Soybean, maize and wheat (irrigation) 2015/2016 Sojabone, mielies en koring (besproeiing)

KwaZulu-Natal
Area / Gebied Bergville
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen No-till / Geen No-till / Geen
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2015 07/2016 07/2016
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 6.00
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 5 144 2 500 4 074
  Safex R/ton 5 380 2 946 4 650
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 316 321
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 300 130 255
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 20 577 29 995 24 442
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 1 072 3 363 888
  Own / Eie R/ha 492 0 801
  Purchased / Gekoop R/ha 580 3 363 87
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 2 010 4 923 4 135
Lime / Kalk R/ha 574 574 574
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 477 540 395
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 255 125 475
Casual labour / Los arbeid R/ha 240 360 0
Aero Spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 147 294 294
Crop insurance / Oesversekering R/ha 2 098 1 050 718
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 1 740 2 598 1 740
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 151 116 123
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 194 172 180
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 464 722 492
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 319 322 325
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 742 15 159 10 340
Gross margin / Bruto marge R/ha 10 835 14 836 14 102
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 480 768 480
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 10 355 14 068 13 622

Source: group discussions during 2012.
Bron: groepsbesprekings 2012.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)

Bergville
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 4 491 6 863 9 235 11 607 13 979
5 180 5 091 7 563 10 035 12 507 14 979
5 380 5 691 8 263 10 835 13 407 15 979
5 580 6 291 8 963 11 635 14 307 16 979
5 780 6 891 9 663 12 435 15 207 17 979
Subscribe: receive ICBs via e-mail