Income & Cost Budgets / 2014/2015 / Soybean Maize Sunflower / Icb 2014 2015 North West Dryland

Soybean, maize and sunflower (dryland) 2014/2015 Sojabone, mielies en sonneblom (droëland)

North West Province (NWK area) / Noordwes Provinsie (NWK gebied)
Area / Gebied Koster Highveld / Hoëveld Lichtenburg / Ottosdal / Sannieshof / Delareyville
Crop / Gewas Soybean
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Soybean
Sojabone
Maize
Mielies
Sunflower
Sonneblom
Cultivation system / Bewerkingstelsel conv. / konv. conv. / konv. conv. / konv. conv. / konv. conv. / konv. conv. / konv.
Date SAFEX future price
Datum SAFEX termynkontrakprys
05/2015 07/2015 05/2015 05/2015 07/2015 05/2015
Yield / Opbrengs T/ha 2.00 3.50 2.00 1.50 3.50 1.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 4 485 1 711 3 901 4 485 1 666 3 842
  Safex R/ton 4 675 1 968 4 285 4 675 1 968 4 285
  Transport differential /   Vervoerdifferensiaal R/ton 0 141 150 0 186 209
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 190 116 234 190 116 234
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 8 970 5 990 7 802 6 728 5 832 5 763
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 926 694 387 968 694 377
  Own / Eie R/ha 207 0 0 184 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 718 694 387 783 694 377
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 085 1 432 1 126 1 004 1 374 985
Lime / Kalk R/ha 45 42 42 31 31 31
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 341 404 137 341 404 137
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 136 23 0 136 23 0
Casual labour / Los arbeid R/ha 93 122 0 95 112 0
Aerial spray / Lugbespuiting R/ha 0 0 0 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 807 228 260 471 233 138
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 562 652 652 567 658 624
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 412 521 404 413 280 392
Interest on working capital (iv) / Rente op bedryfskapitaal (iv) R/ha 235 214 158 215 196 145
Harvesting Costs / Oeskoste (v) R/ha 818 630 505 748 554 547
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 461 4 961 3 671 4 989 4 559 3 376
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 509 1 028 4 131 1 739 1 273 2 386
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 295 276 288 291 276 322
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 214 752 3 844 1 448 997 2 064

Source: compiled in cooperation with NWK.
Bron: opgestel in samewerking met NWK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Includes self combine harvesting (fuel and repairs only).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province (dryland) / Noordwes Provinsie (droëland)

Koster
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 1 075 1 892 2 709 3 526 4 343
4 475 1 395 2 252 3 109 3 966 4 823
4 675 1 715 2 612 3 509 4 406 5 303
4 875 2 035 2 972 3 909 4 846 5 783
5 075 2 355 3 332 4 309 5 286 6 263
Lichtenburg / Ottosdal
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 275 -495 322 1 139 1 956 2 773
4 475 -275 582 1 439 2 296 3 153
4 675 -55 842 1 739 2 636 2 533
4 875 165 1 102 2 039 2 976 3 913
5 075 385 1 362 2 339 3 316 4 293
Subscribe: receive ICBs via e-mail