Soybean and maize (irrigation) 2015/2016 Sojabone en mielies (besproeiing)

North West Province / Noordwes Provinsie
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conv. / Konv. Conv. / Konv. Conv. / Konv.
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2015 07/2016 07/2016
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett Farm Price / Netto Plaasprys R/ton 5 227 2 577 4 143
  Safex R/ton 5 380 2 946 4 650
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 206 210
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 306 163 297
Gross Income / Bruto Inkomste R/ha 20 908 30 929 22 789
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 1 164 3 286 503
  Own / Eie R/ha 573 0 130
  Purchased / Gekoop R/ha 591 3 286 373
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 455 5 829 4 753
Lime / Kalk R/ha 36 36 36
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 335 282 185
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 10 4 71
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 175 0 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 052 1 268 1 304
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 3 735 5 478 3 485
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 601 685 653
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 539 629 505
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 495 915 624
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 808 808 808
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 10 405 19 220 13 104
Gross margin / Bruto marge R/ha 10 503 11 709 9 685
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 873 792 873
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 9 630 10 917 8 812
 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 10.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Rentekoers: 10.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalise
North West Province (irrigation) / Noordwes Provinsie (besproeiing)

Brits / Koedoeskop
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
SAFEX Price / Prys Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ton R/ha
4 980 4 076 6 489 8 903 11 316 13 730
5 180 4 676 7 189 9 703 12 216 14 730
5 380 5 276 7 889 10 503 13 116 15 730
5 580 5 876 8 589 11 303 14 016 16 730
5 780 6 476 9 289 12 103 14 916 17 730
Subscribe: receive ICBs via e-mail