Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou op 11 Junie 2009 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Mnr Scholtemeijer open die vergadering met gebed. Hy verwelkom almal teenwoordig.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr I Slabbert DLWK (Moorreesburg)
  Mnr PS Uys CBK
  Mnr JB Smuts CBK
  Mnr H van Vuuren Kaap Agri
  Mnr JCG (Kobus) van Niekerk MKB
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr J McDermott Du Pont
  Mnr JJ Bruwer SSK
  Me F Martin Agricol
  Me E Hough MKB
  Prof A Agenbag US
  Dr GB Tribe LNR-NIPB
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me M du Preez PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskonings

  Dr I Trautmann DLWK
  Dr M Hardy DLWK
  Dr N Kotzé Agricol
  Dr P Laubscher Overberg Agri
  Dr J Lusse Overberg Agri
  Me A Enslin SAGIS
  Mnr JJ Bester GSA
  Mnr F Potgieter PNS
  Mnr P von Nieuwholtz Gellman Saad
  Mnr G Keun PNS
  Mnr K Becker SOILL
  Me L Smorenburg DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Dr J Labuschagne DLWK
  Me R Beukes NOK
 3. Personalia

  Die Vergadering wens dr Griessel geluk met sy verjaardag.

  Daar word kennis geneem dat dr Hardy as buitengewone professor in die Departement Agronomie by US aangestel is.

 4. Vasstelling van sakelys

  Geen verdere sake word tot die sakelys toegevoeg nie.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 16 April 2009 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënstreek

   1. Swartland / Suid-Kaap

    Reënval in die Swartland area was gemiddeld, plant­toestande was gunstig en stande lyk goed en is egalig tot op hierdie stadium. In die Kaap Agri gebied word die aanplantings op 10 348ha geskat en in die MKB gebied op minder as 1 000ha. Die hoeveelheid canola geplant per jaar hang af van die plaas se wisselboustelsel.

    In die gebied Suid van Malmesbury het die grond as gevolg van te veel reën op een stadium plek-plek "toegeslaan".

    Daar word gesê dat sommige produsente beweer dat canola die grond meer uitput as koring, maar die teendeel is egter al herhaaldelik bewys. Dit word aanbeveel dat daar in 'n vierjarige siklus nie drie jaar na mekaar koring na canola geplant moet word nie, want dan sal die derde jaar se koring moontlik meer aan siektes onderhewig sal wees. 'n Siklus van byvoorbeeld canola, koring, lupiene, koring en dan weer canola word aanbeveel.

    In die Heidelberg area was die eerste reën laat, maar nadat daar geplant is, was daar voldoende opvolgreën. Stande is mooi egalig.

    Die SSK gebied beleef sover ook 'n goeie seisoen en geen slakke of isopoda is waargeneem nie. Produsente het nou die praktyk begin om slakpille reeds gedurende planttyd te strooi. SSK skat daar tussen 14 500 tot 15 000ha geplant is.

    Dit is onseker wat die aanplantings in die Overberg Agri gebied is. Die eerste reën was laat.

    'n Taakspan onder leiding van prof Agenbag moet in oorleg met die CBK en DLWK aanbevelings ten opsigte van aksies wat geloods kan word om canola produksie verder te stimuleer, maak en vra insette vanaf die bedryf.

    Prof Agenbag

   2. Oos-Kaap

    Volgens inligting gaan die beplande ontwikkeling vir canola produksie in die Oos-Kaap voort. Die Voorsitter sal met Phyto Energy se Bestuur gesprek voer en terug rapporteer.

    Voorsitter

  2. Somerreënvalstreek

   Geen verdere inligting is beskikbaar nie.

  3. Weervooruitskatting

   Mnr Cerfonteyn gee 'n oorsig oor die afgelope maande se reënval en verskaf die weervooruitskouing vir die volgende periode. Volgens die huidige inligting word normale reënval vir die Swartland en Suid-Kaap vir die volgende twee maande voorspel.

   Mnr Cerfonteyn

  4. Oesskatting

   Volgens die NOK se Mei 2009 opname, is 30 800 ton van 34 000 ha in die 2008 seisoen geoes en volgens die eerste inligting omtrent voorneme om te plant word verwag dat 41 000ha in 2009 geplant sal word/geplant is.

   Meer akkurate data behoort by die volgende vergadering beskikbaar te wees.

   Mnr Cerfonteyn

  5. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die dokumentasie soos deur SAGIS verskaf en ter inligting by die sakelys aangeheg is, aanvaar word, naamlik:

   • die jongste markinligting (Junie 2009)
   • die weeklikse bulletin; en
   • die maandelikse bulletin
  6. Prysvooruitskatting en Internasionale Mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer oor die internasionale mark volgens aanduidings in die wêreldmark was die internasionale sojaboonproduksie die afgelope seisoen (veral Suid-Amerika en die VSA) laer as verwag en is slegs 211 miljoen ton geoes. Die VSA voorraad is dus sterk onder druk. Volgens die jongste aanduidings word daar verwag dat daar in die 2009/2010 seisoen ongeveer 242 miljoen ton geproduseer kan word.

   Die jongste gelande prys van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) in Kaapstad op 10 Junie 2009 beloop R4 510. Wisselkoers = R8,14.

   1. Afgeleide prys vir canola volgens PNS-berekening

    Die afgeleide waarde van volvet Canola (teenoor sojabone) is soos volg:

    Pluimvee (94%) R4 239
    Varke (100%) R4 510
    Suiwel (58%) R2 616

    Die relatiewe waarde van Canola oliekoek (met minder as 1% vet) is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R2 390
    Varke (65%) R2 932
    Suiwel (60%) R2 706
   2. Produsentepryse vir canola

    'n Voorlopige produsente prys van R3 400/ton (SOILL) word genoem.

  7. Oorsese reis na Italië en Duitsland

   Dr Lamprecht doen kortliks verslag oor die volgende:

   • 4de Internasionale Rhizoctonia symposium te Berlyn, Duitsland
   • 9de Internasionale Plantpatologie Kongres, Turino, Italië
   • 10de Internasionale Fusarium Werkswinkel, Alghero, Italië

   Die toer is gefinansier deur die PNS, Wintergraan Trust, Mielie Trust en die LNR-NIPB.

   Daar word gerapporteer oor internasionale bevindings ten opsigte van Rhizoctonia siektes asook ander grondge­draagde siektes by canola en lupiene, onder andere Sclerotinia. Werk word in Iran gedoen "to determine whether total phenol contents in plants are correlated with resistance to the disease ... It seems promising that it will be possible in future to breed for resistance against stem rot in canola."

   "Feedback was also given on Clubroot, caused by Plasmodiophora brassicae, which was identified in Alberta, Canada. "Yield losses range from 30 to 100% ... The disease is favoured by acidic soil ... Clubroot was first reported in 1913 in South Africa and does occur on other Brassicas, but not on canola. The situation should be carefully monitored since it appears to be a devastating disease on canola in Alberta.

   It was further noted that Leptosphaeria maculans (cause of blackleg on canola) can infect canola roots and that roots contain high levels of glucosinolates that are hydrolysed to 2-PE isothiocyanate (2-PE GSL). Work in Australia showed that hyphae of the fungus were mainly restricted to the xylem tissues in roots. There was no consistent relationship between the concentration of 2-PE GSL in whole roots and root rot severity.

   It was mentioned that Verticillium longisporum is an important pathogen of canola in Germany. The pathogen is host-specific to Brassica and particularly threatens canola in intense crop rotations. The disease has not been reported on canola in South Africa, and it is important that we should take note of this disease in cases where stunting and wilting of canola are reported.

   It is recommended to plant canola only every fourth year in rotation systems in the Western Cape to reduce not only blackleg, but also Clubroot and Verticillium wilt."

   Verdere navrae oor die verslag kan direk aan dr Lamprecht gerig word.

   Daar word kennis geneem dat die volgende gevolg­trekkings uit die verslag gemaak kan word:

   "The use of molecular techniques to characterise soil borne pathogens and to study the effect of different agricultural practices on pathogen populations in soil and plants has become an essential tool in research on soil borne plant diseases.

   The use of single bio-control organisms for control of soil borne diseases is declining. There is definite movement towards a means to manipulate soil to enhance the antagonistic potential towards soil borne pathogens. The sequencing of genomes of many soil borne pathogens has stimulated a renewed interest in detecting and/or developing resistance against some of the major soil borne diseases, such as Sclerotinia stem rot of canola, Fusarium crown rot and Rhizoctonia bare patch disease of wheat.

   Integrated disease management strategies are still con­sidered the most sustainable means to effectively control soilborne plant diseases. Soilborne disease problems should be viewed holistically and research geared to investigate systems rather than single crops within a cropping system.

   There seems to be a realization that multidisciplinary research on major soilborne plant diseases is a prerequisite for developing sustainable disease management strategies."

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe

   1. Resultate 2008

    Daar word verder kennis geneem dat

    • die resultate van die olie- en proteïenontledings by die vergadering uitgedeel word;
    • data ten opsigte van die reënval, minimum en maksimum temperature tydens die 2008 seisoen ook voorsien word;
    • die klimaat in die 60 dae na die blomstadium (wanneer die olie en proteïeninhoud ontwikkel word) 'n effek op die olie en proteïeninhoud kan hê;
    • die temperatuur byvoorbeeld in Australië oor 'n langer tydperk koeler bly as wat plaaslik die geval is; en
    • die olie-inhoud van die kultivarproewe (2008) en dié van SOILL vergelyk sal word.

    Daar word weer voorgestel dat die olie-inhoud per hektaar meer veelseggend sal wees en dat die moontlikheid om dit so te kan weergee, oorweeg moet word.

    Mnr Lombard

   2. Aanplantings vir 2009

    Mnr Lombard rapporteer dat daar 17 kultivars (en in sekere gevalle 18 kultivars) in die 2009 proewe geplant word, waarvan vyf nuwe kultivars is. Die koel en reënerige weer in die Swartland plaas op die oomblik druk op die ontwikkeling van die plantjies.

    Mnr Lombard

   3. Pitvaste kultivars om oesverliese te beperk

    Mnr Lombard rapporteer dat pitvastheid nie as 'n seleksie eienskap by Australiese kultivarontwikkeling beskou word nie en daar nie veel literatuur oor "pitvastheid" / oopspring van peule ("shattering") beskikbaar is nie. Die hoë per­sentasie van 38% oesverliese in die plaaslike omstan­dighede kan deels aan meganiese prosesse toegeskryf word.

    Daar word ook kennis geneem dat die Australiese Juncea Canola kultivar nie by die proewe ingesluit kon word nie, omdat 'n spesiale lisensie vir verbouing buite Australië benodig word en nie betyds gereël kon word nie.

    Daar word besluit dat

    • die springtraagheid van kultivars tydens die proewe van mnr Lombard en prof Agenbag geëvalueer sal word en dr Strauss verder sal probeer bepaal hoe meganiese oesverliese beperk kan word;
    • die Voorsitter die kwessie van pitvastheid ook met die Kanadese Canola Vereniging wat hy binnekort sal ontmoet, sal opvolg en terugrapporteer.

    Mnr Lombard
    Voorsitter

   4. Effek van saadgrootte op kiemkragtigheid van die saad

    Mnr Lombard rapporteer dat

    • die verskillende state in Australië elk 'n eie stel regulasies ten opsigte van saadgrootte (deursnee van saad) het;
    • al die saad wat die afgelope twee jaar uit Australië ingevoer is, aan die Australiese norm (Queensland) voldoen het;
    • die saadgrootte (minimum van 1,6mm deursnee) en kwaliteit ook deur landboubesighede gemonitor word;
    • die grootte van die saad nie noodwendig die kiem­kragtigheid van die saad sal waarborg nie, maar dat 'n groter saad meer reserwe behoort te hê; en
    • mnr Lombard in die kultivarproewe ook die kiem­kragtigheid, groeikragtigheid en ander faktore wat deur saadgrootte beïnvloed kan word, sal evalueer

    Besluit dat die resultate van die proewe om die effek van saadgrootte te evalueer, na afloop van die seisoen gerapporteer sal word.

    Mnr Lombard

   5. PNS Navorsingsverslag

    Neem kennis dat die jongste PNS Navorsingsverslag gereed is en by die kantoor aangevra kan word.

    Sekretaris

  2. Bemesting

   1. Terugvoering vanaf bemestingstaakspan

    Daar word kennis geneem dat die bemestingstaakspan se werksaamhede afgehandel is en besluit dat die punt as afgehandel beskou word.

   2. "N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging" / "S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap"

    Daar is besluit dat prof Agenbag terugvoering gee oor die navorsingsprojekte aan die einde van die seisoen sal rapporteer.

    Prof Agenbag

   3. Wisselbou-projek somerreënvalgebied

    Besluit dat dr De Kock terugvoering sal rapporteer indien 'n verduideliking vir die neerdrukkende effek wat canola op opvolggewasse onder besproeiing het, gegee kan word.

    Prof Lamprecht rapporteer dat die proewe in KwaZulu-Natal die teendeel van dr Nel se resultate bewys het.

    Dr De Kock

  3. Die allelopatiese potensiaal van raaigras en belangrike wisselbougewasse in die winter­reëngebied van die Wes-Kaap

   Die DLWK verslag oor die navorsing insake die allelo­patiese potensiaal van raaigras ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Besluit dat die verslag aanvaar word en die saak as afgehandel beskou word.

  4. Pes- en plaagbeheer

   1. Swartstam op canola

    Geen verdere inligting word gerapporteer nie. Daar word besluit dat aangesien geen verdere werk plaaslik op swartstam gedoen word nie, die saak voorlopig daargelaat word.

   2. Monitering van insekte op canola

    Neem kennis dat dr Tribe se projek "Insect and other pests of canola" voortgaan en die lokvalle vir slakke en isopoda asook ander insekte soos stamboorders, ruitrugmot of die groen kewertjie uitgeplaas is.

    Dr Tribe rapporteer ook oor inligting deur 'n student uit die buiteland wat navorsing doen oor die moontlikheid van biologiese beheer deur middel van aalwurms wat die slak se voedingsmeganisme "blokkeer" en die slakke uiteindelik van honger laat vrek. Dr Tribe sal vordering in hierdie verband monitor en terugrapporteer.

    Dr Tribe

   3. Samewerking met LNR-KGI insake monitering en beheer van slakke

    Daar word gerapporteer dat LNR-KGI die versekering gegee het dat daar geen duplisering vanaf hulle ten opsigte van die monitering en beheer van slakke plaasvind nie.

  5. Biobrandstowwe

   Neem kennis dat geen nuwe inligting beskikbaar is nie, maar die Voorsitter enige vordering in hierdie verband sal rapporteer.

   Voorsitter

  6. Studietoer na Australië / vernietiging van Oesreste

   Daar word besluit dat dr De Kock verder navraag sal doen en die bedryf op hoogte hou ten opsigte van prosesse in Australië om oesreste meganies te vernietig in 'n poging om die raaigrassaadbank te beperk.

   Dr De Kock

  7. Ontwikkelingsplan vir canola 2009

   Daar word kennis geneem dat die 2009 Ontwikkelingsplan vir canola gefinaliseer is en op die PNS webtuiste beskik­baar is.

 8. Tegnologie-oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat die jongste publikasie tans gedruk word. Besluit dat artikels / kort beriggies vir publikasie in die Canolafokus aan die redaksie voorsien kan word.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2009

   8 Augustus 2009 Canolafees, Swellendam
   1 September 2009 Roodebloem Boeredag
   3 September 2009 Riversdal Boeredag
   10 September 2009 SKOG dag
   15-18 September 2009 Agri Megaweek

   Daar word kennis geneem dat die besigtigingstoere wat vir 3 en 4 September geskeduleer is, gekanselleer word.

  3. Registrateur Wet 36 (Fertilizers, Farm feeds, Agricultural remedies and Stock remedies Act)

   Neem kennis dat geen vordering ten opsigte van die registrasie van nuwe chemiese middels rapporteer kan word nie. Volgens berigte oorweeg AVCASA dit om hom namens sy lede na die hof te wend.

   Mnr Cumming

  4. Saadbehandeling teen swamme en insekte by canola – aansoek vir registrasie van Cruiser op canola

   Besluit dat vordering ten opsigte van die registrasie van Cruiser rapporteer sal word sodra dit beskikbaar is.

   Sekretaris

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   1. Statutêre Graderingsregulasies

    Neem kennis dat die regulasies met betrekking tot gradering, verpakking en merk van canola bestem vir verkoop in die RSA, Wet op Landbouprodukstandaarde, 1990 (Wet 119 van 1990) deur die Departement Landbou aanvaar is en in die Staatskoerant gepubliseer is.

    Besluit dat 'n afskrif van die afgekondigde regulasies ter inligting by die sakelys aangeheg sal word.

  2. Produsente – Canola

   1. Canola oesverliese

    Dr Strauss is besig met sy navorsingsprojek oor oesverliese en die beperking daarvan. Die resultate van die 2008 seisoen sal binnekort aan die kantoor voorsien word. Dr Strauss beplan 'n besoek aan Australië gedurende September 2009.

    Besluit dat dr Strauss verdere verloop van die projek na afloop van die 2009 oes sal rapporteer.

    Dr Strauss

 10. Saad

  1. Saad – Canola (beskikbaarheid / pitgrootte)

   Neem kennis dat

   • voldoende saad vir afgelope planttyd beskikbaar was;
   • landboubesighede voortgaan om namens die produ­sente pitgrootte te monitor en monsters van saadlotte wat vir kommersiële aanplantings ingevoer word, te evalueer veral ten opsigte van die invloed wat pitgrootte op die vestigingspersentasie en groei­kragtigheid van plante het. Die landboubesighede sal met die saadmaatskappye in verbinding tree sodra enige probleme geïdentifiseer word; en
   • dit ten sterkste by produsente aanbeveel word om nie saad terug te hou nie.

   Daar word besluit dat dr De Kock namens PNS die kwessie van pitgrootte van saad amptelik via SANSOR met die saadmaatskappye sal opvolg en terugrapporteer.

   Dr De Kock

  2. Saad – Lupiene

   PNS herhaal die versoek dat enigiemand in die bedryf wat sou belangstel om die beskikbare lyne wat deur die PNS ontwikkel is, oor te neem met die PNS daaroor kan onderhandel.

   Mnr Lusse

 11. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die PNS webtuiste en nuusbrokkies

   Daar word versoek dat lede goeie kleur foto's vir plasing op die webtuiste aan die kantoor beskikbaar moet stel.

   Almal

  2. "An investigation into the production dynamics of eight crop rotation systems, including wheat, canola, lupins and pasture species in the Swartland"

   Die vorderingsverslag deur dr Hardy (2007 oesjaar) was ter inligting by die sakelys aangeheg en die Werkgroep besluit dat dit aanvaar word.

   Daar word kennis geneem dat dr Strauss ook nou by die projek betrokke sal raak.

  3. "Economic Sustainaibility of Short- and Long Rotation Crop / Pasture Production Systems in the Southern Cape" – Dr M Hardy

   Die vorderingsverslag (2007 oesjaar) deur dr Hardy was ter inligting by die sakelys aangeheg en die Werkgroep besluit dat dit aanvaar word.

  4. "Sunflower Week in Review", 31 March 2009

   Die artikel "Sunflower Week in Review", gepubliseer in die National Sunflower Association was ter inligting by die sakelys aangeheg.

 12. Datums van 2009 vergaderings

  • 27 Augustus 2009
  • 25 November 2009 – afsluitingsfunksie (sal bevestig word)
  • 26 November 2009
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.