Soybean and maize (dryland) 2014/2015 Sojabone en mielies (droëland)

KwaZulu-Natal
Area / Gebied Bloedrivier
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX price / Datum SAFEX prys 05/2013 06/2013
Yield / Opbrengs Ton/ha 2.00 4.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 4 560 1 523
  Safex R/ton 4 675 1 968
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 335
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 115 110
Gross income / Bruto inkomste R/ha 9 120 6 855
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 754 2 542
  Own / Eie R/ha 359 0
  Purchased / Gekoop R/ha 395 2 542
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 66 2 435
Lime / Kalk R/ha 224 224
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 457 507
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 163 468
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0
Crop Insurance / Oesversekering R/ha 1 003 274
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 408 427
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 378 378
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 187 378
Harvesting costs / Oeskoste (v) R/ha 290 308
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 931 7 941
Gross margin / Bruto marge R/ha 5 189 -1 086
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 173 173
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 5 017 -1 259

Source: group discussions during 2012.
Bron: groepsbesprekings 2012.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
KwaZulu-Natal (dryland / droëland)

Bloedrivier
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 2 725 3 557 4 389 5 221 6 053
4 475 3 045 3 917 4 789 5 661 6 533
4 675 3 365 4 277 5 189 6 101 7 013
4 875 3 685 4 637 5 589 6 541 7 493
5 075 4 005 4 997 5 989 6 981 7 973
Subscribe: receive ICBs via e-mail