Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2007/2008 Sojabone en mielies

North West – MGK area (irrigation) / Noordwes – MGK-gebied (besproeiing)
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Soybeans
Sojabone
RR
Yellow maize
Geelmielies
White maize
Witmielies
Yield / Opbrengs T/ha 3.50 3.50 12.00 3.50
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 603.00 2 603.00 1 655.00 1 740.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 9 110.50 9 110.50 19 860.00 20 880.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 302.50 338.00 1 215.00 1 280.00
Fertilizer / Bemesting R/ha 570.78 570.78 4 219.56 4 219.56
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 256.20 169.32 199.38 199.38
Pest control / Plaagbeheer R/ha 11.70 11.70 254.62 254.62
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 110.00 110.00 0.00 0.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 125.00 1 125.00 2 000.00 2 000.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 500.85 500.85 540.00 570.00
Cultivation / Bewerking (ii) R/ha 519.44 519.44 519.44 519.44
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 304.62 300.77 755.26 762/38
Harvest and marketing costs / Oes en bemarkingskoste (iv) R/ha 665.15 665.15 1 122.12 1 122.12
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 366.24 4 311.01 10 825.38 10 927.50
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 744.26 4 799.49 9 034.62 9 952.50
Labour costs / Arbeidskoste (v) R/ha 320.00 320.00 320.00 320.00
Margin above labour costs / Marge na arbeidskoste R/ha 4 424.26 4 479.49 8 714.62 9 632.50
 • Includes the costs of seed treatment. Only 10% of seed used is purchased.
  Sluit in koste van saadbehandeling. Slegs 10% sojasaad is aangekoop.
 • Includes fuel, repairs and maintenance.
  Sluit in brandstof, herstelwerk en onderhoud.
 • Interest calculated at a rate of 15% over a six month period.
  Rente is bereken teen 'n koers van 15% vir ses (6) maande.
 • Includes harvest, transport and handling costs.
  Sluit in stroop-, vervoer- en hanteringskoste.
 • Includes casual labour.
  Sluit losarbeid in.
Subscribe: receive ICBs via e-mail