Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins for oats 2013/2014 Hawer bruto marges

February 2014 grain prices / Februarie 2014 graanpryse
Per ha per area / per ha per streek
Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Riversdal
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 2.20 2.20 2.00
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 262 2 262 2 251
  Safex contract / kontrak (i) R/ton 2 300 2 300 2 300
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0
  Grade discounts / graaddiskonto R/ton 0 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 38 38 49
Gross income at farm gate / Bruto inkomste by plaaskhek R/ha 4 976 4 976 4 501
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 313 334 234
  Own / Eie R/ha 106 238 180
  Purchased / Gekoop R/ha 207 96 54
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 956 1 337 576
Lime / Kalk R/ha 73 107 200
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 367 484 126
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 470 314 207
Crop insurance / Oesversekering R/ha 22 23 206
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 290 290 302
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 449 449 482
Contract / Kontrakwerk R/ha 21 21 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 5 5 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 215 185 127
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 329 329 204
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 510 3 877 2 664
Gross margin / Bruto marge R/ha 466 1 099 1 838
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 587 416 182
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha -122 683 1 655
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate calculated over 6 months: 0.00%.
  Rentekoers bereken vir 6 maande: 0.00%.
 • Includes self combine harvesting and "plat sny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsnyer indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail