Working Group Minutes / Archives / Canola / 7 Junie 2012

Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 7 Junie 2012  1. Opening en verwelkoming

    Die vergadering word deur mnr Joubert met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral mnr Jonker van All Gro Seed.

  2. Presensie

    Teenwoordig

    Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
    Dr J de Kock PNS
    Mnr AP Theron PNS
    Mnr JG Loubser PNS
    Mnr D Joubert PNS
    Mnr C Cumming PNS
    Mnr W Jonker All Gro Seed
    Me M du Preez PNS
    Me L Smorenburg DLWK
    Mnr P Lombard DLWK
    Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
    Dr J Strauss DLWK
    Dr S Lamprecht LNR-NIPB
    Mnr P Laubscher Overberg Agri
    Mnr JWP Bruwer SSK
    Mnr M Heydorn CBK
    Mnr D Hanekom Agricol
    Mnr J McDermott Du Pont
    Mnr F le Roux SOILL
    Prof A Agenbag US
    Me L van Zyl Sekretariaat

    Verskoning vir afwesigheid

    Me A Swanepoel DLWK
    Mnr H van Vuuren
    Mnr JCG van Niekerk MKB
    Mnr G Keun PNS
    Mnr K Schonken
    Mnr JJ Bester
    Mnr G Els
    Mnr G Conradie DWLK
    Mnr H Cerfonteyn DLWK
    Mnr J Lusse Overberg Agri
    Dr E Hough MKB

  3. Personalia

    Daar word kennis geneem dat

    • mnr Lusse, Overberg Agri bevorder is tot Bestuurder: Graanbemarking;
    • mnr Nico Hawkins as nuwe Hoofbestuurder by SAGIS aangestel is; en
    • mnr Scholtemeijer, dr De Kock en me Du Preez binnekort vir 'n sakebesoek na Brasilië en Argentinië vertrek.
  4. Vasstelling van die sakelys

    Geen nuwe inligting.

  5. Notule van die vorige vergadering

    Die notule van die vergadering gehou op 12 April 2012 word as gelese beskou en met wysiging goedgekeur.

    Daar word besluit dat die notule van die Canolawerkgroep gehou op 12 April 2012 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die webblad.

    Mev Du Preez

  6. Algemene oorsig en oesskatting

    1. Oesskatting

      Neem kennis dat geen amptelike oesskatting vir 2012 beskikbaar is nie.

    2. Winterreënstreek

      Swartland / Suid-Kaap

      Neem kennis dat wisselende canola stande in die Swartland voorkom – suidelike dele beter as noordelike dele. Dit het na 'n droë Mei maand onlangs weer goed gereën. Finale aanplantings is nie bekend nie, maar daar word geskat dat daar meer canola aangeplant is.

      In die Suid-Kaap SSK-gebied gaan dit goed en is daar onderskeidelik 16 000 ha vir oesdoeleindes en 899 ha vir weidingsdoeleindes ge­saai. Daar is ervaar dat snywurm meer skade as slakke aanrig. Daar word aanbeveel dat produsente binne die eerste drie weke na plantdatum elke dag elke land moet deurstap om moontlike probleme te identifiseer. Daar kan goedkoop teen snywurm gespuit word.

      In die Overberg Agri gebied gaan dit goed. Die onlangse reën was welkom. Daar word voorsien dat daar meer canola aangeplant is. Waarneming deur produsent: as die bloekombome sy bas afgooi, kan 'n "goeie" winter verwag word.

    3. Somerreënstreek

      1. Oos-Kaap

        Neem kennis dat daar terugvoering deur mnr P Fouche insake aanplantings in die Oos-Kaap gegee word.

      2. Ander

        Mnr Jonker verskaf inligting oor die wisselbouproewe met koring, canola, mielies en soja wat in die noordelike besproeiings­gebiede (noord van die N4 – Loskopdamskema, Hartbeespoortdamskema en Krokodilrivier) gedoen word. Die produ­sente is onder druk weens siektes in koring en canola word as wisselbougewas oorweeg. Daar is egter nog heelwat onsekerhede wat uitgeklaar moet word onder andere siektebeheer; waterbehoeftes; saadbe-handeling; bewerkingsmetodes en plantdatum om die regte dag-liglengte en temperatuur wat vir die canolaplant se ontwikkeling nodig is, te verseker.

        Die Werkgroeplede is bereid om mnr Jonker van advies te bedien sover moontlik. Dit word beklemtoon dat canola nie jaar na jaar op dieselfde land geplant moet word nie en dat produsente wisselbou korrek moet bestuur.

    4. SAGIS Inligting

      Daar word besluit dat die jongste inligting (April/Mei 2012) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word, naamlik:

      • die jongste markinligting;
      • die weeklikse bulletin;
      • die maandelikse bulletin
    5. Weervooruitskatting

      Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

      Mnr Cerfonteyn

  7. Navorsing

    1. Nasionale Cultivarproewe

      1. Aanplantings

        Neem kennis dat

        • resultate van die 2011 proewe verwerk is en ter inligting in die Canolafokus gepubliseer sal word;
        • die 2012 aanplantings goed afgeloop en oral goed opgekom het, met die uitsondering van die Rooi Karoo waar dit tot die onlangse reën nog te droog was; en
        • daar drie nuwe cultivars in die nasionale proewe geplant is. Geen monola cultivars is geplant, aangesien daar bevind is dat dit nie aan die vetsuurprofiel soos vereis, voldoen nie.

        Mnr Lombard

    2. Bemesting

      Daar word kennis geneem dat die nuwe reeks stikstof en swael-proewe geplant is.

      Daar word besin of dit nodig en ekonomies sinvol is om vir boor te spuit. Dit blyk dat dit wel sinvol is en daar word aanbeveel dat dit weer via die Canolafokus onder produsente se aandag gebring moet word.

      Mnr Hanekom
      Redaksie

    3. Pes- en plaagbeheer

      1. Monitering van insekte op canola

        Neem kennis dat dr Tribe se verslag: "Insect and other Pests of Canola" ter inligting by die sakelys aangeheg is. Die verslag word aanvaar.

      2. Voortsetting van werk: Dr G Tribe

        Daar word kennis geneem dat PNS met dr Tribe insake verdere navorsing oor insekte sal onderhandel.

        Voorsitter

  8. Tegnologie oordrag

    1. Canolafokus

      Neem kennis dat die volgende as moontlike artikels in die Canolafokus oorweeg kan word:

      • Toediening van Boor

      Redaksie

    2. Inligtingsdae 2012


      Overberg Agri Weidingsinligtingsdag 19 Julie
      Proefbesigtiging Suid-Kaap 21 Augustus
      Roodebloem Boeredag 30 Augustus
      Proefbesigtiging Swartland 29 Augustus
      Riversdal Boeredag 5 September
      SKOG Dag 6 September
      Agri Mega Week 13-15 September

      Neem kennis dat die reisprogram van mnr P Thomas van Kanada wat Suid-Afrika van 25 Augustus tot 8 September2012 besoek ter inligting by die sakelys aangeheg is. Lede is welkom om enige van die dae by hom aan te sluit.

      Almal

    3. Onderwerpe vir webstudies

      Die inligting insake onderwerpe vir webstudies is by die sakelys aangeheg.

      Mnr Keun

  9. Behoeftes van

    1. Mark – canola

      1. Generiese reklame

        Daar word gerapporteer dat PNS voortgaan met generiese reklame. Daar is ook aanpassings aan die inkomste- en koste­ramingsmodel gemaak.

        Almal

      2. SOILL – Canola paspoort

        Neem kennis dat daar die volgende seisoen met die voltooiing van die canola paspoort voortgegaan word. Sodra chemiese middels geregistreer word, word die name daarvan onmiddellik aan die produsente en chemiese maatskappye gekommunikeer.

        GSA is met die Registrateur van Wet 36 se kantoor in verbinding insake aansoeke vir "minor crop" registrasie wat reeds ingedien is.

        Mnr F le Roux

    2. Produsente – canola

      Daar word kennis geneem dat mnr Slabbert 'n vergadering met produsente uit die Hermon gebied, wat gekla het dat koring na canola in die 2011 seisoen swak presteer het, gehou het en daaroor terugrapporteer.

      Die vermoede is tydens die gesprek verkeerd bewys. Verskeie ander faktore (reënvalverspreiding, effek van onkruiddoders en S-vlakke) kon 'n rol speel. Idees en wenke is uitgeruil wat kan help om 'n groter sukses van canola-verbouing te maak.

      1. Canola oesverliese

        Neem kennis dat buitelandse literatuur "Windrowing and harvesting" ter inligting by die sakelys aangeheg is.

      2. Pryse

        Die volgende voorlopige pryse word deur SOILL bekend gemaak:

        Minimum R4 050
        Vaste prys R4 151
        Maksimum R4 400

      3. Super Canolakompetisie

        Mnre Slabbert en Loubser is in die proses om die deelnemers vir die 2012 Super Canolakompetisie te werf en in te skryf.

        J Loubser
        I Slabbert

  10. Saad

    1. Beskikbaarheid van saad

      Daar word kennis geneem van 'n navraag wat vanaf CBK ontvang is, of nuwe cultivars vinniger in Suid-Afrika beskikbaar kan wees en wat die beleid ten opsigte van GMO cultivars is.

      Na bespreking word besluit dat

      • die Voorsitter 'n skrywe aan CBK sal rig om die prosedures ten opsigte van saad-invoere te verduidelik;
      • die PNS aanbeveel dat tydige saadbestellings tussen landboubesighede en produsente uitgeklaar moet word; en
      • tegniese beamptes voortdurend die produsente moet aanraai om alle chemie volgens die voorskrifte aan te wend om die beste resultate te verkry.

      Voorsitter
      Landboubesighede
      Mnr Heydorn

    2. Oordrag van behandelde saad

      Geen verdere inligting is beskikbaar nie. Die saak word as afgehandel beskou.

    3. Nuutste geregistreerde canolakultivars

      Die lys van die nuutste geregistreerde canolacultivars is ter inligting aan lede voorsien.

  11. Ander sake

    1. Inligting vir plasing op die PNS-webblad

      Daar word versoek dat lede goeie kleurfoto's (met onderskrifte) vir gebruik op die webblad aan die kantoor beskikbaar moet stel.

      Almal

    2. Canola Tydskrifartikels

      Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

    3. "Windrowing and harvesting"

      Daar word kennis geneem van die atrikel wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

    4. Gesondheidsvoordele van canola-olie

      Neem kennis van die artikel deur SOILL oor die gesondheidsvoordele wat canola-olie vir menslike gebruik inhou.

    5. Nuusbrokkies

      Daar word kennis geneem van enkele buitelandse nuusbrokkies wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  12. Datums van volgende vergaderings

    Kennis word geneem van die volgende vergaderings, naamlik:

    • 23 Augustus
    • 29 November
  13. Afsluiting

    Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.