Working Group Minutes / Canola / 9 Junie 2016

Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Onze Rust, Stellenbosch op 9 Junie 2016 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Andries Theron open die vergadering met gebed.

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet die teenwoordiges welkom by die vergadering. Hy heet in die besonder vir Me Sheila Storey welkom, wat 'n voorlegging sal aanbied oor die effek van aalwurms op canola en verwante wisselbougewasse.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Prof A Agenbag PNS
  Mnr P Blom SSK
  Mnr RJ Burger KaapAgri
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr C Cumming PNS
  Dr J de Kock PNS
  Me M du Preez PNS
  Mnr G Els K2Agri
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr W Heunis Overberg Agri/MKB
  Mnr F Human Overberg Agri
  Mnr J Kellerman Barenbrug
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Mnr P Laubscher OverbergAgri
  Mnr F le Roux SOILL
  Me I Leygonie SOILL
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr J Loubser PNS
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr J Pepler BASF
  Me A Pieterse US
  Me L Smorenburg DLWK
  Me S Storey Nemlab
  Dr P Swanepoel US
  Mnr A Theron PNS
  Me L van der Walt Nemlab
  Me E Harmse PNS-Kontrakteur

  Verskonings

  Mnr K Blanckenberg GSA Spesialiswerkgroep
  Mnr J Botes Agricol
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr L Coetzee KaapAgri
  Mnr G Keun PNS
  Mnr P Fouché PhytoEnergy
  Mnr I Slabbert DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr I Trautmann DLWK
  Me L van Zyl Sekretariaat

 3. Personalia

  Mnr Le Roux word gelukgewens met sy verjaardag op 21 Junie, en so ook Mnr Cumming, met sy verjaardag op 25 Junie.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, sonder enige wysigings of toevoegings.

 5. Goedkeuring van notule: 7 April 2016

  Die notule van die vergadering gehou op 7 April 2016 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Kennis word geneem van SAGIS se Weeklikse Bulletin, gedateer 26 Mei 2016, en van die dokument Maandelikse Data, gedateer 25 Mei 2016.

  2. Oesskattings

   Kennis word geneem van die data wat die Oesskattingskomitee saamgestel het rakende die finale oppervlakte- en produksieskatting vir wintergrane vir die 2015-produksieseisoen, en van die oppervlakte- en vyfde produksieskatting vir somergewasse vir die 2015-produksieseisoen.

  3. Winterreënstreek

   1. Swartland

    Mnr Heunis rapporteer dat die seisoen 'n baie belowende begin gehad het in die huidige produksieseisoen, met meer as dubbel die langtermynreënval wat in Maart/April in die Swartland uitgesak het. Hy sê in Mei het 16% van die langtermynreën geval, en dat dit sedertdien kurkdroog is. Hy noem dat bietjie meer saad verkoop is as wat tydens die vorige vergadering gerapporteer is, maar dat saadverkope steeds met eenderde teenoor die vorige jaar afgeneem het. Hy sê daar is egter heelwat canola geplant.

    Daar word ook genoem dat heelwat snywurms en luise voorkom, met donsskimmel wat wydverspreid in Malmesbury waargeneem is, dat dit baie droog is in die Portervillegebied en dat daar nog geen aanplantings in Hermon gedoen is nie.

    Mnr Hanekom noem dat heelwat produsente teruggehoude graan as saad gebruik. Hy sê verhoogde insekaktiwiteit gaan gewoonlik gepaard met hitte.

    Mnr McDermott rapporteer dat daar baie min groen te bespeur is in die omgewing van Piekenierskloof, Malmesbury en Piketberg. Hy sê hy het gehoor dat een van die groot produsente twee kilogram teruggehoude en twee kilogram nuwe saad van dieselfde cultivar per hektaar plant.

   2. Suid-Kaap

    Daar word rapporteer dat ongeveer 20 000 hektare canola tot dusver in die Suid-Kaap aangeplant is, teenoor die 26 700 hektare wat die vorige jaar aangeplant is. In die Caledon/Bredasdorpgebied het nagenoeg 6mm reën in Meimaand geval, met die langtermyngemiddeld vir Mei wat 35mm is.

    Mnr le Roux noem dat die canola baie egalig opgekom het en ook baie goed vertoon in OverbergAgri se area. Mnr Lombard sê hoe verder daar na die westelike deel van die Suid-Kaap beweeg word, hoe droër word dit, en hoe swakker vertoon die canola.

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Die Voorsitter rapporteer dat geen canola aangeplant is by die Eastern Cape Development Corporation (ECDC) se projek in die Oos-Kaap nie.

   Dr De Kock noem dat canolacultivarproewe in die somerreënvalgebied onder besproeiing aangeplant is. Hy sê vier cultivars is op drie plantdatums aangeplant. Hy noem dat goeie inligting na verwagting vanuit hierdie proefresultate bekom sal word, met meer duide­likheid wat bewerkstellig sal word oor die aangewese plantvenster vir canola in daardie gebied.

  5. Prysinligting

   Kennis word geneem dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 26 Mei 2016 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R8 498 per ton en 'n wisselkoers van R15.59 – die relatiewe waarde van volvetcanola is dus:

   Pluimvee (94%) R7 988 per ton
   Varke (100%) R8 498 per ton
   Suiwel (58%) R4 929 per ton

   en die relatiewe waarde van canola-oliekoek is:

   Pluimvee (53%) R4 504 per ton
   Varke (65%) R5 524 per ton
   Suiwel (60%) R5 099 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Kennis word geneem dat bogemiddelde reën in meeste van die Wes-Kaapse graanproduksieareas geval het in Maart, terwyl gemid­delde tot bogemiddelde reën in April in die Swartland geval het, terwyl die Suid-Kaap op daardie stadium begin swaar trek het. Mei was 'n droë maand in beide die Swartland en in die Suid-Kaap. La Niña-klimaatstoestande is tans besig om gevestig te raak.

   Luidens die Suid-Afrikaanse Weervoorspellingsdiens word normale tot ondernormale reënval verwag in die paar maande wat voorlê.

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2016/2017

   Mnr Lombard rapporteer dat die cultivarproewe by Eendekuil reeds opkom, terwyl geen vordering tot dusver by Pools behaal is nie, en die proewe by Porterville, Philadelphia en Darling goed opkom. Hy sê wat betref Roodebloem en Caledon sal gesien moet word wat die reën doen, voordat hy 'n uitspraak sou kon maak. Hy noem dat Swellendam, Riversdal en Witsand se proewe baie goed vertoon. Drie nuwe cultivars word in die proewe evalueer.

  2. Biobrandstowwe

   Geen verslaglewering.

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Kennis word geneem van die April 2016-uitgawe van die Canolafokus.

  2. Inligtingsdae 2016

   Kennis word geneem dat die volgende inligtingsdae beplan word:

   19 Julie Internasionale Canola Simposium, Bredasdorp
   20 Julie Internasionale Canola Simposium, Paarl
   2-3 Augustus Bewaringslandbou konferensie
   24 Augustus Riversdalse Inligtingsdag
   25 Augustus Proefbesoeke: Suid-Kaap
   1 September Roodebloeminligtingsdag
   6 September Proefbesoeke: Swartland
   6-10 September Moorreesburgskou
   8 September SKOG-dag
   14-17 September Agri Mega Week
  3. Video-opnames

   Lede word versoek om interessante beeldmateriaal of inligting oor canolaverbouing beskikbaar te stel aan die PNS.

  4. Oilseeds Focus

   Kennis word geneem van die Junie 2016-uitgawe van die Oilseeds Focus.

  5. Canolasimposia 2016

   Kennis word geneem van die program wat aangebied sal word by die 2016-Canolasimposia. Die Voorsitter spreek die vertroue uit dat die simposia 'n groot sukses sal wees.

 9. Behoeftes van

  1. Die canolamark

   Geen verslaglewering.

  2. Canolaprodusente

   1. Pryse

    Mnr Le Roux meld op navraag dat Southern Oil Ltd (SOILL) hoop om die seisoen te begin met 'n canolaprys van R6 100 per ton.

   2. Canola-opbrengskompetisie

    Kennis word geneem dat inskrywings vir die canola-opbrengskompetisie op 1 Julie sal open en op 31 Augustus sal sluit. Vyftien deelnemers sal per streek kan registreer. Ingeskrewe blokke moet 'n aaneenlopende blok met 'n beplante area van minstens 15 hektaar wees, en moet verkieslik nie groter as 50 hektaar wees nie.

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van geskikte saad

   Kennis word geneem dat daar nog van die vorige jaar se saad beskikbaar is.

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Kennis word geneem van die nuusbrokkies wat by die dokumentasie ingesluit is as deel van Bylae I.

  2. Tydskrifartikels: canola

   Kennis word geneem van die canolaverwante artikels wat by die dokumentasie ingesluit is as deel van Bylae J.

  3. Sprekers wat oorweeg word vir toekomstige Canolawerkgroep­vergaderings

   Kennis word geneem dat 'n verteenwoordiger van Southern Oil Ltd (SOILL) die volgende vergadering van die Canolawerkgroep sal toespreek.

   1. Spreker: Me Sheila Storey, Nemlab – "Impact of nematodes on canola and the related rotation crops"

    Me Storey bied in haar voorlegging 'n oorsig van die impak van aalwurms op canola en die verwante wisselbougewasse. Sy verskaf meer detail oor biologiese aspekte, die simptome en beheer van aalwurms, navorsing wat oor aalwurms gedoen word, van bewaringslandbou en van wortelgesondheid. Sy verskaf ook meer duidelikheid oor die pad vorentoe, wat onder andere behels dat 'n opname gedoen sal moet word oor die voorkoms van aalwurms, dat daar op die langtermyn gekyk sal moet word na verdraagsame cultivars, en dat aangeklop sal moet word by kundiges in Wes-Australië.

  4. Canolawebstudie: Februarie 2016

   Kennis word geneem van die opsomming wat Prof Agenbag gemaak het van die nuutste opgedateerde canolawebstudie.

 12. Datums van volgende vergaderings

  Kennis word geneem van die datums van die oorblywende Canolawerkgroepvergaderings in 2016, naamlik

  • Dinsdag 23 Augustus; en
  • Donderdag 24 November.
 13. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir hul deelname tydens die vergadering. Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie, word die vergadering om 12:50 as gesluit verklaar.