CanolaFokus logo

Canolafokus 57   Januarie 2014


Canola cultivarevaluasie: Wes- en Suid-Kaap

PJA Lombard, L Smorenburg en Dr J Strauss

Inleiding

Die cultivarevaluasieprogram in die Wes-Kaap fokus op drie tipes canola nl, konvensioneel, TT (Triasien tolerante) en CL (Imasamoks tolerante) cultivars. Die konvensionele en TT-cultivars bestaan uit oopbestuifde sowel as bastercultivars. Daar is reeds die afgelope paar seisoene geen oopbestuifde CL cultivar nie. In 2014 kan produsente uit 4 konvensionele, 6 TT en 5 CL cultivars kies.

Nasionale cultivarproewe

Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het gedurende die 2013 seisoen 'n reeks cultivarproewe in die Wes en Suid-Kaap uitgevoer. In die Suid-Kaap is ag proewe aangeplant waarvan sewe proewe se data hier bespreek word. Die ander resultate was weens ystervarkskade by Roode­bloem nie bruikbaar nie (proef is wel geoes). In die Swartland is sewe proewe aangeplant op ses lokaliteite waarvan drie proewe nie geoes is nie, as gevolg van slakskade (slakprobleme in die Swartland sal in die volgende uitgawe behandel word).

Klimaat oorsig

Die afgelope seisoen was gekenmerk deur baie goeie vogtoestande by in die Swartland en Rûens (Tabel 1). In beide gebiede het bogemiddelde reënval gedurende die lente voorgekom wat die groeiseisoen met etlike dae verleng het.

By Langgewens was reënval gedurende die groeiseisoen bogemiddeld, alhoewel dit tydens Mei, ondergemiddeld was. Die lentemaande in die Swartland (Augustus en September) was gekenmerk deur baie goeie reënneerslae tot selfs in die Pools area. Die goeie reën neerslae met gepaardgaande ondergemiddelde temperature, het gewasproduksie bevorder (Figuur 1).

Die minimum temperatuur oor die afgelope vier seisoene het min varieer (gesamentlike data van 4 lokaliteite). Gedurende Augustus en September was die temperatuur 0.6ºC laer as in 2010. Die maksimum temperatuur het meer gewissel.

Tabel 1
Reënval in die Swartland en Rûens, 2013
  Pools Porterv. Hopef. Langg. Langg.
langt.
Boon­tjiekr. Riversd. Napky Rietpoel Tygerh. Tygerh.
langt.
Jan 2.54 6.5 4 6 9.7 6.35 8.8 10.8 3.81 10.67 82.49
Feb 10.67 12 21.8 21.2 10.3 19.56 36 22.2 19.05 34.99 116.7
Mrt 4.83 3 7 7.4 15.0 22.61 19.6 23 29.21 31.46 21.09
Apr 27.69 62.1 32.6 48 31.8 34.04 29.2 30.8 33.53 32.99 132.54
Mei 15.24 7 41.4 36.4 54.2 33.27 35.4 25.4 24.89 45.18 98.87
Jun 76.71 123.4 89.8 97.6 65.6 63.5 34.6 31.2 59.94 81.97 109.33
Jul 29.72 63 31.8 62.6 62.9 37.34 42 20.2 14.99 45.67 47.62
Aug 82.3 158.5 107.4 115.6 60.3 134.62 80.8 112.6 0 111.68 33.46
Sep 39.12 65.8 64 61.8 36.9 42.67 19 14 2.03 14.68 29.72
Okt 7.62 17.5 15.2 24.6 23.1 60.71 76.4 32.2 152.91 84.75 35.41
Figuur 1
Gemiddelde minimum- en maksimumtemperatuur in die Swartland (4 lokaliteite) vir die 2010 tot 2013 groeiseisoene

Graph showing average temperatures in the Swartland (2010-2013)

Figuur 2
Gemiddelde minimum- en maksimumtemperatuur in die Rûens (5 lokaliteite) vir die 2010 tot 2013 groeiseisoene

Graph showing average temperatures in the Rûens (2010-2013)

Gedurende die Augustus en September 2013 was die gem. maksimumtemperatuur 3.8ºC laer as in 2010. Canolaplante was tot in Oktober groen met die gevolg dat die saad ten volle kon ontwikkel in die peule.

In die Rûens het bogemiddelde reënval voorgekom. Dit was aanvanklik baie droog in die sentrale en oostelike dele van die Suid-Kaap. Gedurende die lentemaande (Aug & Sep) het baie reën voorgekom. Dit het, soos in die Swartland, die ontwikkeling van die plante bevorder. In die Suid-Kaap (5 lokaliteite) was die gemiddelde minimumtemperatuur tydens die groeiseisoen deurgaans laer as die vooafgaande jare (Figuur 2). Die maksimumtemperatuur gedurende die lente (Aug & Sep) was 1.9ºC laer as in 2010, hoewel dit minder van 2011 (-0.2ºC) en 2012 (+1.0ºC) verskil het. Daar het nie buitegewoon baie reën gedurende Oktober voorgekom nie, maar die oesproses in die westelike dele was baie bemoeilik deur reën tot in November.

Resultate

Die opbrengsresultate word opgesom in Tabel 2 en Tabel 3 vir die onderskeie gebiede. Die "CLearfield (CL)"- en "Triasien tolerante (TT)"-cultivars se data is geskei van die konvensionele cultivars, terwyl die bastercultivars met 'n * aangedui word.

Die Swartlandproewe is die afgelope seisoen deur verskeie siektes en plae getref. Wanneer na die resultate gekyk word, moet in gedagte gehou word dat ander faktore die opbrengs kon beïnvloed het. Soos reeds genoem is die persele waar naakslakke 'n probleem was nie geoes nie. Die Darlinglokaliteit was baie nat met 'n baie hoë watertafel (150-200mm onder die oppervlak). By Grasrug het die siekte, witblaarvlek voorgekom. Die siekte is chemies beheer en die resultaat was baie goed na aanvanklike blaarverlies. Die proef by Porterville is op 'n land geplant wat nooit voor­heen canola op gehad het nie. Die plante se wortels en selfs krone is erg aangeval deur aalwurms. Die grond is getoets en baie hoë getalle van letselaalwurm het voorgekom.

In die Swartland was die gemiddelde opbrengste (2003 kg ha-1) laer as in 2012 (2300 kg ha-1) maar beter as in 2010 en 2011 onderskeidelik (1840 kg ha-1 en 1923 kg ha-1). Die proefgemiddeldes vir die Swartland het gewissel tussen 1433 kg ha-1 vir Porterville en 2485 kg ha-1 op Darling.

Hyola 50 (2316 kg ha-1) was soos in 2012, die konvensionele cultivar met die hoogste gemiddelde opbrengs gevolg deur Agamax (2127 kg ha-1). Die CL-cultivar 44Y87 (2492 kg ha-1) het die hoogste opbrengs in die proef gelewer. Dit is binne die CL-groep gevolg deur 45Y86 (2311 kg ha-1) en Hyola 575 CL (2304 kg ha-1). Al vyf bogenoemde cultivars is basters en verskil nie betekenisvol van mekaar nie. In die TT-groep het die twee bas­ters, CB Nitro HT (1778 kg ha-1) en Hyola 555 TT (1724 kg ha-1) die hoogste gemiddelde opbrengs in die Swartland gelewer. Die opbrengs van CB Nitro HT was betekenisvol hoër as die opbrengs van ATR Gem. ATR Gem het by Porterville baie swak gevaar waar aalwurms 'n probleem was, en die opbrengs negatief beïnvloed het.

Die opbrengs van die TT-cultivars (1669 kg ha-1) was egter gemiddeld 16.8% (25.6% in 2012, 24.6% in 2011 en 25.26% in 2010) laer in vergelyking met die konvensionele cultivars (2005 kg ha-1). Die gemiddelde opbrengs van die konvensionele cultivars was egter 10.5% laer as die van die CL-cultivars. Die TT-cultivars se opbrengs was 25.5% laer as die van die CL-groep. Oor die afgelope vier seisoene was die opbrengs van die TT-cultivars in die Swartland nagenoeg 25% laer as die beste groep (konvensionele of CL-groep).

In die Rûens (Tabel 3) het die proefgemiddeldes gewissel tussen 2238 kg ha-1 op Swellendam en 3781 kg ha-1 op Klipdale. Die opbrengs van die 2de saaityd by Tygerhoek was 20.2% laer as die 1ste saaityd, wat 19 dae vroeër geplant is. Die CL-cultivar 45Y88 (2492 kg ha-1) se opbrengs was betekenisvol beter as die res van die cultivars. Die konvensionele cultivar Hyola 50 (3423 kg ha-1) het die hoogste gemiddelde opbrengste in sy groep gelewer gevolg deur die oopbestuifde cultivar AV Zircon (3305 kg ha-1). Die gemiddelde opbrengs van al die CL-cultivars was >3000 kg ha-1 met die uitsondering van die kortseisoenbaster 43Y85. In die TT-groep was Hyola 555 TT (3083 kg ha-1) betekenisvol beter as die ander TT-cultivars in die Rûens.

Die gemiddelde opbrengs van TT-cultivars was 11.2% ( 22.1% in 2010, 11% in 2011 en 17.5% in 2012) laer as die gemiddelde van die konvensionele cultivars. Die verskil tussen die CL en TT-groep was 19.0%. Die opbrengs van Hyola 555 TT was slegs 9.9% laer as Hyola 50, die beste konvensio­nele cultivar.

Tabel 2
Swartland saadopbrengste vir 2013 (kg ha-1)
  Darling
10 Mei
Grasrug
7 Mei
Pools
9 Mei
Porterville
9 Mei
Swartland
Hyola 50* 3291 a 2447 bcde 1766 cdef 2150 a 2316 ab
Agamax* 2881 abc 2583 abc 1785 bcde 1299 de 2127 bcd
AV Zircon 1828 def 2787 ab 1602 ef 1037 e 1991 de
CB Tango* 2795 abc 1897 h 1667 def 1277 de 1797 ef
AV Garnet 3048 ab 1979 gh 1545 ef 1128 e 1796 ef
Konv. Gem. 2768   2339   1673   1378   2005  
44Y87* 2701 abc 2939 a 2269 ab 1820 abc 2492 a
45Y86* 3046 ab 2494 bcd 2110 abcd 1837 abc 2311 ab
Hyola 575 CL* 2694 abc 2716 ab 1678 def 1991 b 2304 ab
45Y88* 2890 abc 2434 bcde 2335 a 1514 bcde 2242 bc
44Y84* 2864 abc 2265 cdefg 2173 abc 1669 abcd 2169 bcd
Hyola 571 CL* 2272 cdef 2262 cdefg 2015 abcde 1836 abc 2105 bcd
43Y85* 2455 bcde 2347 cdef 1757 cdef 1626 bcd 2052 cd
CL Gem. 2703   2494   2048   1756   2239  
CB Nitro HT* 1737 f 2174 defgh 1687 cdef 1188 de 1778 ef
Hyola 555 TT* 1781 ef 2034 fgh 1487 f 1377 cde 1724 fg
CB Atomic HT* 2511 bcd 1884 h 1442 f 1054 e 1655 fg
CB Jardee HT* 1864 def 1968 gh 1569 ef 1037 e 1643 fg
ATR Gem 1580 f 2090 efgh 1595 ef 522 f 1545 g
TT Gem. 1895   2030   1556   1035   1669  
Gemiddeld 2485   2312   1793   1433   2003  
KBV 703.82   362.82   494.1   481.1   228.76  

Cultivars gemerk met *, is bastercultivars.
Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.

Tabel 3
Rûens saadopbrengste vir 2013 (kg ha-1)
  Tygerhoek 1
27 Apr
Tygerhoek 2
16 Mei
Klipdale
29 Apr
Napier
30 Apr
Riversdal
26 Apr
Swellendam
1 Mei
Witsand
26 Apr
Suid-Kaap
Hyola 50* 3361 bcd 2645 bcde 4481 abc 3972 abc 3749 ab 2662 a 3050 abc 3423 bc
AV Zircon 2773 cde 1998 fg 4763 a 4037 abc 3972 a 2336 ab 2794 bcd 3305 c
AV Garnet 3250 bcd 2096 efg 3890 cde 3885 bcd 3223 de 2463 ab 2472 def 3015 de
AGA MAX* 3286 bcd 2731 bcd 3523 def 3260 ef 2729 g 2241 abc 2575 cdef 2831 efg
CB Tango* 2751 cde 1982 fg 3514 def 2335 g 3097 defg 2435 ab 2750 bcde 2735 fgh
Konv. Gem. 3084   2291   4034   3498   3354   2427   2728   3062  
45Y88* 4294 a 3711 a 4949 a 4514 a 3937 a 2656 a 3124 ab 3805 a
Hyola 575 CL* 3237 bcd 2988 b 4623 ab 3991 abc 3789 ab 2687 a 3344 a 3531 b
Hyola 571 CL* 3852 ab 3063 b 4011 bcd 3966 abc 3859 a 2482 ab 3118 ab 3489 bc
44Y87* 3392 bc 3088 b 4530 abc 4156 ab 3645 abc 2448 ab 2844 bcd 3412 bc
45Y86* 3781 ab 2764 bc 4928 a 3532 cde 3459 bcd 2421 ab 3077 ab 3354 bc
44Y84* 3346 bcd 2535 bcdef 3722 def 3548 cde 3076 defg 2571 a 2657 bcdef 3021 de
43Y85* 2971 cd 1873 g 3444 def 3370 def 3183 def 2464 ab 2789 bcde 2901 def
CL Gem. 3553   2860   4315   3868   3564   2533   2993   3359  
Hyola 555 TT* 2958 cd 2371 cdefg 3631 def 2823 fg 3725 ab 2242 abc 3131 ab 3083 d
Atomic HT* 2701 de 2141 defg 3286 ef 3578 cde 2991 efg 1712 cd 2207 f 2669 gh
CB Jardee HT* 2246 e 2098 efg 3641 def 3104 ef 3295 cde 1597 d 2183 f 2660 gh
Gem 2177 e 2024 fg 3336 ef 2325 g 3108 defg 1997 bcd 2718 bcde 2610 h
Nitro HT* 2199 e 1794 g 3122 f 3281 ef 2813 fg 2315 ab 2298 ef 2576 h
TT Gem. 2456   2086   3403   3022   3186   1972   2508   2719  
  2958   2361   3781   3347   3224   2238   2655   2923  
kbv 674.2   599.2   664.9   570.0   386.9   560.8   664.9   196.1  

Cultivars gemerk met *, is bastercultivars.
Cultivars gemerk met dieselfde letter verskil nie betekenisvol van mekaar nie.


Aspekte wat die keuse van canola cultivars in die Wes- en Suid-Kaap vir 2014 beïnvloed

PJA Lombard, L Smorenburg en Dr J Strauss

Inleiding

In Tabel 4 word die cultivar-eienskappe van al die plaaslik getoetste cultivars opgesom. Wanneer produsente 'n keuse maak is dit belangrik dat 'n paar eienskappe in gedagte gehou word nl:

  1. Is dit 'n beproefde cultivar (reeds voorheen in die nasionale cultivarproewe getoets)? Opbrengspotensiaal, opbrengs oor jare is opgesom in Tabel 5 en Tabel 6. Dit is die ideaal om na meer as een jaar se data te kyk.
  2. Oopbestuifde of bastercultivars: Oopbestuifde cultivars se saad is normaalweg goedkoper maar bastersaad is meer groeikragtig en het 'n beter opbrengs potensiaal (Tabel 5 en Tabel 6).
  3. Chemiese beheerprogram word bepaal deur die tipe cultivar (konvensioneel, TT en CL). Produsente moet dus vooraf deeglike beplanning doen en onkruidgeskiedenis in ag neem alvorens op 'n cultivar besluit word.
  4. Dae van fisiologiese ontwikkeling, veral aantal dae tot blom en tydperk van blom is belangrik. In areas waar die die reën normaalweg vroeg afsny moet kort groeiseisoen cultivars verkieslik geplant word.
  5. Swartstam is 'n onderskatte siekte en het reeds in die verlede baie skade aan gesaaides aangerig. Dit word aanbeveel dat produsente in gebiede met hoër risiko (Canolafokus 51) cultivars aanplant met goeie swartstam weerstand. Cultivars met verskillende weerstandsgene kan afwissel word en word aanbeveel (Tabel 4).

Inligting en eienskappe van die cultivars word opgesom in Tabel 4. Die inligting sluit in dae tot blom en tydperk van blom. Die swartstamindeks word in twee kolomme verdeel. Die 1ste kolom is sonder enige chemiese saadbehandeling terwyl die 2de data bevat nadat saad met Jockey behandel is. Die laaste kolom dui die weerstands gene aan van die cultivars met die beste swartstamweerstand. In Diagram 1 word die cultivars wat moontlik in 2014 beskikbaar mag wees geplaas volgens hul tipe en spoed van ontwikkeling in 2013 (mag effens verskil van vorige seisoene). Ontwikkeling kan tussen seisoene en gebiede wissel aangesien canola reageer op omgewingsfaktore.

Tabel 4
Cultivar eienskappe van die cultivars in 2013 getoets
Cultivar en tipe Aantal jare getoets Dae tot blom:
2013
Suid-Kaap
Dae tot blom:
2013
Swart­land
Tyd tot blom Dae tot einde van blom:
Tyger­hoek
Swartstam indeks* Behandel met Jockey Weer­stands­groep
AV Garnet Oop Konv. Agricol 6 88 75 med. 147 mw w-mw ABG
Agamax Baster Konv. Agricol 6 89 75 med. 139 mv w-mw ?
Hyola 50 Baster Konv. K2 Seed 4 92 79 med. laat 144 w w D
Hyola 571 CL Baster CL K2 Seed 4 81 73 vroeg 142 ? (w) ? ?
Hyola 575 CL Baster CL K2 Seed 3 84 73 vroeg 137 w w E
42Y85 Baster CL Pioneer 2 86 74 vroeg 142 mw ? A
44Y84 Baster CL Pioneer 3 90 75 med. 142 mw-mv mw A
45Y86 Baster CL Pioneer 2 91 77 med. 145 mw ? B
Hyola 555 TT Baster TT K2 Seed 3 85 74 vroeg 142 mw w E
CB Jardee HT Baster TT Agricol 5 92 77 med. laat 145 mv mw ?
Nuwe cultivars in 2013
CB Tango Baster Konv. Agricol nuut 76 71 (vroeg) 134 mv mw ?
AV Zircon Oop Konv. Agricol nuut 92 77 med. laat 148 mw w-mw A
44Y87 Baster CL Pioneer nuut 93 80 med. laat 137 (w-mw)   ?
45Y88 Baster CL Pioneer nuut 94 81 med. laat 141 (w)   ?
CB Nitro HT Baster TT Agricol nuut 86 72 vroeg 135 v mv ?
ATR Gem Oop TT Agricol nuut 88 73 med 142 mw mw ABD
CB Atomic HT Baster TT Agricol nuut 89 77 med 145 mv mw ?

w = weerstand  |  mw = matige weerstand  |  mv = matig vatbaar  |  v = vatbaar

Diagram 1
Moontlike beskikbare cultivars in 2015 beskikbaar is geplaas volgens hul tipe en dae tot 50% blom in 2013

Diagram showing canola cultivars available in 2015 and days to 50% flowering

Diagram 2
Moontlike beskikbare cultivars in 2015 beskikbaar is geplaas volgens hul tipe en dae tot einde van blom 2013

Diagram showing canola cultivars available in 2015 and days until end of flowering

Die opbrengs vir 2011 tot 2013 word opgesom in Tabel 5 en Tabel 6. Slegs sewe van die 17 cultivars in 2013 was vir drie of meer seisoene getoets. Hyola 50 het die hoogste gemiddelde opbrengs oor die afgelope drie seisoene in die Swartland gelewer. Dit is 'n lang groeiseisoen cultivar en het gevolglik voordeel getrek uit die lang seisoene (koel en nat). Hyola 50 en Hyola 575 CL was in die Swartland en die Rûens die cultivars wat die hoogste opbrengs oor twee sowel as drie seisoene geproduseer het. Die TT-cultivar met die beste opbrengs in beide produksiegebiede was Hyola 555 TT (oor 2 en 3 seisoene).

Tabel 5
Swartland saadopbrengste 2011 tot 2013 (kg ha-1)
  2011 2012 2013 2011-2013 2012-2013
Hyola 50* 2027 2948 2316 2430 2632
Agamax* 2231 2487 2127 2282 2307
AV Garnet 1922 2506 1796 2075 2151
AV Zircon     1991    
CB Tango*     1797    
Konv. Gem. 1951 2647 2005 2201 2326
Hyola 575 CL* 2024 2850 2304 2393 2577
Hyola 571 CL* 2051 2493 2105 2216 2299
45Y86*   2456 2311   2384
44Y84*   2342 2169   2256
43Y85*   2408 2052   2230
44Y87*     2492    
45Y88*     2242    
CL Gem. 1975 2460 2239 2225 2350
Hyola 555 TT* 1879 2392 1724 1998 2058
CB Jardee HT* 1362 2042 1643 1682 1843
CB Nitro HT*     1778    
CB Atomic HT*     1655    
ATR Gem     1545    
TT Gem. 1471 1969 1669 1703 1819
Tabel 6
Rûens saadopbrengste 2011 tot 2013 (kg ha-1)
  2011 2012 2013 2011-2013 2012-2013
Hyola 50* 2640 3193 3423 3085 3308
Agamax* 2393 2560 3305 2753 2933
AV Garnet 2304 2684 2735 2574 2709.5
AV Zircon     3015    
CB Tango*     2831    
Konv. Gem. 2197 2812 3062 2690 2937
Hyola 575 CL* 2756 3024 3489 3090 3257
Hyola 571 CL* 2618 2976 3021 2872 2999
45Y86*   2921 3531   3226
44Y84*   2824 3354   3089
43Y85*   2462 2901   2682
44Y87*     3805    
45Y88*     3412    
CL Gem. 2441 2807 3359 2869 3083
Hyola 555 TT* 2174 2553 2669 2465 2611
CB Jardee HT* 1713 2518 2610 2280 2564
CB Nitro HT*     3083    
CB Atomic HT*     2660    
ATR Gem     2576    
TT Gem. 1735 2321 2719 2258 2520

Fisiologiese ontwikkeling van canola in 2013

PJA Lombard, L Smorenburg en Dr J Strauss

Plaaslik canolacultivars het nie blootstelling aan periodes van lae temperature (vernalisasie) nodig om blomme te produseer nie. In plaaslike en internasionale studies is egter gevind dat sommige lentetipe canola wel reageer op lae temperature in die periode na plant deurdat lae tempera­ture net na plant die aantal dae tot blom verminder.

Op Langgewens in die Swartland is gevind dat minimum temperatuur gedurende die eerste 28 dae na plant, die aantal dae tot blom (R2 = 0.50) beïnvloed. In 'n soortgelyke studie op Riversdal is gevind dat die gemiddelde daaglikse temperatuur vir die eerste 28 dae na plant, die aantal dae tot blom (R2 = 0.69) beïnvloed. In beide gevalle (min temp by Langgewens en gem. temp by Riversdal) is die aantal dae van plant tot blom ver­minder deur blootstelling aan laer temperature.

Die canolaplant is sensitief vir klimaatsfaktore tydens elke fisiologiese stadium. Volgens studies is die mees sensitiewe periode die tydperk vanaf 50% blom tot en met fisiologies rypheid. Die plant benodig 60 dae na bestuiwing om olie volledig vas te lê. Daarom word cultivars aanbeveel wat vroeg blom vir areas waar die reënseisoen vroeg eiendig.

Dae tot blom vir die Suid-Kaap word opgesom in Tabel 7. Die gemiddelde aantal dae tot blom vir al die cultivars was 86 dae in tie Suid-Kaap.

CB Tango (74) en Hyola 571 (79) het die vroegste geblom. CB Tango (134), CB Nitro HT (135), 44Y87 (137) Hyola 575 (137) en Agamax (139) het die vroegste klaar geblom. In die Swartland het die cultivars gemiddeld 76 dae geneem tot begin van blom (Tabel 8). Geen einde van blom datums is in 2013 in die Swartland versamel nie.

In Figuur 3 en Figuur 4 word die aantal dae van elke ontwikkelingstadium by Tygerhoek aangedui. Die 1ste en 2de saaidatumproewe was onder­skeidelik, 2 November en 6 November fisiologies ryp. Die proewe was aanvanklik 19 dae uit mekaar gesaai.

Die 2de saaidatumproef voltooi dus sy lewenssiklus in minder dae. Die dae van blom neem af van 59 tot 44 dae wat 'n groot invloed op opbrengs­potensiaal het. Die tydperk van peulvul tot fisiologies ryp is ook ingekort. Later saaidatums verkort die groeiseisoen van die canolaplant en beperk sodoende die produksie potensiaal.

Tabel 7
Dae vanaf plant tot blom en einde van blom in die Suid-Kaap (2013)
  Tygerh. 1 (Dae tot 50% blom) Eind blom Tygerh. 2 (Dae tot 50% blom) Dae tot einde van blom Gem. eind blomdatum Swelld. (dae tot 50% blom) Riversd. (dae tot 50% blom) Napier (dae tot 50% blom) Witsand (dae tot 50% blom) Kdale (dae tot 50% blom) Gem. (dae tot 50% blom)
Saaidatum 27 Apr   16 Mei     1 Mei 26 Apr 30 Apr 26 Apr 29 Apr  
AV Zircon 91 156 99 139 148 97 90 88 88 91 92
AV Garnet 89 156 94 138 147 86 83 85 81 83 86
CB Jardee HT 91 153 96 137 145 87 86 87 95 93 91
44Y87 93 141 95 133 137 89 92 95 93 89 92
45Y88 92 146 97 136 141 92 88 96 91 90 92
45Y86 92 153 93 137 145 90 86 93 87 87 90
CB Tango 74 132 81 16 134 74 71 74 71 74 74
Agamax 90 146 92 132 139 85 83 85 84 87 87
CB Atomic HT 90 151 92 139 145 87 83 86 85 87 87
44Y84 90 146 93 138 142 87 85 89 87 87 88
ATR Gem 89 150 92 139 145 89 85 86 84 85 87
Hyola 555 TT 85 150 92 133 142 82 78 82 84 82 84
CB Nitro HT 84 138 90 132 135 80 81 84 85 86 84
43Y85 90 150 83 133 142 84 80 86 81 83 84
Hyola 571 CL 83 150 83 133 142 80 74 81 77 77 79
Hyola 575 CL 82 138 92 136 137 77 78 85 81 78 82
Hyola 50 91 150 95 138 144 87 88 92 87 90 90
Gem 88 147 92 136 142 85 83 87 85 85 86
Tabel 8
Dae vanaf plant tot 50% blom in die Swartland (2013)
  Grasrug Porterville Pools Gemiddeld
Saaidatum 7 Mei 8 Mei 9 Mei  
AV Zircon 78 76 78 77
AV Garnet 75 74 75 75
CB Jardee HT 79 77 75 77
44Y87 77 80 83 80
45Y88 77 82 84 81
45Y86 76 78 78 77
CB Tango 74 67 73 71
Agamax 75 75 75 75
CB Atomic HT 77 76 77 77
44Y84 74 76 76 75
Gem 77 76 65 73
Hyola 555 TT 75 74 74 74
CB Nitro HT 72 72 72 72
43Y85 74 75 74 74
Hyola 571 CL 74 69 75 73
Hyola 575 CL 75 69 75 73
Hyola 50 77 81 80 79
Gem. 76 75 76 76
Figuur 3
Dae vanaf plant tot blomknopverskyning en aantal dae wat elke fisiologiese fase in beslag neem vir die 1ste saaidatumproef by Tygerhoek
Graph showing days from planting to bud appearance for 1st sowing date at Tygerhoek
Figuur 4
Dae vanaf plant tot blomknopverskyning en aantal dae wat elke fisiologiese fase in beslag neem vir die 2de saaidatumproef by Tygerhoek
Graph showing days from planting to bud appearance for 2nd sowing date at Tygerhoek

DOWNLOAD ISSUE


Enquiries / Navrae

Directorate Plant Sciences, Department of Agriculture Western Cape
Direktoraat Plant Wetenskappe, Wes-Kaapse Departement van Landbou
Private Bag/Privaatsak X1, Elsenburg 7607   T. 021 808 5321   E. piet.lombard@westerncape.gov.za

Editors / Redaksie

PJA Lombard   J Bruwer   Franco le Roux
Sponsored by the Protein Research Foundation
Geborg deur die Proteïennavorsingstigting

Subscribe to this newsletter