Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 29 November 2012 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur mnr Joubert met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral mnr Pieter Burger van Overberg Agri.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr D Joubert PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr P Burger Overberg Agri
  Mnr JWP Bruwer SSK
  Dr E Hough MKB
  Mnr M Heydorn CBK
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr JJ Bester GSA produsent
  Mnr J Loubser Nova Voere
  Prof A Agenbag US
  Dr G Tribe Privaat
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Me A Swanepoel DLWK
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr W Jonker Obaru
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr K Schonken Produsent
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK
  K van Tonder PNS

 3. Personalia

  'n Mosie van roubeklag word aanvaar met die afsterwe van onderskeidelik Dr Johan Booysen van DLWK en mnr Johnny Davids, lid van mnr Lombard, DLWK se navorsingspan.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe inligtingsake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 23 Augustus 2012 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Die NOK se jongste oesskatting (Oktober 2012) is by die sakelys aangeheg. Volgens die jongste syfers (November 2012) word 'n canola oes van 69 000 ton van 44 100 ha verwag.

   Dit is verblydend dat daar sedert 2010 se oes van 37 000 ton 'n toename was na 2011 toe dit 59 000 ton was na 2012 se 69 000 ton.

   Neem kennis dat mnr P Thomas wat Suid-Afrika gedurende die jaar besoek het se verslag oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf by die volgende sakelys aangeheg sal word.

   Mnr Keun

   Die Voorsitter verwys na die ietwat negatiewe stelling oor die plaaslike canola produsente wat deur mnr Thomas gemaak is.

  2. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Daar word rapporteer dat 'n goeie canola oes in die Swartland sowel as die Suid-Kaap realiseer het en dat daar groter aanplantings in die volgende seisoen verwag word.

   Die vraag word gevra of die stygende tendens oor die langtermyn sal voortduur en of goeie koringboere ook "goeie canola boere" is.

   Die volgende kommentaar word tydens die bespreking gemaak:

   • die afgelope seisoen se klimaat en gemiddelde temperatuur was baie voordelig vir canola produksie;
   • die koel weer en lang reënseisoen het gehelp dat min of geen plae en insekte voorgekom het nie;
   • cultivars verbeter, beter opbrengs per hektaar;
   • produksie praktyke verbeter, onder andere bemesting;
   • oes en platsny praktyke verbeter – regte platsnyers belangrik;
   • produsente bestuur canola beter, as 'n deel van wisselboustelsel (veral in die Suid-Kaap) en nie net as onkruidbeheer-middel;
   • die winsgewendheid van 'n kontant gewas bepaal die erns waarmee dit bestuur word – as die prys van die gewas mededingend is teenoor die van ander kontant bedrywe / gewasse (medics of vee), sal dit dienooreenkomstig bestuur word;
   • die toevoeging van swael en boor speel 'n groot rol vir beter opbrengs – dit moet op die regte tyd toegedien word!;
   • voldoende stikstof is belangrik – hou die hele plant se blare groen tot op die einde;
   • bestuur die gewas volgens die omgewing / verwagte opbrengs;
   • medics as deel van die wisselboustelsel is gevestig in die Swartland;
   • Canola aard nie oral ewe goed, veral in die ligte / sand grond van die Swartland is dit problematies;
   • Canolasaad word maklik deur wind uitgewaai; en
   • opbrengspotensiaal van 2+ ton/ha is moontlik.
  3. Somerreënstreek

   Neem kennis dat

   • lede terugvoering gee oor die Inligtingsdag wat mnr P Fouche by Petrus Steyn aangebied het;
   • daar oor die stelling dat canola in een seisoen bewei en ge-oes kan word, besin word;
   • die vergadering die standpunt huldig dat aangesien die droëland omstandighede / reënval meer wisselvallig as in die binneland is, canola vir óf oes óf weiding aangeplant moet word;
   • Dr Strauss (DLWK) in 2013 'n demonstrasie proef beplan om die verskil tussen canola wat vir oes geplant word of bewei word, te illustreer;
   • Prof Agenbag onderneem om inligting te verskaf oor die effek wat glukosinolate in groeipunte van die plante op die produksie potensiaal van die diere wat dit vreet, kan hê; en
   • daar proewe in die somerreënval gebiede onder besproeiing gedoen word, daar potensiaal is, maar nog baie leiding nodig is.
  4. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (Oktober 2012) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting;
   • die weeklikse bulletin;
   • die maandelikse bulletin
  5. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat geen nuwe inligting beskikbaar is nie.

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Aanplantings 2012

    Neem kennis dat

    • die 2012 proewe se resultate in die proses is om verwerk te word;
    • die perseel by Witsand weens swartstam nie gebruik kon word nie;
    • die jongste Canolafokus 'n artikel bevat oor waarom swartstamweerstand belangrik is tydens die maak van 'n kultivar­keuse;
    • Mnr Lombard beplan om streekspesifieke cultivars te identifiseer;

    Mnr Lombard

  2. Bemesting

   Daar word aanbeveel dat die huidige bemestingsriglyne in die Canola Handleiding onder leiding van Prof Agenbag en dr De Kock weer hersien / opdateer word.

   Daar sal ook met die kunsmismaatskappye vir enige nuwe benaderings geraadpleeg word.

   Prof Agenbag
   Dr De Kock

  3. Pes- en plaagbeheer

   Die riglyne vir onkruidbeheer soos in die canola handleiding vervat, is in oorleg met Mnr Cumming opdateer en ter inligting aan lede voorsien. Die jongste Canolafokus bevat ook inligting oor aspekte wat 'n keuse van canola kultivars beïnvloed.

   Daar word oor die huidige situasie ten opsigte van saadbehandeling (teen swamme, insekte, grondgedraagde siektes) in die land be­sin. Sommige verskaffers wie se saad ingevoer word, is behandel en sommige saad word deur Agricol met Cruiser (wat in Suid-Afrika geregistreer is) behandel. Saadmaatskappye moet vir die landboubesighede en produsente aandui watter saad met watter middels behandel is. Sommige saad word op aanbeveling deur produsente behandel. Dit blyk uit die gesprek dat daar nie eenvormigheid ten opsigte van saadbehandeling is nie en die situasie nie bevredigend is nie. Daar word aanbeveel dat die korrekte inligting dringend aan produsente kommunikeer moet word.

   Die CBK en GSA is in die proses om middels vir die gebruik op canola te laat registreer en produsente word aangemoedig om slegs geregistreerde middels te gebruik.

   Die vergadering besluit dat

   • mnr Cumming die Croplife vergadering op 30 November 2012 sal bywoon en namens PNS navraag doen oor die moontlike registrasie van middels wat op canola gebruik word;
   • dr Lamprecht versoek word om in oorleg met mnr Cumming 'n samevatting van alle wetenskaplike antwoorde ten opsigte van saadbehandeling vir verdere bespreking tydens die volgende vergadering saam te stel.

   Mnr Cumming
   Dr Lamprecht

  4. Aansoek om befondsing van nuwe en bestaande projekte

   Daar word kennis geneem dat OPOT die versoek vir befondsing van canola navorsing oorweeg het en ten gunste van 'n bydrae tot canola navorsing besluit het.

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat die redaksie gelukgewens word met die jongste uitgawe van die Canolafokus.

  2. Inligtingsdae 2013


   SKOG Voorsaai 14 Februarie
   Overberg Agri Voorsaai 5 Maart
   Proefbesoek Suid-Kaap 20 Augustus
   SKOG Dag 22 Augustus
   Proefbesoek Swartland 28 Augustus
   Roodebloem 29 Augustus
   Riversdal 4 September

   Almal

  3. Verslag van Australiese toer

   Die verslag van mnr Joubert en dr De Kock se toer na Australië sal by die volgende vergadering voorgelê word.

   Dr de Kock
   Mnr Joubert

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat PNS voortgaan met generiese reklame.

    Almal

  2. Produsente – canola

   1. Canola oesverliese

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

   2. Pryse

    Neem kennis dat mnr Becker namens SOILL op die vorige notule punt 10.1.1 insake die vaste prysstruktuur in die canola bedryf kommentaar lewer. Hierdie Werkgroep is nie normaalweg die forum waar besprekings oor pryse plaasvind nie. SOILL kan die produsente en die PNS die versekering gee dat pryse deursigtig in oorleg met die produsente onderhandel word. In­dien daar 'n prysstyging gedurende 'n seisoen sou plaasvind (nadat kontrakte geteken is) word dit deur middel van 'n agter­skot nadat die saad gepers is, aan produsente deurgegee.

    Daar word verder die versekering gegee dat SOILL te alle tye die generiese reklame om die produksie van canola te bevorder, ondersteun en self ook generiese reklame doen.

    Daar is op die oomblik pers kapasiteit vir 70 000 ton by SOILL.

   3. Super Canolakompetisie

    Mnre Slabbert en Loubser is in die proses om die 2012 Super Canolakompetisie te finaliseer. Wenner sal begin 2013 aange­kondig word.

    J Loubser
    I Slabbert

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Saadmaatskappye gee die versekering dat alles moontlik gedoen word om genoeg saad betyds vir die volgende planttyd beskikbaar te hê.

   Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  2. Canola Tydskrifartikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  3. Glukosinolaatvlakke van canolasaad

   Die artikel: "Glucosinolates in animal nutrition" is ter inligting by die sakelys aangeheg.

   SOILL se verslag aangaande glukosinolaatvlakke in plaaslike canola saad wat deur SOILL verwerk word, is ter inligting by die sakelys aangeheg.

  4. Canola beplanning vir 2012

   Die gewysigde inkomste/koste ramings as gevolg van hoër versekeringskoste van canola in die sentrale besproeiingstreke, GWK gebied (as deel van die Canola beplanning) is ter inligting by die sakelys aangeheg.

  5. Voorlegging Prof Rob Gous

   Die voorlegging deur Prof Rob Gous "Evaluating canola for use in pig and poultry feeds" is ter inligting by die sakelys aangeheg.

 12. Datums van volgende vergaderings

  Die volgende vergadering is vir 11 April 2013 geskeduleer.

  Besluit dat die vergaderdatums vir Junie, Augustus en November in oorleg met GSA gefinaliseer sal word.

  Mnr Keun
  GSA

 13. Afsluiting

  Die Voorsitter rig namens die PNS Raad 'n woord van dank en erkenning aan elke lid vir sy / haar bydrae tot die Werkgroep se werksaamhede. Die lede en hulle gesinne word 'n geseënde Feesgety toegewens. Die vergadering word afgesluit en verdaag.