Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins for canola 2014/2015 Canola bruto marges

Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp Napier Swellendam Heidelberg Sandveld Southern / Suid-Swartland Rooi Karoo Middle / Middel-Swartland
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Planting method / Plant metode Planter Planter Planter Sow/Saai Planter Sow/Saai Planter
Yield / Opbrengs T/ha 1.75 1.65 1.45 0.80 1.80 1.00 1.50
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 4 476 4 476 4 464 4 476 4 476 4 476 4 476
  Contract / kontrak (i) R/ton 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0 0 0 0
  Grade discounts / graaddiskonto R/ton 0 0 0 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 24 24 36 24 24 24 24
Gross income at farm gate / Bruto inkomste by plaashek R/ha 7 832 7 385 6 474 3 581 8 056 4 476 6 713
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 675 675 540 720 810 720 774
  Own / Eie R/ha 0 0 0 0 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 675 675 540 720 810 720 774
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 899 1 529 863 1 242 2 122 1 421 1 501
Lime / Kalk R/ha 73 107 173 99 150 150 150
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 517 756 448 664 735 664 729
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 417 468 115 108 94 107 107
Crop insurance / Oesversekering R/ha 35 33 218 16 37 20 30
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 290 290 302 214 234 214 234
  Repairs and maintenance /   Herstel en onderhoud R/ha 449 449 482 177 316 177 316
Contract / Kontrakwerk R/ha 21 21 0 159 159 159 159
Casual labour / Los arbeid R/ha 5 5 10 0 0 0 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 236 233 174 180 243 192 210
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 329 329 335 209 208 209 208
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 946 4 896 3 660 3 787 5 110 4 032 4 419
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 886 2 489 2 813 -207 2 947 443 2 294
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 476 415 182 214 161 161 161
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 410 2 074 2 631 -421 2 785 282 2 133
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate calculated over 6 months: 0.00%.
  Rentekoers bereken vir 6 maande: 0.00%.
 • Includes self combine harvesting and "plat sny" if applicable (only fuel and repairs).
  Eie stroper en platsnyer indien van toepassing (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail