Notule

Canolawerkgroepvergadering
gehou te Elsenburg op 28 Augustus 2018

 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur mnr Theron met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig by die vergadering.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Mnr A Theron PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr Z Spammer SOILL
  Mnr N Bouwer Agricol
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr J Loubser PNS
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr L van Jaarsveld Overberg Agri Moorreesburg
  Mnr K Blanckenberg GSA
  Mnr G de Bruin Kaap Agri
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr I Jansen van Rensburg Barenburg
  Prof A Agenbag PNS
  Dr E Briedenhann PNS
  Dr S Lamprecht ARC-PHP
  Dr J de Kock PNS
  Me I Crous SOILL
  Me L Nowers DLKW
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautmann DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me R Beukes Nasionale Departement Landbou, Bosbou en Visserye
  Mnr G Conradie DLWK
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr K Meintjies
  Mnr P Laubscher Overberg Agri Bredasdorp
  Mnr R Schutte Overberg Agri Caledon
  Mnr P Blom SSK
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Dr P Swanepoel US
  Dr J Strauss DLWK
  Ms L Smorenburg DLWK
 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Skuif Dormansie van saad van 7.1.1 na 10.2

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 14 Junie 2018 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (10 Augustus 2018) deur SAGIS verskaf, aanvaar word (Maandelikse data en Weeklikse Bulletin).

   Voorsitter

  2. Oesskattings

   Neem kennis dat

   • die oppervlakte geplant en sesde produksieskatting 2018 soos deur NOK op 26 Julie 2018 vrygestel, ter inligting by die sakelys aangeheg is;
   • die opvolgvergadering op 28 Augustus 2018 gehou word;
   • daar deur die DLWK vlug-opname aangetoon word dat 83 900 hektare geplant is en daar volgens die Nasionale Departement Landbou se opnames 86 000 hektaar geplant is (2017);
   • volgens SOILL is 71 000 hektare canola ge-oes in 2017 en 65 000 hektaar geplant in 2018;
   • alle hektare aangeplant in 2017 dus nie ge-oes is nie en vir ander doeleindes aangewend moes wees;
   • saadmaatskappye se saadverkope ook op 60 000+ hektare dui (2018), maar dit onseker is hoeveel teruggehoude saad geplant is/word;

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   1. Swartland / Suid-Kaap

    Verteenwoordigers rapporteer soos volg oor aanplantings vir 2018:

    SSK gebied 20 000 hektaar
    Overberg Agri gebied 26 000
    Swartland 19 000
    Totaal 65 000 hektaar

    Swartland

    Toestande in die MKB gebied Overberg Agri: Moorreesburg gebied is goed, peulvorming was goed, maar goeie reën in September is nodig vir die oes om sy volle potensiaal te bereik. In die Kaap Agri gebied lyk die vooruitsigte goed.

    Produsente het voorkomend vir Sclerotinia gespuit en geen tekens van die siekte is tot dusver waargeneem nie.

    Suid-Kaap

    In die Overberg Agri gebied is omstandighede gemiddeld tot goed.

    In die SSK gebied was die reënval laer en vanaf Swellendam ooswaarts raak toestande al swakker. Van die vroeër aanplantings het nie oorleef nie.

    Daar word daarop gewys dat canola en koring as ondersteuning van mekaar in 'n wisselboustelsel geplant moet word.

    Almal

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat

   • daar klein canola aanplantings in die Oos-Kaap (Alexandria omgewing) was;
   • enkele navrae oor beoogde aanplantings uit die binneland ontvang is.

   Prof Agenbag

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 13 Augustus 2018 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R6 332 per ton teen 'n wisselkoers van R14.64.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 952 per ton
   Varke (100%) R6 332 per ton
   Suiwel (58%) R3 673 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 356 per ton
   Varke (65%) R4 116 per ton
   Suiwel (60%) R3 779 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat mnr Cerfonteyn 'n samevatting van die klimaat, temperature en reënval die afgelope drie maande gee. Volgens vooruitskattings blyk die tendens vir Augustus, September en Oktober soortgelyk aan die afgelope drie maande te wees, naamlik rondom die langtermyn gemiddelde reënval in die westelike gebiede en dat daar kommer oor die reënval in die oostelike gebiede is.

   Mnr Cerfonteyn gee ook terugvoering hoe die vooruitskattings met die werklike reënval vir daardie tyd en streek vergelyk kan word.

   H Cerfonteyn

  7. Sclerotinia

   Verwys na punt 11.3.1 van hierdie notule.

   Almal

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2018

   Die navorsers rapporteer oor die 2018 aanplantings. Die proefbesigtiging vind op 4 (Suid-Kaap) en 5 September (Swartland) plaas.

   Weens die droë somer en winter die vorige jaar het letsels weens oordrag van chemie voorgekom. In die Rooi Karoo is die plante onder stremming. Hoe verder oos daar in die Suid-Kaap beweeg word, hoe moeiliker is omstandighede.

   Daar word ook kennis geneem dat behalwe die effek van die droogte, daar ook toenemende skade weens wilde makoue, kolganse en selfs erdvarke is, wat die canola proewe vernietig.

   In die sandgronde van Hopefield area het die valsdraadwurm ook skade aangerig, die voorkoms van valsdraadwurm is hopelik siklies van aard en waarskynlik klimaatgedrewe. Die plantjies word op die grond afgevreet en die visuele simptome is soortgelyk as die wat deur ander peste of insekte veroorsaak word.

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat afskrifte van die afgelope Canolafokus publikasies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2018

   30 Augustus Roodebloem Inligtingsdag
   4 September Proefbesoek Suid-Kaap
   5 September Proefbesoek Swartland
   13 September SKOG Dag
   12-14 September NAMPO Kaap Bredasdorp

   Almal

  3. Video-opnames

   Neem kennis dat geen verdere inligting oor nuwe video's beskikbaar is nie.

   G Keun

  4. Oilseeds Focus

   Neem kennis dat die volgende uitgawe van die Oilseeds Focus in September sal verskyn. Die inligting is ook op die webblad van die PNS en die Oliesadetrust beskikbaar.

   G Keun

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  2. Produsente – canola

   1. Pryse en agterskotte

    Daar word kennis geneem dat SOILL weens redes geen agterskotte vanjaar kan betaal nie.

   2. Canola opbrengskompetisie

    Daar word kennis geneem dat die reëlings vir die 2018 Canola Opbrengskompetisie in proses is. Inskrywings sluit op 31 Augustus 2018. Meer inskrywings uit die Suid-Kaap word nog ingewag.

    Prof Agenbag

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van geskikte saad

   Neem kennis dat

   • produsente baie goed ingelig is en bewus is van die risiko wanneer teruggehoude saad gebruik word, maar dit weens redes (meestal finansieel) in praktyk nog gebeur dat teruggehoude saad geplant word;
   • produsente goed ingelig is dat saad betyds bestel moet word – die bestelling vir 2019 moes reeds in Maart 2018 geplaas gewees het.

   Saadmaatskappye
   Landboubesighede

  2. Dormansie van saad

   Die vergadering bespreek die kiemkragtigheid en groeikragtigheid van sekere kultivars teenoor ander. Mnr Lombard spreek sy kommer/ongemak uit ten opsigte van sekere kultivars wat nie goed genoeg presteer as dit by groeikragtigheid kom nie. Daar word versoek dat saadmaatskappye aangemoedig word om te verseker dat saad van 'n minimum kwaliteit en meer eenvormige grootte aan die bedryf beskikbaar gestel moet word.

   Daar word genoem dat

   • die kwaliteit en grootte van saad van jaar tot jaar mag wissel, afhangende van die bron van oorsprong, die opbergingsmetodes en die ouderdom van die saad wat deur oorsese verskaffers gegee word;
   • produsente nie sal aanhou om saad/kultivars van swakker kwaliteit te koop nie en die produk waarskynlik uit die mark gedwing sal word.
 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  3. Sprekers

   1. Spreker: Me Lizette Nowers – Sclerotinia

    Me Nowers van DLWK gee terugvoering oor navorsing ten opsigte van die voorkoms van Sclerotinia.

    Daar is na die effek van die weer op die voorkoms van Sclerotinia binne die verskillende rotasiestelsels in die DLWK proef by Riversdal gekyk. Sclerotinia het voorgekom ten spyte daarvan dat daar op 30%-blomstadium gespuit is. Daar is veral op die mikro-klimaat se invloed op die ontwikkeling van die siekte gefokus. Die siekte kom meestal in die blomstadium voor omdat die dooie blomblare nodig is vir infeksie om plaas te vind. Effektiewe bespuiting kan beter gedoen word as die mikro-klimaat bekend is. Daar sal verder daaraan aandag gegee word.

    Die SA Sclerotinia Research Network is onlangs gestig om 'n kollektiewe navorsingspoging oor Sclerotinia te koördineer.

    Die samevatting van die proefresultate sal by die volgende sakelys aangeheg word.

    G Keun

   2. Afskrif Dr Strauss se lesing

    'n Afskrif van dr J Strauss van DLWK terugvoer gee oor sy projek: "Evaluasie van verkorte canola onthoudingsperiodes en gebruik van alternatiewe gewasse op die volhoubaarheid van wintergraanproduksie onder geenbewerkingspraktyke op die Riversdal vlaktes." was ter inligting by die sakelys aangeheg.

   3. Moontlike volgende spreker

    Mnr M Allsopp word as 'n moontlike spreker voorgestel.

    G Keun

 12. Vergaderings 2018

  • 28 November
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank vir elkeen se bydrae afgesluit en verdaag.