Soybean and maize (irrigation) 2015/2016 Sojabone and mielies (besproeiing)

Mpumalanga
Area / Gebied Loskop irrigation scheme / besproeiingskema
Crop / Gewas Soybeans / Sojabone Maize / Mielies Wheat / Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2015 07/2016 07/2016
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 5 231 2 649 4 203
  Safex R/ton 5 380 2 946 4 650
 Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 143 152
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 149 154 295
Gross income / Bruto inkomste R/ha 20 924 31 792 23 116
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 0 3 446 508
  Own / Eie R/ha 0 0 130
  Purchased / Gekoop R/ha 0 3 446 378
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 595 5 698 4 883
Lime / Kalk R/ha 600 600 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 272 283 174
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 8 4 67
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 175 0 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 963 1 303 1 304
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 3 735 5 478 3 486
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 607 692 660
  Repair & maintenance / Herstel & onderhoud R/ha 576 629 505
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 467 947 629
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 810 810 810
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 808 19 890 13 202
Gross margin / Bruto marge R/ha 11 116 11 902 9 914
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 655 792 873
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 10 462 11 110 9 042

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise

GWK (Irrigation / besproeiing)
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 3 960 6 381 8 801 11 222 13 642
5 180 4 560 7 081 9 601 12 122 14 642
5 380 5 160 7 781 10 401 13 022 15 642
5 580 5 760 8 481 11 201 13 922 16 642
5 780 6 360 9 181 12 001 14 822 17 642
Subscribe: receive ICBs via e-mail