Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 20 Augustus 2014 1. Opening

  Die vergadering word deur dr J de Kock met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral mnre Eksteen en Heunis.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr I Slabbert DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr JCG van Niekerk Overberg Agri / MKB
  Mnr W Heunis Overberg Agri / MKB
  Mnr M Heydorn CBK
  Mnr J McDermott Pioneer / Du Pont
  Mnr G Els KKSB
  Mnr LL Eksteen US (Op uitnodiging)
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr D Hanekom Agricol
  Prof A Agenbag US
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Dr G Tribe (PNS)
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Dr A Malan US
  Dr M Visser GSA
  Mnr G Conradie SKOG
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr C Louw GSA
  Mnr JWP Bruwer Bayer
  Mnr P Fouché Phyto Energy
  Mnr P Burger Overberg Agri

 3. Personalia

  Die vergadering spreek hulle dank en gelukwense uit teenoor die DLWK personeel na aanleiding van die besoek aan die Suid-Kaap proewe op 19 Augustus. Die besoek aan die Swartland proewe vind op 9 September 2014 plaas.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 12 Junie 2014 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (24 Julie 2014) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word, naamlik:

   • Canola supply and demand table;
   • Maandelikse data; en
   • Weeklikse bulletin.
  2. Oesskatting

   Die NOK oppervlakte en produksieskatting soos op 26 Junie en 29 Julie 2014 is ter inligting by die sakelys aangeheg:

   • Oppervlakte beplant 2014 = 95 000ha

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   1. Swartland/Suid-Kaap

    Daar word rapporteer dat

    • stande in die Swartland goed lyk;
    • verdere reën verwelkom sal word, veral in die Piketberg en sandgrond-areas;
    • daarop gewys word dat die koste van onkruidbeheer in die Rooi Karoo en Sandveld gebiede neig om hoog te wees;
    • alhoewel die stande in die Suid-Kaap goed lyk, dringende reën nodig is om die grondvog aan te vul, veral meer ooswaarts; en
    • produsente begin het om swammiddels teen swartstam (teen 'n aansienlike koste) te spuit, Sclerotinia weer sporadies voorkom en probleme met die kultivar Zircon (slegs op sekere lande) ondervind word.
    1. Sclerotinia

     Aangesien Sclerotinia vir die vierde agtereenvolgende jaar in die Overberg aangemeld is, is lede die mening toegedaan dat die siekte moontlik aan die opbou is. Natter toestande gedurende blomtyd asook 'n korter rotasie (twee-jaar) van canola/ander kontantgewasse blyk die voorkoms van die siekte aan te help. Alhoewel daar geregistreerde middels in die buiteland beskikbaar is, is daar op die oomblik slegs een middel in Suid-Afrika wat vir registrasie ingedien is. Die swam kan lank in die grond oorleef. Volgens literatuur is die siekte nie aan kultivars gebonde nie.

     Verwys ook na artikel onder punt 11.4 van hierdie sakelys/notule.

     Besluit dat

     • die beskikbare artikels oor die voorkoms en beheer van Sclerotinia by die volgende sakelys aangeheg sal word; en
     • die PNS Raad dringende aandag aan die groeiende voorkoms van Sclerotinia in die Overberg sal gee.

     G Keun

    2. Swartstam

     Dit gebeur dat produsente middels teen Swartstam selfs twee maal in een seisoen toedien, wat die koste van bestuur van canola opjaag. Swartstam kan die plant deur die hele lewenssiklus aanval en dit is dus belangrik dat daar afgesien van die regte wisselbou en die regte weerstandbiedende kultivars ook saadbehandeling toegepas moet word. Daar word daarop gewys dat produksie en bestuurspraktyke wat in Australië met sukses gebruik word, nie noodwendig altyd in Suid-Afrika haalbaar is nie. Die beskikbare inligting kan wel as riglyne deur plaaslike produsente gebruik word.

     Kultivars met goeie Swartstam-weerstand is nog in plek. Dit gebeur egter dat alhoewel die saad van 'n goeie kwaliteit is, die genetika (weerstand) van 'n kultivar oor tyd kan "afneem" aangesien die patogene daarin slaag om die weerstand te oorkom.

     Besluit dat

     • die beskikbare artikels oor die voorkoms en beheer van Swartstam by die volgende sakelys aangeheg sal word; en
     • die PNS Raad dringende aandag aan Swartstam-weerstand-biedendheid sal gee.

     G Keun

    3. Zircon

     Daar word rapporteer dat probleme met die kultivar Zircon op sekere persele ondervind is en die rede daarvoor nog onduidelik is. Agricol het verskeie ondersoeke gedoen, maar kon nog nie die oorsaak van die probleem vasstel nie.

     Besluit dat Agricol sal voortgaan om die oorsaak van die probleem wat by die Zircon kultivar ondervind word, op te volg.

     D Hanekom

    4. Insek in Eendekuil area

     Neem kennis van die voorkoms van 'n ongeïdentifiseerde larwe wat in lande in die Eendekuil omgewing gevind is – daar word vermoed dat dit die swart mieliekewer kan wees. Die larwes kom ondergronds voor en voed waarskynlik op die haarwortels van plante wat vrektes tot gevolg het. Daar word deur produsente versoek dat die insek dringend korrek identifiseer moet word sodat die korrekte beheer daarvan bepaal kan word.

     DLWK is in die proses om te reël dat DNA toetse op die larwes gedoen word. Daar word aanbeveel dat Dr Tom Drinkwater genader word om met die identifikasie van die insek behulpsaam te wees. Dr Lamprecht sal ook die besonderhede van die kundige wat in die rooibostee-bedryf werk aan dr Tribe voorsien.

     Besluit dat

     • mnr Theron 'n voorbeeld van die larwe/insek aan dr Drinkwater sal voorsien wanneer hy binnekort weer na die binneland reis; en
     • soos inligting beskikbaar raak, dit aan mnr L Coetzee, Kaap Agri deurgegee sal word, wat dit met die betrokke produsente sal opvolg.

     L Coetzee
     P Lombard

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 10 Junie 2014 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R 6 854/ ton teen 'n wisselkoers van R10.77.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R6 443 per ton
   Varke (100%) R6 854 per ton
   Suiwel (58%) R3 975 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 633 per ton
   Varke (65%) R4 455 per ton
   Suiwel (60%) R4 112 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat mnr Cerfonteyn oor die afgelope maande se reënval asook die voorspelling vir September tot November rapporteer: daar word onder-normale reënval vir die Heidelberg en Mosselbaai omgewing voorspel en nie bo-gemiddelde reënval in die ander gebiede verwag nie.

   H Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2013/2014

   Neem kennis dat die nasionale proefaanplantings almal betyds afgehandel kon word en die werk op datum is.

   P Lombard

   Daar word verder kennis geneem dat DLWK nie-amptelik proewe in die Sandveld en Rooi-Karoo (onder andere Eendekuil) gedoen het. Die waterhouvermoë van sandgronde is baie laag, maar dit blyk dat van die nuwe kultivars sterker wortelontwikkeling het, wat water beter kan onttrek en dus waarskynlik beter in die sandgronde sal aard. Goeie bestuur sal altyd belangrik wees. Voeding- en bemestingsriglyne sal ook aangepas moet word. Voldoende inligting ontbreek nog.

   Sandgrond is verder onderhewig aan groter onkruiddruk ("alles ontkiem maklik in sand"). Dit word weer beklemtoon dat canola nie slegs as onkruidbeheermaatreël geplant moet word nie, maar as kontantgewas in eie reg hanteer moet word.

   Besluit dat mnr Lombard vordering ten opsigte van proewe in die sandgronde sal rapporteer soos die proses vorder.

   P Lombard

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Afskrifte van die Mei Canolafokus is by die sakelys aangeheg.

   Daar word besluit dat

   • prof Agenbag namens die redaksie sal ondersoek instel na die risiko vir siektes, veral swartstam, wanneer daar van die aanbevole wisselbou rotasiestelsel afgewyk sou word. Alle beskikbare inligting oor Swartstam sal vir produsente se inligting in die volgende Canolafokus geplaas word.

   A Agenbag

   • riglyne vir produsente oor die toediening van spoorelemente (wanneer om watter middel toe te dien) weer in die Canolafokus publiseer moet word.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2015


   Inligtingsdag / Swellendam 27 Augustus
   Inligtingsdag / Moorreesburg 28 Augustus
   Roodebloem 28 Augustus
   Riversdal 3 September
   Proefbesoek Swartland 9 September
   Agri Mega Week 17-20 September
   GSA Graandebat 18 September tydens
   Agri Mega

   Almal

   Daar word verder kennis geneem dat 'n verdere spreker, dr C Preston op die sakelys van die inligtingsdae wat op 27 en 28 Augustus onderskeidelik te Swellendam en Moorreesburg gehou word, ingesluit is.

   Besluit dat GSA en landboubesighede weer 'n aanmaning aan lede sal uitstuur om vroegtydig vir die geleenthede te registreer.

   Almal

  3. Residu van Sulfoniel-Urea in grond

   Neem kennis dat die inligting oor residu van sulfonielurea in die grond en onthoudingsperiodes in die Mei Canolafokus publiseer is.

  4. Slakskade

   Daar word besluit dat dr De Kock lektuur sal nagaan en met dr Bowran van Australië sal konsulteer oor die voorkoms en hantering van toring- en duineslakke elders in die canola produserende lande.

   Dr De Kock

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   1. Generiese reklame

    Lede word versoek om enige interessante video-opnames oor canola aangeleenthede aan die kantoor te voorsien, wat dit sal verwerk vir verspreiding via die sosiale media.

    Almal

  2. Produsente – canola

   1. Pryse

    Neem kennis dat die volgende produsente pryse deur SOILL afgekondig is:

    Minimumprys R4 000
    Vaste prys R4 100
    Finale prys R4 300
    Agterskotpryse onseker

   2. Super canolakompetisie

    Daar word kennis geneem dat die PNS Raad ten opsigte van die Super Canolakompetisie besluit het dat die klem van beste marges na beste opbrengs verskuif word.

    J Loubser
    I Slabbert

    Die PNS Raad het die versoek insake cultivarevaluering vir die droëland areas van die somerreënvalgebiede oorweeg en besluit dat die praktyk om droëlandcanola in die somerreënvalstreek in die winter te plant, nie ondersteun word nie.

   3. Insekprobleme: Eendekuil

    Verwys na 6.3.4 van hierdie notule.

   4. Toediening van boor en swael

    Navraag word gedoen oor hoe vasgestel kan word wanneer die boor en/of swael inhoud van grond voldoende of onvoldoende is. Volgens navorsing is dit bewys dat die toediening van boor die opbrengs verhoog. Hoe hoër die organiese materiaal inhoud van die grond is, hoe meer swael is daar in die grond beskikbaar. Aangesien swael belangrik is vir canolaproduksie word produsente aangemoedig om wel swael toe te dien.

    Dit word genoem dat die opgradering van kunsmismengsels, meegebring het dat die swael-inhoud van die mengsels verminder het. Swael aanvulling is wel op versoek beskikbaar.

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Neem kennis dat saadmaatskappye saamwerk om genoeg van die saad van keuse betyds beskikbaar te hê.

   Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  3. Sprekers wat oorweeg kan word vir toekomstige Canolawerkgroepvergaderings

   Neem kennis en besluit dat lede voorstelle van moontlike sprekers/onderwerpe vir toekomstige Werkgroepvergaderings aan die kantoor of prof Agenbag kan deurgee.

   Almal

   Mnr L Eksteen, MSc student, Agronomie, US gee toeligting oor die navorsing ten opsigte van die gebruik van groei-reguleerders by canola.

  4. Canolawebtuiste

   Neem kennis van inligting oor Sclerotinia – soos by die sakelys aangeheg. Verwys ook na punt 6.3.1 van hierdie notule.

   Neem kennis en besluit dat mnr McDermott die inligting insake onkruiddoder van Pioneer (Pioneer Protector) wat in ander lande beskikbaar is, sal opvolg en terugrapporteer.

   J McDermott

  5. Inkomste / kosteramings vir koring, canola, hawer en gars in winterreënvalgebied – 2014 begrotingsjaar

   Die vergadering neem kennis van en bespreek die Inkomsteberamings vir die 2014 begrotingsjaar soos deur mnr SG Ferreira voorberei.

 12. Datums van 2014 vergaderings

  Neem kennis dat die volgende vergadering op 27 November 2014 gehou word.

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.