Soybean, maize and wheat under irrigation 2013/2014 Sojabone, mielies en koring onder besproeiing

KwaZulu-Natal
Area / Gebied Bergville
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2014 07/2014 07/2014
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 6.00
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 5 034 1 685 2 994
  Safex R/ton 5 150 2 102 3 357
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 295 234
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 174 122 129
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 20 134 20 215 17 962
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 991 2 377 754
  Own / Eie R/ha 483 0 667
  Purchased / Gekoop R/ha 508 2 377 87
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 442 4 518 3 758
Lime / Kalk R/ha 574 574 574
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 477 515 395
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 255 119 475
Casual labour / Los arbeid R/ha 230 345 0
Aero Spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 147 294 294
Crop insurance / Oesversekering R/ha 2 009 708 519
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 1 661 2 138 1 661
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 180 138 146
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 201 149 154
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 425 610 453
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 333 331 330
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 8 925 12 816 9 513
Gross margin / Bruto marge R/ha 11 209 7 400 8 448
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 460 736 460
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 10 749 6 664 7 988
Own seed / Persentasie eie saad 80% 0% 95%

Source: group discussions during 2012.
Bron: groepsbesprekings 2012.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Own combine harvester (fuel and repairs).
  Eie stroper (brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)

Bergville
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 4 976 7 292 9 609 11 925 14 243
4 950 5 576 7 992 10 409 12 826 15 243
5 150 6 176 8 692 11 209 13 726 16 243
5 350 6 776 9 392 12 008 14 626 17 243
5 550 7 376 10 092 12 809 15 526 18 243
Subscribe: receive ICBs via e-mail