Canola, barley and wheat (i) 2012/2013 Canola, gars en koring (i)

Overberg-Rûens – Overberg Agri area/gebied
Area / Gebied Caledon / Riviersonderend Bredasdorp / Napier
Crop / Gewas Canola Barley Gars Wheat Koring Canola Barley Gars Wheat Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum
Contract date December SAFEX price
Kontrakdatum Desember SAFEX prys
(i) (i) 12/03/2012 (i) (i) 12/03/2012
Yield / Opbrengs T/ha 1.40 2.60 2.70 1.30 2.40 2.40
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 4 340 2 400 2 347 4 340 2 400 2 347
  Safex contract / kontrak (ii) R/ton 4 350 2 439 2 980 4 350 2 439 2 980
  Transport differential /   Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 415 0 0 415
  Transport to buyer / Vervoer tot by koper R/ton 0 0 0 0 0 0
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 0 118 0 0 118
  Other marketing costs / Ander (iii) R/ton 10 40 100 10 40 100
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 6 076 6 239 6 338 5 642 5 759 5 634
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iv) R/ha 360 324 396 446 359 415
  Own / Eie R/ha 4 96 94 0 77 0
  Purchased / Gekoop R/ha 356 228 303 446 282 415
Fertilizer / Bemesting (v) R/ha 1 422 1 342 1 639 1 223 1 133 1 234
Lime / Kalk R/ha 61 61 61 58 58 58
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 489 373 377 303 444 451
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 364 513 398 302 674 386
Crop insurance / Oesversekering R/ha 27 28 33 23 23 28
Tractor and implements / Trekkers en implemente (vi)
  Fuel / Brandstof R/ha 187 197 197 187 197 197
  Repairs and maintenance /   Herstelwerk en onderhoud R/ha 301 314 314 301 314 314
Contractor / Kontrakwerk R/ha 173 162 267 58 106 108
Casual labour / Los arbeid R/ha 3 3 3 0 0 3
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vii) R/ha 196 192 211 175 192 186
Harvesting costs / Oeskoste (viii) R/ha 343 343 343 343 343 343
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 927 3 851 4 239 3 508 3 843 3 722
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 150 2 388 2 099 2 134 1 916 1 911
Permanent labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 420 420 340 340 340 420
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 730 1 968 1 759 1 794 1 576 1 492

Source: based on cropping budgets as compiled by Overberg Agri.
Bron: baseer op gewasbegrotings soos opgestel deur Overberg Agri.

 • Canola and barley prices unknown during drafting of budgets. Estimates were made of new prices.
  Canola en garspryse nie bekend tydens opstel van begroting. Ramings is gemaak van nuwe prys.
 • Safex price only applicable to wheat.
  Safex-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate 10.50%.
  Rentekoers 10.50%.
 • Includes self combine harvesting and "platsny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsny indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
Overberg Agri area / gebied

Caledon / Riviersonderend
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Contract price / Kontrak prys Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
3 950 802 1 196 1 590 1 984 2 378
4 150 1 042 1 456 1 820 2 284 2 698
4 350 1 282 1 716 2 150 2 584 3 018
4 550 1 522 1 976 2 430 2 884 3 338
4 750 1 762 1 236 2 710 3 184 3 658
Bredasdorp / Napier
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Contract price / Kontrak prys Gross margin (permanent labour excluded) / Bruto marge (arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
3 9504 300 826 1 220 1 614 2 008 2 402
4 150 1 046 1 460 1 874 2 288 2 702
4 350 1 266 1 700 2 134 2 568 3 002
4 550 1 486 1 940 2 394 2 848 3 302
4 750 1 706 2 180 2 654 3 128 3 602
Subscribe: receive ICBs via e-mail