Soybean, maize and wheat (irrigation) 2012/2013 Sojabone, mielies en koring (besproeiing)

KwaZulu-Natal
Area / Gebied Winterton Bergville
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Conv.
Mielies
Konv.
Wheat
Koring
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Conv.
Mielies
Konv.
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen No-till / Geen
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2013 07/2013 12/2012 05/2013 07/2013 07/2013
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 6.00 4.00 12.00 6.00
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 5 089 1 853 3 332 5 089 1 853 3 332
  Safex R/ton 5 200 2 267 3 686 0 2 267 3 686
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 295 234 0 295 234
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 111 119 120 144 119 120
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 20 354 22 237 19 990 20 354 22 237 19 990
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 932 1 877 793 932 1 877 793
  Own / Eie R/ha 488 0 709 488 0 709
  Purchased / Gekoop R/ha 444 1 877 83 444 1 877 83
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 437 3 768 3 156 1 437 3 768 3 156
Lime / Kalk R/ha 547 547 547 547 547 547
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 455 490 376 455 490 376
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 243 114 452 243 114 452
Casual labour / Los arbeid R/ha 168 252 0 168 252 0
Aero Spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 147 294 294 147 294 294
Crop insurance / Oesversekering R/ha 2 028 778 569 2 028 778 569
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 1 534 1 917 1 534 1 534 1 917 1 534
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 148 113 120 148 113 120
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 201 149 156 201 149 156
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 407 530 415 407 530 415
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 299 298 299 299 298 299
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 8 547 11 127 8 712 8 547 11 127 8 712
Gross margin / Bruto marge R/ha 11 807 11 110 11 277 11 807 11 110 11 277
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 336 538 336 336 538 336
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 11 471 10 573 10 941 11 471 10 573 10 941
Own seed / Persentasie eie saad 80% 95% 80% 95%

Source: group discussions 2012.
Bron: groepsbesprekings 2012.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Own combine harvester (fuel and repairs).
  Eie stroper (brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)

Bergville
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 8 332 9 270 10 207 11 145 12 083
5 000 9 052 10 030 11 007 11 985 12 963
5 200 9 772 10 790 11 807 12 825 13 843
5 400 10 492 11 550 12 607 13 665 14 723
5 600 11 212 12 310 13 407 14 505 15 603
Subscribe: receive ICBs via e-mail