Soybean and maize (irrigation) 2013/2014 Sojabone and mielies (besproeiing)

Mpumalanga
Area / Gebied Loskop irrigation scheme / besproeiingskema
Crop / Gewas Soybeans / Sojabone Maize / Mielies Wheat / Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2014 07/2014 12/2013
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 996 1 816 2 973
  Safex R/ton 5 150 2 102 3 357
 Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 127 130
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 308 159 254
Gross income / Bruto inkomste R/ha 19 984 21 791 16 351
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 938 2 655 396
  Own / Eie R/ha 452 0 128
  Purchased / Gekoop R/ha 485 2 655 268
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 015 4 129 3 765
Lime / Kalk R/ha 600 600 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 272 283 174
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 8 4 67
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 175 0 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 919 893 942
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 3 461 5 075 3 230
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 717 818 780
  Repair & maintenance / Herstel & onderhoud R/ha 541 556 445
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 474 793 541
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 839 839 839
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 958 16 645 11 352
Gross margin / Bruto marge R/ha 10 026 5 146 4 999
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 600 726 800
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 9 426 4 420 4 199
Own seed / Persentasie eie saad R/ha 80% 0%

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise

GWK (Irrigation / besproeiing)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 750 3 603 5 843 8 083 10 323 12 563
4 950 4 203 6 543 8 883 11 223 13 563
5 150 4 803 7 243 9 683 12 123 14 563
5 403 5 403 7 943 10 483 13 023 15 563
5 550 6 003 8 643 11 283 13 923 16 563
Subscribe: receive ICBs via e-mail