyola 50 97 101 95 98 4 98 4
CB Agamax 97 99 98 98 3 98 3
Konv. Gem. 101 102 107 101 104
44Y90 111 117 114 114 1 115 1
45Y91 105 103 99 103 3 101 3
43Y92 108 111 119 112 2 114 2
44Y93 93
CL Gem. 108 110 107 110 110
Alpha TT 100 109 106 105 1 107 1
Hyola 350 96 96 96 2
Hyola 650 TT 91 93 91 3
Hyola 559 TT 91 89 83 88 2 86 4
CB Atomic HT 88 86 85 87 3 85 5
Hyola 555 TT 90 84 84 86 4 84 6
Hyola 580 CT 86
TT Gem. 92 93 90 92 91

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries / Navrae

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Direktoraat Plant Wetenskappe, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter