Soybean, maize and wheat (irrigation) 2011/2012 Sojabone, mielies en koring (besproeiing)

North West Province / Noordwes Provinsie
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011 12/2011
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 3 473 1 606 2 587
  Safex R/ton 3 600 1 861 2 931
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 166 170
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 127 89 174
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 13 892 19 272 14 226
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 898 2 169 347
  Own / Eie R/ha 508 0 114
  Purchased / Gekoop R/ha 390 2 169 233
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 875 4 618 2 932
Lime / Kalk R/ha 31 31 31
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 309 307 220
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 0 5 59
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 170 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 639 771 822
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 2 986 4 149 2 640
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 521 623 577
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 409 434 394
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 417 762 482
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 740 740 740
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 7 995 14 608 9 243
Gross margin / Bruto marge R/ha 5 897 4 664 4 984
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 686 686 801
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 5 211 3 978 4 183
Own seed / Persentasie eie saad 80% 0% 0%

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 11.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
North West Province (irrigation) / Noordwes Provinsie (besproeiing)

Brits / Koedoeskop / Makoppa
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
3 200 3 068 3 683 4 297 4 912 5 527
3 400 3 788 4 443 5 097 5 752 6 406
3 600 4 508 5 203 5 897 6 592 7 286
3 800 5 228 5 963 6 697 7 432 8 166
4 000 5 948 6 732 7 497 8 272 9 046
Subscribe: receive ICBs via e-mail