Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 27 November 2014



 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur mnr Theron met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral persone wat die vergadering vir die eerste keer bywoon.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr I Slabbert DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr PJ Blom SSK
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr N Raath Experico
  Mnr J Loubser Quantum Feeds
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr W Heunis Overberg Agri/MKB
  Mnr M Heydorn CBK
  Mnr P Burger Overberg Agri
  Mnr J McDermott Du Pont/Pioneer
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr M le Roux US
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr J Kellerman Agricol
  Mnr J Pepler BASF
  Mnr JWP Bruwer Bayer
  Mnr P Fouché Phyto Energy
  Me R van der Merwe BASF
  Me A Pieterse US
  Me L Smorenburg DLWK
  Prof A Agenbag US
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr A Malan US
  Mnr C Louw GSA
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr J Botes  
  Mnr N Hawkins SAGIS
  Mnr JCG van Niekerk Overberg/MKB
  Prof Nic Kotze  
  Dr T Brand  
  Dr P J Pieterse  
  Dr G Tribe  

 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 20 Augustus 2014 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (24 Oktober 2014) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word:

   • Canola supply and demand table
   • Maandelikse data
   • Weeklikse bulletin
  2. Oesskatting

   Die NOK oppervlakte en produksieskatting soos op 29 Oktober 2014 is ter inligting by die sakelys aangeheg. – 95 000 ton @ 1,4 ton/ha = 133 000 ton. Volgens SOILL is 120 000 by hulle ontvang (SSK, Overberg Agri, Kaap Agri, MKB) van 92 000 hektaar. 'n Gemiddelde opbrengs van 1,29 ton/ha (Swartland en Suid-Kaap) het realiseer.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   Swartland/Suid-Kaap

   Daar word rapporteer dat die bedryf oor die algemeen tevrede is met die opbrengs van die 2014 oes, ten spyte van die hitte van die laaste paar dae voor oestyd. Dit is belangrik dat daar ook genoeg vog tydens blomtyd en vrugset stadium moet wees om die beste resultate te verkry. 'n Te hoë plantestand of uitermate goeie vegetatiewe groei kan moontlik te veel vog onttrek sodat daar nie voldoende vog vir die saadvorming beskikbaar is nie. Omdat die weer en klimaat en die uitwerking daarvan nie voorspel kan word nie, word dit aanbeveel dat produsente verkieslik meer as een tipe kultivar moet plant om risiko te verminder. 2014 kan as 'n "normale jaar" na twee goeie canolajare beskryf word.

   1. Canola verbouing in die Swartland

    Die PNS Raad rig die vraag hoekom die Swartland nie soos die Suid-Kaap presteer nie en wat kan gedoen word om die verbouing van canola in die gebied/ belangstelling van produsente te stimuleer. PNS se doelwit is om die verbouing van proteïengewasse te bevorder.

    Tydens die bespreking word die volgende gesê:

    • Volgens saadverkope is daar wel 'n groei in canolaverbouing in die Swartland;
    • Suid-Kaap produsente tree meer pro-aktief op en beplan beter watter gewas waar en wanneer gesaai moet word;
    • Landboubesighede se adviseurs moet die nodige kundigheid hê/die regte tegnologie oordrag doen, onder andere oor chemiese beheer;
    • Oesmetodes verskil – Swartland se produksie regverdig nie die gebruik van platsnyers;
    • Die wisselboustelsel met medics realiseer goeie wins (veral op kleiner plase);
    • September se temperature in die Swartland is hoër as in die Suid-Kaap;
    • Moontlik moet al die boere van die Swartland saam besluit wie plant hoeveel canola wanneer en waar (ekonomiese faktore, siektedruk en wisselbou praktyke in ag geneem);
    • Canola behoort nie elke twee jaar op dieselfde land geplant te word nie (verkieslik elke vier jaar);
    • Keuse van wisselbou gewasse is belangrik – lupiene aard beter in sandgrond as in swaarder grond;
    • Siektedruk ontmoedig produsente in die Swartland;
    • Lupiene en onkruidgewasse is gasheer vir Sclerotinia;
    • Die koste van chemiese beheer van Sclerotinia verlaag wins uit gewas;
    • Daar word beweer dat die gebruik van Roundup Ready 'n groter verskil in die Swartland as Suid-Kaap sal maak;
    • Swartland kry 5 maande van die jaar reën teenoor Suid-Kaap wat 'n baie langer reënval periode het – alle beheer strategieë moet dus binne 'n korter periode (5 maande) gedoen word;
    • Canola het 'n plek in Swartland wisselboustelsel, maar beter beplanning en koördinasie is nodig;
    • Die noodsaaklikheid van goeie tegnologie oordrag word beklemtoon

    Voorsitter

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Geen canola uit ander gebiede is by SOILL gelewer nie.

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 17 November 2014 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R 6 126/ ton teen 'n wisselkoers van R11.12.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 758 per ton
   Varke (100%) R6 126 per ton
   Suiwel (58%) R3 553 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 247 per ton
   Varke (65%) R3 982 per ton
   Suiwel (60%) R3 676 per ton

   Daar word rapporteer dat daar in September nog 'n agterskot vir die 2013 oes uitbetaal is wat die jaar se prys op R4 750/ton te staan bring. Vir 2014 het die volgende pryse by SOILL gegeld:

   Minimum prys R4 150 (85% van kontrakte)
   Finale prys R4 300 / ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat mnr Cerfonteyn oor die afgelope maande se reënval asook die voorspelling vir Desember 2014 tot Februarie 2015 rapporteer: El Nino weerpatrone word vir die volgende maande voorspel. 'n Redelik warm droë somer word verwag.

   Neem kennis en besluit dat mnr Cerfonteyn sal navraag doen omtrent die Australiese lang(er) termyn weervoorspellingsmodel en of dieselfde model in Suid-Afrika gebruik word.

   H Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2013/2014

   Neem kennis dat die kultivarproewe suksesvol ge-oes kon word en mnr Lombard die voorlopige proefresultate aan die vergadering voorhou. Die proewe se opbrengs was oor die algemeen beter as die van kommersiële lande. Die klimaat en reënval deur 'n seisoen en temperature voor of gedurende oestyd van 'n spesifieke jaar het ook 'n invloed op die prestasie van onderskeidelik lang- en kort groeiers. In die kultivarproewe word verskillende kultivars om logistieke redes dieselfde tyd geplant en ge-oes.

   Daar word verder kennis geneem dat mnr Lombard oor die DLWK se nie-amptelik proewe in die Sandveld en Rooi-Karoo (onder andere Eendekuil) rapporteer. Goeie opbrengste is behaal (2,1 ton/hektaar in Eendekuil en 2,5 ton/ha in Darling proewe).

   Mnr Lombard sal 'n boeredag reël vir die betrokke landbouvereniginglede om die resultate te bespreek. Daar is tradisioneel baie lupiene in die Sandveld geplant omdat dit goed aard daar.

   Besluit dat

   • die volledige resultate van die 2014 kultivarproewe by die volgende sakelys/Canolafokus ingesluit sal word;
   • mnr Lombard met mnr Hanekom oor die aanplanting van lang- en kortgroeiers in die proewe oorleg sal pleeg;
   • mnr Lombard in oorleg met prof Agenbag in 2015 die proewe in die sandgronde sal herhaal, verkieslik ook op grond waar daar nie voorheen bewaringsboerdery toegepas is nie.

   P Lombard
   A Agenbag

  2. Bywoning van canola proefbesoeke

   PNS spreek hulle teleurstelling met die belangstelling in die Swartland proefbesoeke asook die SKOG-dag uit. Daar word besin of daar met die proefbesoeke voortgegaan moet word.

   Neem kennis en besluit dat die SKOG inligtingsdae asook die Proefbesoeke beter aan rolspelers bekend gestel moet word, byvoorbeeld via landboubesighede kommunikasie media en direkte e-pos of sms-kommunikasie.

   PNS Kantoor

  3. Canola in somerreënval areas

   Neem kennis en besluit dat mnr Fouche (Phyto Energy) se versoek via die PNS Kantoor op die sakelys van die volgende Tegnologiekomitee vergadering geplaas sal word.

   P Fouché

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Afskrifte van die November Canolafokus is by die sakelys aangeheg.

   Daar word besluit dat die volgende inligting voor planttyd gepubliseer sal word

   • die risiko vir siektes, veral swartstam, wanneer daar van die aanbevole wisselbou rotasiestelsel afgewyk sou word;
   • riglyne vir produsente oor die toediening van spoorelemente (wanneer om watter middel toe te dien) – insluitend boor en swael; en
   • resultate 2014 kultivarproewe.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2015


   Overberg Agri Voorsaaidag 3 Maart 2015
   SKOG Voorsaaidag 18 Maart
   Wêreld Raapsaad Kongres, Kanada 6-8 Julie
   Suid-Kaap proewe 18 Augustus
   Swartland proewe 19 Augustus
   Riversdal Inligtingsdag 26 Augustus
   Roodebloem Inligtingsdag 1 September
   SKOG Dag 9 September
   Agri Mega Week 16-19 September

   Almal

   'n Verteenwoordiger van INTA van Argentinië word genooi om Suid-Afrika in 2015 te besoek en hy sal die proefbesoeke in Augustus bywoon.

  3. Slakskade

   Neem kennis dat 'n antwoord ten opsigte van die voorkoms en hantering van toring- en duineslakke elders in die canolaproduserende lande, nog uitstaande is. Dr De Kock sal dit opvolg.

   Dr De Kock

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   1. Generiese reklame

    Lede word versoek om enige interessante video-opnames oor canola aangeleenthede aan die kantoor te voorsien, wat dit sal verwerk vir verspreiding via die sosiale media.

    Almal

  2. Produsente – canola

   1. Pryse

    Verwys punt 6.5 van hierdie notule.

   2. Super canolakompetisie

    Daar word kennis geneem dat mnre Slabbert en Loubser in die proses is om inligting in te samel waarna dit verwerk sal word.

    J Loubser
    I Slabbert

   3. Toediening van boor en swael

    Neem kennis dat inligting oor die toediening van boor en swael voor plantyd in die Canolafokus publiseer sal word.

    Redaksie

   4. Sclerotinia

    Neem kennis dat inligting omtrent beheer van Sclerotinia by die sakelys aangeheg is. Bayer het kennis gegee dat Prosaro nou vir gebruik op canola geregistreer is (Swartstam en Sclerotinia).

   5. Swartstam asook saadbehandeling

    Verwys na inligting vervat onder punt 9.2.4

   6. Zircon

    Mnr Hanekom rapporteer oor Agricol se optrede na aanleiding van die probleem wat die afgelope seisoen met die kultivar Zircon ondervind is. Die probleem het egter nie by al die aanplantings voorgekom nie. 'n Plantluis is die vektor van die virus wat die probleem veroorsaak.

    'n Artikel oor die aangeleentheid sal binnekort in die Landbouweekblad verskyn.

    Mnr Hanekom gee ook terugvoering oor sy onlangse besoek aan Australië.

   7. Insek in Eendekuil

    Neem kennis dat die insek wat in die Eendekuil area voorgekom het (rig soortgelyke skade as die mieliekewer aan) as Camenta innocua ("Christmas Beetle" of "Flying Peanut") geïdentifiseer is.

    Besluit dat Prof Agenbag die inligting omtrent die voorkoms en beheer van Camenta innocua aan produsente sal kommunikeer.

    A Agenbag

   8. Pioneer Protector

    Neem kennis dat "Protector® is a trait providing resistance to Sclerotinia in canola that has been developed by Pioneer. It does not eliminate susceptibility to the Sclerotinia completely but provides 60-65% protection against the disease. This trait helps prevent the disease from entering the plant and if it does enter the plant there is less movement of the disease within the plant. The first commercial Protector® hybrids were commercialized in Canada a couple of years ago and development is ongoing in other countries."

   9. Koste van onkruidbeheer in die Sandveld en Rooi Karoo

    Verwys na punt 6.3.1 van hierdie notule.

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Neem kennis dat saadmaatskappye saamwerk om genoeg van die saad van keuse betyds beskikbaar te hê.

   Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  3. Sprekers wat oorweeg kan word vir toekomstige Canolawerkgroepvergaderings

   Neem kennis en besluit dat lede voorstelle van moontlike sprekers/onderwerpe vir toekomstige Werkgroepvergaderings aan die kantoor of prof Agenbag kan deurgee.

   Almal

  4. Canolawebtuiste

   Neem kennis dat inligting weer by die April 2015 sakelys aangeheg sal word.

   G Keun

 12. Datums van 2015 vergaderings

  Neem kennis dat die volgende vergaderings vir 2015 geskeduleer is:

  • 9 April 2015;
  • 11 Junie 2015;
  • 20 Augustus 2015; en
  • 26 November 2015.
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank vir die jaar se samewerking en seënwense vir die Feesgety afgesluit en verdaag.