Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 10 April 2014 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur mnr Keun met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr P Burger Overberg Agri
  Mnr JWP Bruwer SSK
  Mnr P Fouché Phyto Energy
  Mnr M Heydorn CBK
  Mnr J Kellerman Barenbrug
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Prof A Agenbag US
  Mnr C Louw GSA
  Mnr N Hawkins SAGIS
  Me R Beukes NOK
  Prof F Meyer BFAP
  Prof N Kotze US / Agricol
  Dr A Malan US
  Mnr N Raath Experico
  Mnr J Diekman PNS
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Mnr Gert Els KKSB
  Mnr K van Tonder PNS
  Me M du Preez PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr K Becker SOILL
  Dr I Hough  
  Mnr D Hanekom Agricol
  Dr G Tribe  
  Mnr K Bester  
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Dr M Visser GSA
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB

 3. Personalia

  Mnr Jannie Bruwer word geluk gewens met sy aanstelling by Bayer.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 27 November 2013 word as gelese beskou en met wysiging goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (25 Maart 2014) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word.

   Mnr N Hawkins van SAGIS kry geleentheid om toeligting oor die werksaamhede van SAGIS te verskaf. Die voorlegging is op aanvraag by die PNS kantoor beskikbaar.

   SAGIS is Artikel 21 maatskappy met statutêre magte onder die Bemarkingswet. Befondsing vloei via die graan Trusts. SAGIS samel data in waarvolgens inligtingstukke opgestel word. Geen projeksies mag gemaak word nie.

   Volgens inligting het canola produksie sedert 1999/2000 tot nou met 434% gegroei. Twee-derdes van olies wat in Suid-Afrika gebruik word, word nog ingevoer.

  2. Oesskatting

   Die NOK oppervlakte en produksieskatting soos op 28 Januarie 2014 is ter inligting by die sakelys aangeheg. Me R Beukes kry geleentheid om toeligting oor die werksaamhede van NOK te verskaf. Die voorlegging is op aanvraag by die PNS kantoor beskikbaar.

   NOK het sedert die vorige Werkgroepvergadering die verskil tussen die hersiene oppervlakte skatting vir die winterreënstreek waarvolgens daar in 2013 seisoen 72 165ha hektaar canola geplant is teenoor die landboubesighede se presiese opnames vir die 2013 seisoen waarvolgens daar slegs 65 720ha geplant is, opgevolg.

   Daar word verskillende metodes gebruik om die NOK inligting te verifieer, onder andere lugfoto's opgevolg met besoeke per motor aan die spesifieke lande asook telefoniese opnames en hulle volstaan by die syfer van 72 165ha. Dit blyk dat die groot verskil in syfers in die Hessequa gebied is, waar baie canola vir weiding aangeplant word – NOK se syfers sluit weidingscanola in terwyl die landboubesighede op canola vir oesdoeleindes konsentreer.

   Inligting per landdrosdistrik is addisioneel beskikbaar en kan op aanvraag deur NOK voorsien word.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Daar word rapporteer dat

   • daar 'n 10% styging in aanplantings in die Swartland vir 2014 verwag word – 18 000+ ha;
   • daar 'n 15% styging in aanplantings in die SSK gebied vir 2014 verwag word – 31 000ha;
   • daar 'n 12% styging in aanplantings in die Overberg Agri gebied vir 2014 verwag word – 26 000ha
  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat geen verdere inligting oor aanplantings in die Oos-Kaap en ander somerreënstreke beskikbaar is nie.

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 26 Maart 2014 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R7 191/ ton teen 'n wisselkoers van R10.77.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R6 760 per ton
   Varke (100%) R7 191 per ton
   Suiwel (58%) R4 171 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 811 per ton
   Varke (65%) R4 674 per ton
   Suiwel (60%) R4 315 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Geen weervooruitskatting is beskikbaar nie.

   Besluit dat mnr Cerfonteyn vir volledigheidshalwe moet aandui wat die "normale" reënval per maand per gebied is en ook die temperature vir ooreenstemmende tydperke by die verslag moet insluit.

   Mnr Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2013/2014

   Neem kennis dat

   • die resultate van die 2013 proewe in die Januarie Canolafokus vervat is en aanvaar word;
   • voorbereiding vir die 2014 aanplantings in proses is.

   Mnr Lombard

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Afskrifte van die Canolafokus uitgawes in onderskeidelik Januarie en Maart 2014 was by die sakelys aangeheg.

  2. Inligtingsdae 2014


   Proefbesoek Suid-Kaap 19 Augustus
   SKOG dag 21 Augustus
   Besoeker uit Australië / Swellendam 27 Augustus
   Besoeker uit Australië / Moorreesburg 28 Augustus
   Roodebloem 28 Augustus
   Riversdal 3 September
   Proefbesoek Swartland 9 September
   Agri Mega Week 17-20 September

   Almal

  3. Residu van Sulfoniel-Urea in grond

   Besluit dat die inligting oor residu van sulfonielurea in die grond en onthoudingsperiodes via die Canolafokus aan produsente versprei moet word.

   Redaksie
   Mnr McDermott

  4. Slakskade

   Daar word kennis geneem dat geen nuwe inligting beskikbaar is nie, behalwe dat slakke wat in oestyd op plante voorgekom het probleme met die oesproses en graderings meegebring het.

   Dr Malan

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat PNS voortgaan met generiese reklame (hele waardeketting).

    Inligtingsakke met alle nodige inligtingsdokumente is by Prof Agenbag beskikbaar.

    Almal

  2. Produsente – canola

   1. Pryse

    Daar word kennis geneem dat 'n agterskort van R350/ton vir die 2013-oes tydens April uitbetaal is en dat die 2014 produsente pryse gedurende Julie bekend gemaak word (bereken volgens die marktendense en wisselkoers).

    Neem kennis en besluit dat die haalbaarheid dat SOILL die produsentepryse voor planttyd bekend moet maak, na die GSA Canola Spesialis Komitee vir bespreking verwys word.

    Mnr Heydorn
    Mnr Louw

   2. Super canolakompetisie

    Die verslae van onderskeidelik die Suid-Kaap en Swartland kompetisies was by die sakelys aangeheg en word deur mnre Loubser en Slabbert toegelig.

    Die Werkgroep se gelukwense word aan die volgende wenners oorgedra:

    Suid-Kaap
    Hoogste opbrengs SFS Boerdery
    Beste bruto marge Langhoogte Plase
    Hoogste opbrengs per mm reënval SFS Boerdery

    Swartland
    Hoogste opbrengs Boet le Roux
    Beste bruto marge Boet le Roux
    Hoogste opbrengs per mm reënval Izak Smith

    Neem kennis en besluit dat voorstelle insake aanpassings in die kompetisie riglyne vir oorweging na die PNS Raad verwys word.

    J Loubser
    I Slabbert
    Voorsitter

   3. Vooruitskatting: 2015 en 2020

    Dr Meyer gee toeligting oor BFAP se berekeninge en vooruitskouing ten opsigte van die uitbreiding van canolaproduksie. Daar moet gestreef word na uitbreiding van aanplantings sowel as verbeterde kultivars vir hoër opbrengs per hektaar Soos die gebruik van baster canola kultivars toeneem, sal opbrengs per hektaar verbeter.

    Op 1 Augustus 2014 word die BFAP 2023 vooruitskouing te Somerset Wes bekend gemaak.

    Phyto Energy beoog 10 000ha aanplantings in 2015 en 440 000ha teen 2020 (Oos-Kaap en Vrystaat) wat hoofsaaklik vir bio-brandstof gebruik sal word.

    Besluit dat mnr Fouché se versoek insake kultivar evaluering vir die droëland areas van die somerreënvalgebiede na die PNS Raad verwys moet word.

    P Fouché
    Voorsitter
    Tegnologiekomitee

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Neem kennis dat saadmaatskappye saamwerk om genoeg saad betyds beskikbaar te hê.

   Saadmaatskappye

  2. Saadbehandeling op canola

   Die vergadering bespreek die belangrikheid daarvan dat saad behalwe die behandeling teen saailing-verwelksiektes ook teen insekte behandel moet word.

 11. Ander sake

  1. Terugvoering: Besoek aan Australië

   Die vergadering neem kennis van en aanvaar die verslag oor die PNS afvaardiging se besoek aan Australië einde 2013.

  2. Kruising tussen Ramenas en Canola

   Neem kennis dat die artikel insake die kruising tussen ramenas en canola by die volgende sakelys aangeheg sal word.

   Voorsitter

  3. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  4. Canola Tydskrifartikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  5. Sprekers wat oorweeg kan word vir toekomstige Canolawerkgroepvergaderings

   Neem kennis en besluit dat lede voorstelle van moontlike sprekers / onderwerpe vir toekomstige Werkgroepvergaderings aan die kantoor of prof Agenbag kan deurgee.

   Almal

  6. Video-opnames

   Neem kennis dat die PNS kantoor nuwe tegnologie wil aanwend om die boodskap ten beste uit te dra. Lede word versoek om enige interessante video-opnames oor canola aangeleenthede aan die kantoor te voorsien.

   Mnre P Lombard en F le Roux sal die materiaal wat hulle beskikbaar het, aan die kantoor voorsien, wat dit verder sal verwerk.

   Almal
   Me Du Preez

  7. Bemarking van die gebruik van die Doen-dit-Self Inkomste en Kosteramings op die Webblad

   Lede en produsente word aangeraai om van die doen-dit-self inkomste en kosteberamings op die webblad gebruik te maak.

   Almal

 12. Datums van 2014 vergaderings

  Kennis word geneem van die volgende vergaderings, naamlik:

  • Donderdag, 12 Junie 2014;
  • Woensdag, 20 Augustus 2014;
  • Donderdag, 27 November wat geskeduleer is.
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.