Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2006/2007 Sojabone en mielies

North West – MGK area (irrigation) / Noordwes – MGK-gebied (besproeiing)
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Soybeans
Sojabone
RR
Yellow maize
Geelmielies
White maize
Witmielies
Yield / Opbrengs T/ha 3.50 3.50 10.00 10.00
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 1 804.50 1 804.50 1 150.50 1 300.50
Gross income / Bruto inkomste R/ha 6 315.75 6 315.75 11 505.00 13 005.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 411.00 452.00 1 113.00 1 144.00
Fertilizer / Bemesting R/ha 397.71 397.71 2 812.79 2 812.79
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 275.20 175.44 169.43 169.43
Pest control / Plaagbeheer R/ha 15.60 15.60 272.00 189.33
Aero spray (contracted) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 85.00 85.00 0.00 0.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 855.00 855.00 1 330.00 1 330.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 349.65 349.65 325.00 362.50
Cultivation / Bewerking (ii) R/ha 488.08 488.08 488.08 488.08
Interest on working capital / Rente of bedryfskapitaal (iii) R/ha 208.02 204.50 439.81 438.96
Harvest and marketing costs / Oes- en bemarkingskoste (iv) R/ha 589.80 589.80 819.84 819.84
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 675.06 3 612.78 7 769.95 7 754.93
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 640.69 2 702.97 3 735.05 5 250.07
Labour costs / Arbeidskoste (v) R/ha 290.00 290.00 290.00 290.00
Margin above labour costs / Marge na arbeidskoste R/ha 2 350.69 2 412.97 3 445.05 4 960.07
 • Includes the cost of seed treatment. Only 20% of seed used is purchased.
  Sluit in koste van saadbehandeling. Slegs 20% sojasaad is aangekoop.
 • Includes fuel, repairs and maintenance.
  Sluit in brandstof, herstelwerk en onderhoud.
 • Interest calculated at a rate of 12% over a six month period.
  Rente is bereken teen 'n koers van 12% vir ses (6) maande.
 • Includes harvest, transport and handling costs.
  Sluit in stroop-, vervoer- en hanteringskoste.
 • Includes casual labour.
  Sluit losarbeid in.
Subscribe: receive ICBs via e-mail