Soybean, maize and wheat (irrigation) 2012/2013 Sojabone, mielies en koring (besproeiing)

Mpumalanga
Area / Gebied Loskop irrigation scheme / besproeiingskema
Crop / Gewas Soybeans / Sojabone RR Maize / Mielies Wheat / Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011 12/2011
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 5 079 2 057 3 368
  Safex R/ton 3 600 2 267 3 686
 Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 119 122
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 249 91 196
Gross income / Bruto inkomste R/ha 20 316 24 683 18 524
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 1 091 22 80 421
  Own / Eie R/ha 538 0 118
  Purchased / Gekoop R/ha 553 2 280 303
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 749 4 967 3 157
Lime / Kalk R/ha 600 600 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 203 419 172
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 8 4 59
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 175 0 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 935 1 012 1 034
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 2 538 3 722 2 369
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 589 703 641
  Repair & maintenance / Herstel & onderhoud R/ha 438 422 394
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 454 744 459
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 755 755 755
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 535 15 628 9 636
Gross margin / Bruto marge R/ha 10 781 9 055 8 888
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 600 500 800
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 10 181 8 555 8 088
Own seed / Persentasie eie saad 80%

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise

Loskop (Irrigation / besproeiing)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 800 7 310 8 244 9 181 10 118 11 055
5 000 8 030 9 004 9 982 10 958 11 935
5 200 8 750 9 764 10 781 11 798 12 815
5 400 9 470 10 524 11 581 12 638 13 695
5 600 10 190 11 284 12 381 13 478 14 575
Subscribe: receive ICBs via e-mail