Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 12 Junie 2014 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur mnr Scholtemeijer met gebed geopen. Hy verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr I Slabbert DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr P Fouché Phyto Energ
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr DT Wessels GSA
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Mnr D Hanekom Agricol
  Prof A Agenbag US
  Dr A Malan US
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr G Tribe (PNS)
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr G Conradie SKOG
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr C Louw GSA
  Mnr JWP Bruwer Bayer
  Mnr JCG van Niekerk MKB / Overberg Agri
  Mnr M Heydorn CBK
  Mnr J McDermott Du Pont / Pioneer
  Mnr P Burger Overberg Agri

 3. Personalia

  Mnr Heydorn word 'n spoedige herstel na sy operasie toegewens.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 10 April 2014 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (25 Maart 2014) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word

   • Canola supply and demand table (26 Mei 2014) – gelewer 2013/14 seisoen = 111 091ton
   • Maandelikse data
   • Weeklikse bulletin
  2. Oesskatting

   Die NOK oppervlakte en produksieskatting soos op 24 April en 27 Mei 2014 is ter inligting by die sakelys aangeheg:

   Voorneme om te plant 2014 = 80 000 ha

   Volgens die landboubesighede is die volgende aanplantings gemaak:

   Kaap Agri naby 20 000 ha
   SSK naby 34 000
   Overberg Agri naby 30 000
   Totaal geskat naby 84 000 ha

  3. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Daar word rapporteer dat

   • aanplantings in die Swartland goed lyk, alles het gelyk opgekom, (min reën in Mei);
   • daar verwag kan word dat produsente wat vir die eerste keer canola geplant het, nog deur 'n leerkurwe sal moet gaan;
   • aanplantings in die Suid-Kaap goed gevestig het – plae en insekte is redelik onder beheer as gevolg van voorkomende optrede.
  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat klein aanplantings by Beestekraal gemaak is.

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 28 Mei 2014 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R 6 973/ ton teen 'n wisselkoers van R10.77.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R6 555 per ton
   Varke (100%) R6 973 per ton
   Suiwel (58%) R4 044 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 696 per ton
   Varke (65%) R4 532 per ton
   Suiwel (60%) R4 184 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat mnr Cerfonteyn soos volg rapporteer:

   "El Nino begin effens kop uitsteek, wat moontlik droër somerreënval toestande vir die binneland kan beteken. Die verskynsel kan wel terugkeer na neutrale toestande.

   Voorspellings vir die periode Junie tot Augustus:
   Volgens SA Weerdiens (27 Mei vrystelling): geen buitengewone reënval vir die Wes-Kaap voorspel en daar is tot 45% kans vir onder normale maksimum temperature in die graangebiede.

   Volgens Universiteit Kaapstad GFCSA (Mei vrystelling): bo-normale reënval toestande vir Augustus in die Weskus en omringende gebiede."

   Besluit dat mnr Cerfonteyn vir volledigheidshalwe moet aandui wat die "normale" reënval per maand per gebied is en ook die temperature vir ooreenstemmende tydperke by die verslag moet insluit.

   Mnr Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2013/2014

   Neem kennis dat die nasionale proefaanplantings almal betyds afgehandel kon word en afgesien van nagmuisskade by een proef, die stande baie goed is.

   Mnr Lombard

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Afskrifte van die April Canolafokus is by die sakelys aangeheg en 'n verdere uitgawe het in Mei verskyn (beheer van slakke en residu van sulfoniel-urea in die grond).

   Daar word voorgestel dat die redaksie 'n artikel oor die risikos verbonde aan die afwyking van die aanbevole rotasiestelsel (veral ten opsigte van swartstam) moet oorweeg. Verskillende cultivars het verskillende swartstamweerstandbiedendheid, bestuurstyle sal dus verskil.

   Dit is nie seker hoe die swartstam swamme tussen rotasies in die stoppels oorleef nie en watter spesies plaaslik voorkom nie.

   Daar is by die Registrateur vir registrasie van die chemiese middel teen swartstam, wat tans beskikbaar is, aansoek gedoen.

   Daar word besluit dat prof Agenbag namens die redaksie sal ondersoek instel na die risiko vir siektes, veral swartstam, wanneer daar van die aanbevole wisselbou rotasiestelsel afgewyk sou word, en in die volgende Canolafokus daaroor rapporteer.

   A Agenbag

  2. Inligtingsdae 2014


   Bewaringslandbou Simposium buite Durbanville 5-7 Augustus
   Proefbesoek Suid-Kaap 19 Augustus
   SKOG dag 21 Augustus
   Besoeker uit Australië / Swellendam 27 Augustus
   Besoeker uit Australië / Moorreesburg 28 Augustus
   Roodebloem 28 Augustus
   Riversdal 3 September
   Proefbesoek Swartland 9 September
   Agri Mega Week 17-20 September
   GSA Graandebat 18 September tydens Agri Mega Week

   Almal

  3. Residu van Sulfoniel-Urea in grond

   Neem kennis dat die inligting oor residu van sulfonielurea in die grond en onthoudingsperiodes in die Mei Canolafokus publiseer is.

  4. Slakskade

   Dr A Malan gee toeligting oor die PNS projek insake die gebruik van nematodes vir die biologiese beheer van lewende landslakke, sonder dat dit negatiewe reaksie op die omgewing sal hê. Nematodes is reeds in die buiteland beskikbaar maar daar is nog nie Regeringstoestemming om dit in die land in te bring nie. Daar is deur 'n proses 'n inheemse nematode identifiseer wat sonder risiko vir inheemse slakke (dop- en naakslakke) gebruik kan word. Volgens voorlopige resultate laat die nematode die naakslakke ophou voed en die slakke vrek dan binne ongeveer 21 dae. Die nematode kan net in vogtige omstandighede gebruik word.

   Dr Malan sal die vergadering op hoogte van vordering hou.

   Dr Malan

   Dr Tribe rapporteer oor die groter voorkoms van slakke wat die afgelope tyd aangemeld is. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat dit oor lang periodes (soos die afgelope Mei maand) nie reën en dan weer begin reën. ("stop-start-rain"). Daar moet in gedagte gehou word dat 80% van die sogenaamde slakskade eintlik deur isopode aangerig word. Produsente word weer daarop gewys dat voorkomende maatreëls op die regte tyd die beste beheer verseker.

   Daar word ook rapporteer dat die toringslak (wat baie klein is) en duine-slakke wat op die plante voorkom, probleme by oes en graderings meebring.

   Graderingsmaatreëls bepaal dat geen lewende insek op canola mag voorkom nie. Beheer van bogenoemde slakke is moeilik omdat hulle op die plant leef en nie met die slakpille op die grond in aanraking kom nie.

   Daar word besluit dat dr De Kock lektuur sal nagaan en met die besoeker uit Australië wat die PNS in Augustus besoek, sal konsulteer oor die voorkoms en hantering van toring- en duineslakke elders in die canolaproduserende lande.

   Dr De Kock

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat PNS voortgaan met generiese reklame (hele waardeketting).

    Inligtingsakke met alle nodige inligtingsdokumente is by Prof Agenbag beskikbaar.

    Lede word versoek om enige interessante video-opnames oor canola aangeleenthede aan die kantoor te voorsien, wat dit sal verwerk vir verspreiding via die sosiale media.

    Almal

  2. Produsente – canola

   1. Pryse

    Neem kennis dat die haalbaarheid dat SOILL die produsentepryse voor planttyd bekend moet maak, na die GSA Canola Spesialis Komitee vir bespreking verwys is.

    Mnr Heydorn
    Mnr Louw

   2. Super canolakompetisie

    Daar word kennis geneem dat die PNS Raad 'n ander benadering ten opsigte van die kompetisie ondersoek.

    J Loubser
    I Slabbert
    Voorsitter

    Mnr Fouché se versoek insake cultivar evaluering vir die droëland areas van die somerreënvalgebiede is na die PNS Raad verwys.

    Voorsitter

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Neem kennis dat saadmaatskappye saamwerk om genoeg van die saad van keuse betyds beskikbaar te hê. Daar was genoeg saad die afgelope planttyd beskikbaar, alhoewel produsente in enkele gevalle nie die saad van voorkeur kon kry nie. Klein hoeveelhede saad is nie opgeneem nie.

   Op navraag word daar rapporteer dat die grootste persentasie cultivars wat geplant word baster cultivars is en dat die meeste saadmaatskappye net baster cultivars verkoop.

   Saadmaatskappye

  2. Saadbehandeling op canola

   Die belangrikheid daarvan dat saad behalwe die behandeling teen saailing-verwelk-siektes ook teen insekte behandel moet word, word weer beklemtoon. Produsente/maatskappye moet seker maak waarvoor saad reeds behandel is wanneer dit ingevoer word, voordat addisionele behandeling toegepas word.

   Daar word gesê dat weens die verskil in saadbehandeling, produksie metodes en planters gebruik, die persentasie van die plante wat opkom teenoor die saad wat gesaai is, per plaas verskil. Daar is 'n aansienlike verskil tussen die plante wat opkom teenoor die saad (korrels) wat gesaai is.

 11. Ander sake

  1. Kruising tussen Ramenas en Canola

   Neem kennis dat die artikel insake die kruising tussen ramenas en canola ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  2. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  3. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  4. Sprekers wat oorweeg kan word vir toekomstige Canolawerkgroepvergaderings

   Neem kennis en besluit dat lede voorstelle van moontlike sprekers / onderwerpe vir toekomstige Werkgroepvergaderings aan die kantoor of prof Agenbag kan deurgee. Toeligting oor gesondheidsvoordele van canola vir menslike gebruik asook aanwending van oliekoek vir dierlike gebruik, is voorbeelde.

   Almal

 12. Datums van 2014 vergaderings

  Kennis word geneem van die volgende vergaderings, naamlik:

  • Woensdag, 20 Augustus 2014;
  • Donderdag, 27 November wat geskeduleer is.
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.