Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola, lupins and wheat 2005/2006 (i) Canola, lupiene en koring

Southern Cape (SSC area) / Suid-Kaap (SSK-gebied)
Area / Gebied Swellendam / Heidelberg
Crop / Gewas Canola Lupins
Lupiene
Wheat
Koring
Yield / Opbrengs T/ha 1.30 1.50 2.00
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 700.00 1 200.00 1 050.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 2 210.00 1 800.00 2 100.00
Variable costs / Veranderlike koste
Seed / Saad (ii) R/ha 167.66 318.10 220.00
Fertilizer / Kunsmis en kalk R/ha 474.00 240.00 300.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 169.51 243.80 218.48
Pest control / Plaagbeheer R/ha 56.29 58.90 109.44
Energy / Brandstof R/ha 110.77 116.53 124.08
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 118.29 117.96 162.84
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 47.42 47.28 47.48
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 1 143.94 1 142.57 1 182.32
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 066.06 657.43 917.68
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 120.90 133.58 132.37
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 945.16 523.85 785.31
  • Budgets compiled for the 2006 production year. Inputs from producers and other experts were used.
    Begrotings opgestel vir die 2006 produksiejaar. Insette van produsente en ander kundiges is gebruik.
  • Cost of seed treatment is include.
    Koste van saadbehandeling is ingesluit.
  • Interest on working capital is calculated at 9.25% for variable periods per cost item.
    Rente op bedryfskapitaal is bereken teen 9.25% vir wisselende periodes per koste-item.
Subscribe: receive ICBs via e-mail