Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 14 Junie 2018 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur dr De Kock met gebed geopen. Die voorsitter verwelkom almal teenwoordig by die vergadering.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Mnr A Theron PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr Z Spammer SOILL
  Mnr J Botes Agricol
  Mnr N Bouwer Agricol
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr J Loubser PNS
  Mnr P Blom SSK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr L van Jaarsveld Overberg Agri Moorreesburg
  Mnr P Laubscher Overberg Agri Bredasdorp
  Mnr R Schutte Overberg Agri Caledon
  Mnr K Blanckenberg GSA
  Mnr G de Bruin Kaap Agri
  Mnr L Wille Barenburg
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr J Loubser Quantum Foods
  Prof A Agenbag PNS
  Dr E Briedenhann PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr S Lamprecht ARC-PHP
  Dr J de Kock PNS
  Me L Smorenburg DLWK
  Me I Crous SOILL
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me R Beukes Nasionale Departement Land­bou, Bosbou en Visserye
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr C Louw GSA
  Mnr K Meintjies
  Dr P Swanepoel US

 3. Personalia

  Daar word kennis geneem dat Dr Lamprecht die "Science for Better Life Award" toekenning gewen het.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Punt 7.1.1   Dormansie van saad

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 22 November 2017 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (31 Mei 2018) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word (Maandelikse data en Weeklikse Bulletin).

   Voorsitter

  2. Oesskattings

   Neem kennis dat die oppervlakte geplant en vierde produksieskatting 2018 soos deur NOK op 29 Mei 2018 vrygestel, ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Die Komitee is onseker of die NOK syfers van 84 000 ha canola geplant vir die 2017 seisoen korrek is.

   Daar word voorgestel dat

   • daar by SOILL kontroleer word wat hulle finale syfers vir die seisoen was;
   • daar binne streke bepaal word waar die grootste verskil voorgekom het en wat die rede daarvoor sou wees, byvoorbeeld dat van die hektare geplant vir weiding gebruik is of glad nie ge-oes is nie;
   • SAGIS genooi word om te verduidelik hoe die finale syfers bepaal word.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   1. Swartland / Suid-Kaap

    Verteenwoordigers rapporteer soos volg:

    Swartland

    In die Klipheuwel area het dit goed gereën gedurende plantseisoen en tot op datum. Die ontkieming was beter as in 2016/2017 en min of meer dieselfde aantal hektare is geplant. Produsente bly by hul wisselboustelsels.

    Die omstandighede en vooruitsigte in die res van die Swartland is ook goed. In sekere gevalle is minder geplant of ander variëteite geplant weens tekort aan saad van sekere variëteite.

    Suid-Kaap

    Die Overberg Agri Caledon gebied het meer reën as die Bredasdorp gebied gehad, in beide gevalle minder as die langtermyn gemiddelde. In totaal is daar omtrent 5 000 ha minder gesaai – in sekere gevalle is canola deur gars vervang.

    In die SSK gebied is die opkoms baie wisselvallig wat die bestuur van die lande baie moeilik maak. Vanaf Swellen­dam ooswaarts raak dit droër.

    Almal

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat daar nog geen canola aanplantings in die Oos-Kaap was nie.

   Canola proewe in die sentrale besproeiingsareas is voorlopig, weens gebrek aan belangstelling, gestaak. Inligting word wel verskaf soos navrae ontvang word. SSK het saadbestellings ontvang uit Lesotho en Ermelo van produsente wat dit wil probeer.

   Die resultate van die proewe word weergegee in die laaste Oilseeds Focus van Junie 2018.

   Prof Agenbag

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 6 Junie 2018 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R6 245 per ton teen 'n wisselkoers van R12.72.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 870 per ton
   Varke (100%) R6 245 per ton
   Suiwel (58%) R3 622 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 310 per ton
   Varke (65%) R4 059 per ton
   Suiwel (60%) R3 747 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat mnr Cerfonteyn 'n samevatting van die klimaat, temperature en reënval die afgelope drie maande gee. Daar word ook gunstige voorspellings vir die maande Junie tot Augustus gemaak.

   Daar word voorgestel dat mnr Cerfonteyn die vergelyking van die vorige jaar se voorspellings teenoor wat regtig realiseer het, sal opsom en voorlê.

   Die lesing oor klimaatsveranderinge deur Prof S Midgley wat by die DLWK se Smart Agri program betrokke is, is ter inligting by die sakelys aangeheg.

   H Cerfonteyn

  7. Sclerotinia

   Verwys ook punt 8.3 van hierdie notule.

   Dit word weer beklemtoon dat produsente veral in 'n nat jaar goeie monitering moet doen (twee weke voor blomtyd) en waar moontlik liefs voorkomend moet spuit teen die siekte.

   Almal

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2017

   Die navorsers rapporteer oor die 2018 aanplantings. In die Swartland het alles opgekom en gevestig, maar in die Suid-Kaap is die plantjies nog baie jonk.

   Verwys ook na punt 11.3 van hierdie notule.

   1. Dormansie van saad

    Die Komitee bespreek die vraag ten opsigte van sekere cultivars wat verkieslik in nat grond geplant moet word om goed te vestig, terwyl ander in droë grond geplant kan word en in die grond lê totdat dit reën en die klimaat verbeter. Sou kiemkragtigheid en groeikragtigheid van canola saad (oorlewingsvermoë om in droë grond te "oorleef" totdat dit reën) vooraf by 'n laboratorium getoets kon word? Die grootte van die saad asook die interaksie tussen omgewing en cultivar, die planttyd en bestuurs­praktyke kan 'n rol speel. 'n Groter saad mag langer neem om vog op te neem, maar tog later goed vestig.

    Daar word aanbeveel dat produsente die etikette van die saadpakkies moet bestudeer – die saadgrootte word daarop aangedui en aanpassings kan daarvolgens gemaak word. 'n Plant met goeie groeikragtigheid kan beter teen onkruide kompeteer.

    Daar word besluit dat die gesprek oor sade se oorlewings­vermoë in droë grond weer bespreek sal word.

    P Lombard
    J Bruwer

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat afskrifte van die afgelope Canolafokus publikasies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2018


   7/8 Augustus Wes-Kaap Bewaringslandbou
   22 Augustus Riversdal Inligtingsdag
   30 Augustus Roodebloem Inligtingsdag
   4 September Proefbesoek Suid-Kaap
   5 September Proefbesoek Swartland
   13 September SKOG Dag
   12-14 September NAMPO Kaap Bredasdorp

   Almal

  3. Video-opnames

   Neem kennis die video oor Sclerotinia, soos vervaardig deur Mnr Cummings en Prof Agenbag finaliseer is en binnekort aan die bedryf beskikbaar gestel word.

   Mnr Keun

  4. Oilseeds Focus

   Neem kennis dat 'n afskrif van die jongste Oilseeds Focus ter inligting by die sakelys aangeheg is. Die inligting is ook op die webblad van die PNS en die Oliesadetrust beskikbaar.

   Mnr Keun

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  2. Produsente – canola

   1. Pryse en agterskotte

    Daar word kennis geneem dat SOILL nog onseker is of agterskotte vanjaar betaal sal kan word. Die besluit word deur verskeie faktore beïnvloed.

   2. Canola opbrengskompetisie

    Daar word kennis geneem dat die reëlings vir die 2018 Canola Opbrengskompetisie in proses is. Inskrywings open weer op 1 Augustus 2018

    Prof Agenbag

 10. Beskikbaarheid van geskikte saad

  Neem kennis dat

  • daar probleme met beskikbaarheid van sekere cultivars se saad was;
  • saad invoere vanaf Australië weens die heersende droogte daar, ingekort moes word, wat plaaslike produsente baie gefrustreerd gelaat het;
  • dit weer herhaal word dat die saadbestellings reeds 'n jaar vooruit by die verskaffers geplaas moet word;
  • saadmaatskappye versoek word om voortdurend met produsente te kommunikeer en hulle betyds oor die beskikbaarheid van saad en veranderings aan bestellings in te lig.

  Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  3. Sprekers

   1. Spreker: Dr Johann Strauss van Departement Landbou Wes-Kaap die werkgroep sal toespreek insake sy projek

    Daar word kennis geneem van dr J Strauss van DLWK se terugvoer oor sy projek: "Evaluasie van verkorte canola onthoudingsperiodes en gebruik van alternatiewe gewasse op die volhoubaarheid van wintergraanproduksie onder geenbewerkings-praktyke op die Riversdal vlaktes."

    Daar was ook 'n samevatting van die resultate in die April 2018 Canolafokus.

   2. Lesing: Me Annika Pieterse van Stellenbosh Universiteit: Slaknavorsing

    Daar word kennis geneem dat die afskrif van Me A Prins se terugvoer oor haar slaknavorsing ter inligting by die sakelys aangeheg is.

 12. Vergaderings 2018

  • 28 Augustus
  • 28 November
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank vir elkeen se bydrae afgesluit en verdaag.