Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 12 April 2012 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur mnr Keun met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral dr Hoffmann van US, mnre Le Roux van SOILL en Hanekom van Agricol.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr D Joubert PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Dr JM Griessel PNS
  Me M du Preez PNS
  Me E Harmse PNS
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Mnr G Conradie DLWK
  Dr G Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Dr E Hough MKB
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr JJ Bester Produsent
  Mnr K Schonken Produsent
  Prof A Agenbag US
  Dr W Hoffmann US
  Mnr F Le Roux SOILL
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautmann DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Dr J Labuschagne DLWK
  Mnr M Heydorn CBK
  Mnr H van Vuuren CBJ
  Mnr K van Tonder PNS

 3. Personalia

  Die wenners van onderskeidelik die Canola kompetisie in die Swartland (AJ Louw) en Suid-Kaap (Theunissen Familie Trust) word geluk­gewens.

  Dr Tribe wat uit diens van die LNR-NIPB tree, word bedank vir sy bydrae tot navorsing op canola en hy word voorspoed vir die toekoms toegewens.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 1 Desember 2011 word as gelese beskou en met wysiging goedgekeur.

  Daar word besluit dat die notule van die Canolawerkgroep gehou op 1 Desember 2011 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die webblad.

  Mev Du Preez

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Neem kennis dat die seisoen gunstig begin het met die eerste reën in begin April – in Swartland egter nog nie begin plant, in Suid-Kaap wel begin plant, maar nog nie in volle swang.

  2. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat

   • daar oor proefaanplantings in die binneland gerapporteer word; en
   • goedkeuring vir die projekte in die Oos-Kaap gegee is en vordering dop gehou word.
  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn gee terugvoering oor die afgelope seisoen se reënval. Op die oomblik heers neutrale toestande. Dit is moeilik om voorspellings te waag, maar moontlik kan ondernormale reënval in die graanproduserende streke verwag word.

   Die damme in die Wes-Kaap is 46% vol en die land se damme is 83% vol.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Neem kennis dat geen amptelike oesskatting beskikbaar is nie.

   Volgens saadbestellings verwag die landboubesighede aanplantings van ongeveer 16 000+ ha in SSK en 13 400ha in Overberg Agri gebied onderskeidelik.

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (Maart 2012) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting;
   • die weeklikse bulletin;
   • die maandelikse bulletin
 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Aanplantings

    Neem kennis dat

    • resultate van die 2011 proefaanplantings ter inligting by die sakelys aangeheg is; en
    • voorbereidings vir die 2012 aanplantings getref word.

    Mnr Lombard

  2. Bemesting

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  3. Pes- en plaagbeheer

   1. Monitering van insekte op canola

    Neem kennis dat die samevatting van Dr Tribe se werk tot datum beskikbaar is. Hy beveel aan dat sy opvolger meer "navors­ing" oor isopode sal doen, aangesien dit blyk dat hulle in baie gevalle meer skade as slakke aanrig. As praktyk word slakpille voorkomend uitgegooi. Die moontlikheid dat die slakke weerstand teen die pille sal opbou, is nie sterk nie. Die voorkoms van "stop-start, stop-start" reën is die swakste scenario – wanneer die grootste voorkoms van slakke mag voorkom.

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat die volgende as moontlike artikels in die Canolafokus oorweeg kan word:

   • Opsomming van Dr Hoffmann se werk ten opsigte van die ekonomiese data verkry uit wisselbou-proewe.
   • Data oor stikstof-vrystelling.
   • Paspoort – lys van geregistreerde middels in oorleg met SOILL en GSA vir produsente deurgee – Insekbeheer en raaigrasbestuur – produsente moet die aktiewe bestanddeel by die betrokke handelsname wat dit geregistreer het, aankoop.
   • Blootstelling aan kompetisie wenners.
   • Dr Tribe se verslag oor die werk ten opsigte van slakke en isopode.
   • "Quick facts: Canola and its place in a healthy diet".

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2012


   Proefbesigtiging Suid-Kaap 21 Augustus
   Roodebloem Boeredag 30 Augustus
   Proefbesigtiging Swartland 29 Augustus
   Riversdal Boeredag 5 September
   SKOG Dag 6 September
   Agri Mega Week 13-15 September

   Almal

   Neem kennis dat Prof P Thomas op uitnodiging van die PNS Suid-Afrika einde Augustus besoek.

  3. Onderwerpe vir webstudies

   Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

   Mnr Keun

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat voortgegaan word om die publiek en produsente insake die produksie en gebruik van canola in te lig.

    Daar is 'n tekort aan persoonlike raadgewers/tegniese beamptes in die veld, maar gereelde inligtingsdae word vir produsente aangebied.

    Kommer word uitgespreek dat inligtingsdae nie altyd na wense bygewoon word nie en produsente nie die geleenthede om "opgelei te word" benut nie. Die algemene gevoel is dat die beplanning van plant tot oestyd, met behulp van persoonlike ad­vies deur tegniese beamptes nog kan verbeter. Daar kan ook op landbouverenigingsvlak en studiegroepvlak nouer saamge­werk word.

    Die stelling word gemaak: Die item op die plaas wat die hoogste opbrengs genereer, is INLIGTING!

    Almal

   2. SOILL – Canola paspoort

    Neem kennis dat daar oor die afgelope seisoen se oefenlopie met 'n "informele" paspoort waarop aangedui moes word watter chemiese middels op die gewas gebruik is, rapporteer word. Daar is met chemiese maatskappye onderhandel om aansoeke vir registrasie van chemiese middels wat reeds vir ander gewasse geregistreer is, maar nog nie vir canola nie, by die Regi­strateur van Wet 36 in te dien. Sodra middels geregistreer word, sal die name daarvan onmiddellik aan die produsente en chemiese maatskappye gekommunikeer word. Dit word beklemtoon dat produsente die produk (aktiewe bestanddeel) vol­gens die handelsnaam soos dit geregistreer is, moet aankoop.

    Produsente word versoek om seker te maak dat die agente wat die aanbevelings ten opsigte van chemiese middels maak, geakkrediteer is en aanbevelings skriftelik moet doen en dit onderteken. Afskrifte daarvan sal by die paspoorte aangeheg word.

    GSA is met die Registrateur van Wet 36 se kantoor in verbinding insake aansoeke vir "minor crop" registrasie wat reeds ingedien is.

    Mnr F le Roux

  2. Produsente – canola

   1. Canola oesverliese

    Dit word beklemtoon dat die regte keuse van oesmetode gemaak moet word en dat die regte apparate gebruik moet word om oesverliese te beperk.

   2. Pryse

    Geen pryse is nog beskikbaar nie.

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Neem kennis dat van die saadmaatskappye nog nie hulle volle bestelling uit Australië ontvang het nie, weens produksieprobleme al­daar. Die produksie van veral bastersaad is moeiliker. Gebrek aan saad of saad wat laat beskikbaar raak, beperk die produksie van plaaslike canola.

   Die beskikbaarheid van saad word ook deur die CBK met die saadmaatskappye opgevolg.

   Daar word aanbeveel dat 'n strategie tussen die CBK en saadmaatskappye beding moet word om saad tydig beskikbaar te hê.

   Saadmaatskappye
   Mnr Heydorn

  2. Oordrag van behandelde saad

   Daar is deur CBK by die saadmaatskappye oor die aanbevole praktyk ten opsigte van behandelde saad en die effek van chemiese saadbehandeling op die ontkieming van die saad wat van een seisoen na 'n volgende oorgedra word, navraag gedoen. Volgens die terugvoering kan die afleiding gemaak word dat behandelde saad nie oorgehou moet word nie. Saad moet verder met geregistreerde middels behandel word, daar moet ontkiemingstoetse gedoen word om te verseker dat die produkte aan al die kwaliteitsvereistes voldoen en die saad moet onder die korrekte omstandighede gestoor word.

   Die SA Variëteitslys soos instandgehou deur die Registrateur van Plantverbetering (Dept. Landbou, Bosbou en Visserye) is ter inligting by die sakelys aangeheg.

   Daar word kennis geneem dat nie alle variëteite wat op die lys verskyn, in die nasionale kultivarproewe evalueer is nie, bv Monola. Daar word versoek dat saadmaatskappye nie kultivars vir kommersiële gebruik moet vrystel indien dit nie die pad via die kultivar­proewe geloop het nie. Monola sal wel in die 2012 Elite proewe opgeneem word.

   Volgens die Plantverbeteringswet, Wet 53 van 1976, mag geen kultivar wat nie die NUS- toets (nuut, uniform en stabiel) geslaag het en op die plaaslike kultivarslys geplaas is, in Suid-Afrika kommersieel verbou word nie. Ongeag daarvan of 'n kultivar in die buiteland geregistreer is, moet dit steeds die toets in Suid-Afrika ondergaan. Daar is geen wetlike beperking om kultivars van buite Suid-Afrika direk in die Nasionale Kultivarproewe in te sluit nie.

   Mnr Cumming

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS-webblad

   Daar word versoek dat lede goeie kleurfoto's (met onderskrifte) vir gebruik op die webblad aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Afskrifte van interessante artikels is ter inligting by die sakelys aangeheg.

   Almal

  2. Canola Tydskrifartikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  3. Verslag: Die ekonomiese bydrae van Canola as wisselbougewas in verskillende boerderystelsels vir 'n tipiese boerdery-eenheid in die Swartland en Suid-Kaap

   Die bestuursopsomming: Die ekonomiese bydrae van canola as wisselbougewas in verskillende boerderystelsels vir 'n tipiese boerdery-eenheid in die Swartland en Suid-Kaap (2002 tot 2009) is by die sakelys aangeheg.

   Dr W Hoffmann kry geleentheid om die verslag aan die vergadering toe te lig. Die Bestuursopsomming sal op die webblad beskikbaar wees by www.proteinresearch.net en die volledige verslag is by die PNS Kantoor beskikbaar (Me M du Preez, telefoon 011 803 2579).

   Alhoewel canola op sy eie nie so winsgewend presteer nie, is die impak van die gewas binne die wisselboustelsel baie positief. Pro­dusente moet die waarde van canola binne die stelsel erken en die gewas so bestuur om optimale opbrengs daaruit te verkry.

   Almal

  4. Canola Ontwikkelingsplan

   Die nuwe PNS Canola Ontwikkelingsplan soos by die sakelys aangeheg, word aanvaar

   Almal

  5. Finale verslag: "Optimal soil tillage methods for crop production in the Swartland wheat-production area of the Western Cape"

   Die finale verslag: Optimal soil tillage methods for crop production in the Swartland wheat-producing area of the Western Cape soos by die sakelys aangeheg, word aanvaar. Conclusion: In this study, minimum and no-tillage outyielded conventional mouldboard-based tillage and can therefore be used successfully to produce spring-type canola, lupin and wheat crops in sustainable crop rotation systems under rain-fed conditions in the Swartland wheat-producing area of the Western Cape.

  6. Super Canolakompetisie

   Die uitslae en bespreking van die Canola Kompetisies vir onderskeidelik die Swartland en Suid-Kaap is by die sakelys aangeheg.

   Die wenners in die Swartland was:

   Hoogste opbrengs AJ Louw (2.55 t/ha)
   Hoogste opbrengs per mm reën Dirk Lesch (9.84 kg/mm)
   Beste bruto marge AJ Louw (R6 058/ha)

   Die wenners in die Swartland was:

   Hoogste opbrengs Theunissen Familie Trust (2.389 t/ha)
   Hoogste opbrengs per mm reën Wessel Broers (9.763 kg/mm)
   Hoogste bruto marge Theunissen Familie Trust (R5 366/ha)

   Die kompetisie moet as 'n "voorligtingsaksie" om die verbouing van canola te bevorder, gesien word. Dit skep die geleentheid om ken­nis en ondervinding uit te ruil en verskillende produksiepraktyke te besigtig. Produsente en landboukundiges kan gedagtes, kennis en ondervinding uitruil.

   Daar word aanbeveel dat groter blootstelling aan die wenners van die kompetisies gegee moet word.

   Mnr Slabbert
   Mnr Loubser

  7. PNS webtuiste

   Me Du Preez van PNS verskaf toeligting oor die werking van die PNS webblad aan die vergadering.

 12. Datums van volgende vergaderings

  • 7 Junie
  • 23 Augustus
  • 29 November
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.