Soybean and maize (dryland) 2014/2015 Sojabone and mielies (droëland)

Mpumalanga
Area / gebied Piet Retief ¹ Kinross ²
Crop / gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
BT
Soybeans
Sojabone
RR
Precision
Presisie
Maize
Mielies
Precision
Presisie
Cultivation system / bewerkingstelsel No-till / geen No-till / geen Conv. / konv. Conv. / konv. No-till / geen No-till / geen
Date safex future price / Datum safex termynkontrakprys 05/2015 07/2015 05/2015 07/2015 05/2015 07/2015
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 6.50 2.50 6.50 2.50 8.90
Nett price at silo / Netto siloprys R/ton 4 483 1 526 4 483 1 526 4 588 1 697
  Safex R/ton 4 675 1 968 4 675 1 968 4 675 1 968
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 307 0 307 0 191
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 192 135 192 135 87 80
Gross income at silo / Bruto inkomste by silo R/ha 11 207 9 919 11 207 9 919 11 470 15 105
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 684 1 695 684 1 695 1 106 2 242
  Own / Eie R/ha 302 0 302 0 194 0
  Purchased / Gekoop R/ha 382 1 695 382 1 695 912 2 242
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 379 3 053 1 379 3 053 110 2 615
Lime / Kalk R/ha 440 440 440 440 81 81
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 384 834 375 662 486 489
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheer­middels R/ha 165 460 165 460 18 151
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 504 129 504 129 835 559
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 236 236 600 481 140 142
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 262 262 397 299 218 198
Interest on Working Capital (iv) / Rente op Bedryfskapitaal (iv) R/ha 217 369 241 375 163 338
Harvesting Costs / Oeskoste (v) R/ha 278 272 278 278 273 287
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 4 550 7 750 5 064 7 872 3 431 7 101
Gross margin / Bruto marge R/ha 6 656 2 170 6 143 2 049 8 040 8 004
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 267 267 267 279 360 288
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 6 389 1 903 5 876 1 769 7 680 7 716

Source: Group discussions 2012¹ and 2013² and adjusted with price indices.
Bron: Groepsbesprekings 2012¹ en 2013² en aangepas met prysindekse.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises

Piet Retief (No-till / geen bewerking)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 4 023 4 840 5 656 6 473 7 289
4 475 4 443 5 300 6 156 7 013 7 869
4 675 4 863 5 760 6 656 7 553 8 449
4 875 5 283 6 220 7 156 8 093 9 029
5 075 5 703 6 680 7 656 8 633 9 609
Piet Retief (Conventional / konvensioneel)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 3 510 4 326 5 143 5 959 6 776
4 475 3 930 4 786 5 643 6 499 7 356
4 675 4 350 5 246 6 143 7 039 7 936
4 875 4 770 5 706 6 643 7 579 8 516
5 075 5 190 6 166 7 143 8 130 9 096
Kinross
Yield / Opbrengs (ton/ha) 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 5 364 6 202 7 040 7 877 8 715
4 475 5 784 6 662 7 540 8 417 9 295
4 675 6 204 7 122 8 040 8 957 9 875
4 875 6 624 7 582 8 540 9 497 10 455
5 075 7 044 8 042 9 040 10 037 11 035
Subscribe: receive ICBs via e-mail