Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 7 Junie 2012 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur mnr Joubert met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral mnr Jonker van All Gro Seed.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr D Joubert PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr W Jonker All Gro Seed
  Me M du Preez PNS
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Dr J Strauss DLWK
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr JWP Bruwer SSK
  Mnr M Heydorn CBK
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr F le Roux SOILL
  Prof A Agenbag US
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr H van Vuuren
  Mnr JCG van Niekerk MKB
  Mnr G Keun PNS
  Mnr K Schonken
  Mnr JJ Bester
  Mnr G Els
  Mnr G Conradie DWLK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr J Lusse Overberg Agri
  Dr E Hough MKB

 3. Personalia

  Daar word kennis geneem dat

  • mnr Lusse, Overberg Agri bevorder is tot Bestuurder: Graanbemarking;
  • mnr Nico Hawkins as nuwe Hoofbestuurder by SAGIS aangestel is; en
  • mnr Scholtemeijer, dr De Kock en me Du Preez binnekort vir 'n sakebesoek na Brasilië en Argentinië vertrek.
 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen nuwe inligting.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 12 April 2012 word as gelese beskou en met wysiging goedgekeur.

  Daar word besluit dat die notule van die Canolawerkgroep gehou op 12 April 2012 na die Bemarkingskomitee verwys word vir plasing op die webblad.

  Mev Du Preez

 6. Algemene oorsig en oesskatting

  1. Oesskatting

   Neem kennis dat geen amptelike oesskatting vir 2012 beskikbaar is nie.

  2. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Neem kennis dat wisselende canola stande in die Swartland voorkom – suidelike dele beter as noordelike dele. Dit het na 'n droë Mei maand onlangs weer goed gereën. Finale aanplantings is nie bekend nie, maar daar word geskat dat daar meer canola aangeplant is.

   In die Suid-Kaap SSK-gebied gaan dit goed en is daar onderskeidelik 16 000 ha vir oesdoeleindes en 899 ha vir weidingsdoeleindes ge­saai. Daar is ervaar dat snywurm meer skade as slakke aanrig. Daar word aanbeveel dat produsente binne die eerste drie weke na plantdatum elke dag elke land moet deurstap om moontlike probleme te identifiseer. Daar kan goedkoop teen snywurm gespuit word.

   In die Overberg Agri gebied gaan dit goed. Die onlangse reën was welkom. Daar word voorsien dat daar meer canola aangeplant is. Waarneming deur produsent: as die bloekombome sy bas afgooi, kan 'n "goeie" winter verwag word.

  3. Somerreënstreek

   1. Oos-Kaap

    Neem kennis dat daar terugvoering deur mnr P Fouche insake aanplantings in die Oos-Kaap gegee word.

   2. Ander

    Mnr Jonker verskaf inligting oor die wisselbouproewe met koring, canola, mielies en soja wat in die noordelike besproeiings­gebiede (noord van die N4 – Loskopdamskema, Hartbeespoortdamskema en Krokodilrivier) gedoen word. Die produ­sente is onder druk weens siektes in koring en canola word as wisselbougewas oorweeg. Daar is egter nog heelwat onsekerhede wat uitgeklaar moet word onder andere siektebeheer; waterbehoeftes; saadbe-handeling; bewerkingsmetodes en plantdatum om die regte dag-liglengte en temperatuur wat vir die canolaplant se ontwikkeling nodig is, te verseker.

    Die Werkgroeplede is bereid om mnr Jonker van advies te bedien sover moontlik. Dit word beklemtoon dat canola nie jaar na jaar op dieselfde land geplant moet word nie en dat produsente wisselbou korrek moet bestuur.

  4. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (April/Mei 2012) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting;
   • die weeklikse bulletin;
   • die maandelikse bulletin
  5. Weervooruitskatting

   Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

   Mnr Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Aanplantings

    Neem kennis dat

    • resultate van die 2011 proewe verwerk is en ter inligting in die Canolafokus gepubliseer sal word;
    • die 2012 aanplantings goed afgeloop en oral goed opgekom het, met die uitsondering van die Rooi Karoo waar dit tot die onlangse reën nog te droog was; en
    • daar drie nuwe cultivars in die nasionale proewe geplant is. Geen monola cultivars is geplant, aangesien daar bevind is dat dit nie aan die vetsuurprofiel soos vereis, voldoen nie.

    Mnr Lombard

  2. Bemesting

   Daar word kennis geneem dat die nuwe reeks stikstof en swael-proewe geplant is.

   Daar word besin of dit nodig en ekonomies sinvol is om vir boor te spuit. Dit blyk dat dit wel sinvol is en daar word aanbeveel dat dit weer via die Canolafokus onder produsente se aandag gebring moet word.

   Mnr Hanekom
   Redaksie

  3. Pes- en plaagbeheer

   1. Monitering van insekte op canola

    Neem kennis dat dr Tribe se verslag: "Insect and other Pests of Canola" ter inligting by die sakelys aangeheg is. Die verslag word aanvaar.

   2. Voortsetting van werk: Dr G Tribe

    Daar word kennis geneem dat PNS met dr Tribe insake verdere navorsing oor insekte sal onderhandel.

    Voorsitter

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat die volgende as moontlike artikels in die Canolafokus oorweeg kan word:

   • Toediening van Boor

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2012


   Overberg Agri Weidingsinligtingsdag 19 Julie
   Proefbesigtiging Suid-Kaap 21 Augustus
   Roodebloem Boeredag 30 Augustus
   Proefbesigtiging Swartland 29 Augustus
   Riversdal Boeredag 5 September
   SKOG Dag 6 September
   Agri Mega Week 13-15 September

   Neem kennis dat die reisprogram van mnr P Thomas van Kanada wat Suid-Afrika van 25 Augustus tot 8 September2012 besoek ter inligting by die sakelys aangeheg is. Lede is welkom om enige van die dae by hom aan te sluit.

   Almal

  3. Onderwerpe vir webstudies

   Die inligting insake onderwerpe vir webstudies is by die sakelys aangeheg.

   Mnr Keun

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   1. Generiese reklame

    Daar word gerapporteer dat PNS voortgaan met generiese reklame. Daar is ook aanpassings aan die inkomste- en koste­ramingsmodel gemaak.

    Almal

   2. SOILL – Canola paspoort

    Neem kennis dat daar die volgende seisoen met die voltooiing van die canola paspoort voortgegaan word. Sodra chemiese middels geregistreer word, word die name daarvan onmiddellik aan die produsente en chemiese maatskappye gekommunikeer.

    GSA is met die Registrateur van Wet 36 se kantoor in verbinding insake aansoeke vir "minor crop" registrasie wat reeds ingedien is.

    Mnr F le Roux

  2. Produsente – canola

   Daar word kennis geneem dat mnr Slabbert 'n vergadering met produsente uit die Hermon gebied, wat gekla het dat koring na canola in die 2011 seisoen swak presteer het, gehou het en daaroor terugrapporteer.

   Die vermoede is tydens die gesprek verkeerd bewys. Verskeie ander faktore (reënvalverspreiding, effek van onkruiddoders en S-vlakke) kon 'n rol speel. Idees en wenke is uitgeruil wat kan help om 'n groter sukses van canola-verbouing te maak.

   1. Canola oesverliese

    Neem kennis dat buitelandse literatuur "Windrowing and harvesting" ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   2. Pryse

    Die volgende voorlopige pryse word deur SOILL bekend gemaak:

    Minimum R4 050
    Vaste prys R4 151
    Maksimum R4 400

   3. Super Canolakompetisie

    Mnre Slabbert en Loubser is in die proses om die deelnemers vir die 2012 Super Canolakompetisie te werf en in te skryf.

    J Loubser
    I Slabbert

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Daar word kennis geneem van 'n navraag wat vanaf CBK ontvang is, of nuwe cultivars vinniger in Suid-Afrika beskikbaar kan wees en wat die beleid ten opsigte van GMO cultivars is.

   Na bespreking word besluit dat

   • die Voorsitter 'n skrywe aan CBK sal rig om die prosedures ten opsigte van saad-invoere te verduidelik;
   • die PNS aanbeveel dat tydige saadbestellings tussen landboubesighede en produsente uitgeklaar moet word; en
   • tegniese beamptes voortdurend die produsente moet aanraai om alle chemie volgens die voorskrifte aan te wend om die beste resultate te verkry.

   Voorsitter
   Landboubesighede
   Mnr Heydorn

  2. Oordrag van behandelde saad

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie. Die saak word as afgehandel beskou.

  3. Nuutste geregistreerde canolakultivars

   Die lys van die nuutste geregistreerde canolacultivars is ter inligting aan lede voorsien.

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS-webblad

   Daar word versoek dat lede goeie kleurfoto's (met onderskrifte) vir gebruik op die webblad aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Almal

  2. Canola Tydskrifartikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  3. "Windrowing and harvesting"

   Daar word kennis geneem van die atrikel wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  4. Gesondheidsvoordele van canola-olie

   Neem kennis van die artikel deur SOILL oor die gesondheidsvoordele wat canola-olie vir menslike gebruik inhou.

  5. Nuusbrokkies

   Daar word kennis geneem van enkele buitelandse nuusbrokkies wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

 12. Datums van volgende vergaderings

  Kennis word geneem van die volgende vergaderings, naamlik:

  • 23 Augustus
  • 29 November
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.