Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 15 Junie 2017 1. Opening en verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet die teenwoordiges welkom by die laaste vergadering van 2016. Hy heet in die besonder vir Mnre Oosthuizen en Van Dyk van RovicLeers en vir Prof Brand welkom.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Mnr G Keun PNS
  Mnr A Theron PNS
  Mnr PJ Burger Kaap Agri
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr J Botes Agricol
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr J Loubser
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr J Kellerman Barenbrug
  Mnr P Laubscher Overberg Agri Bredasdorp
  Mnr L van Jaarsveld Overberg Agri Moorreesburg
  Mnr R Schutte Overberg Agri Caledon
  Mnr R Uys JD Agri produkte
  Mnr F Marais BASF
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr P Beukes Produsent
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Dr P Swanepoel US
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me I Leygonie SOILL
  Prof A Agenbag PNS
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me R Beukes DAFF
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr K Blanckenberg GSA
  Mnr P Blom SSK
  Mnr W Jonker
  Mnr S Slabbert DLWK
  Mnr J Loubser Quantum Foods
  Mnr K Meintjies DOW

 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen verdere sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 24 November 2016 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (1 Junie 2017) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word (Maandelikse data en Weeklikse bulletin).

   Voorsitter

  2. Oesskattings

   Neem kennis van die NOK se jongste oppervlakte en produksieskatting soos op 26 Mei 2017 vrygestel, wat ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   1. Swartland / Suid-Kaap

    Verteenwoordigers rapporteer soos volg:

    Swartland: baie canola is voor die reën gesaai, aangesien die eerste reën laat was. Canola het goed opgekom. Voldoende reën in September/ Oktober sal die bepalende faktor vir 'n goeie oes wees. Dit word beklemtoon dat insette volgens die seisoen bestuur moet word.

    Suid-Kaap: dit was 'n moeilike planttyd, met wisselende opkoms deur die gebied. Toestande in die Suid-Kaap is vanjaar swakker as in 2016-seisoen. Van Swellendam tot Albertinia is dit nog droog, maar boere het in droë grond geplant.

    Die afgelope seisoen het weer bewys dat canola die vermoë het om by ongunstige toestande aan te pas.

    Daar was ongeveer 40% toename in aanplantings in die Swartland tot 18 000ha. Daar was ook 'n toename in aanplantings in Suid-Kaap (29 000 SSK gebied en 22 000 Overberg Agri gebied).

    Weens die droë seisoen en tekort aan kos het die insekte voor die groot reën die graangewasse aangeval. Boere strooi as 'n reël voorkomend slakpille teen slakke.

    Mnr Beukes sê dit kan bestuur word, produsente moet hulle lande gedurig monitor. Indien dit nodig sou wees, moet daar gespuit word.

    Daar word besluit dat

    • Landboubesighede en chemiese maatskappye versoek word om hulle lede in te lig en te waarsku dat daar vir insekskade (veral snywurms) op canola gemonitor moet word en indien nodig daarvoor gespuit moet word;
    • daar ook via Landbou Radio 'n bewusmakingsboodskap uitgestuur moet word.

     Mnr Keun
     Redaksie

  4. Somerreënvalgebied / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat

   • daar nog geen canola aanplantings in die Oos-Kaap was nie;
   • proewe in die Somerreënvalstreek onder besproeiing (Groblersdal, Beestekraal/Brits, Vaalharts) herhaal word.

   Prof Agenbag

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 7 Junie 2017 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R5 006 per ton teen 'n wisselkoers van R12.87.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R4 706 per ton
   Varke (100%) R5 006 per ton
   Suiwel (58%) R2 903 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R2 653 per ton
   Varke (65%) R3 254 per ton
   Suiwel (60%) R3 004 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat geen nuwe weervooruitskattings beskikbaar is nie.

   H Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2017

   Die navorsers rapporteer dat die 2017 proewe sopas klaar gesaai is. Van die eerste proewe is in droë grond gesaai. Tygerhoek, Swellendam en Napier se aanplantings is goed gevestig, maar daar is nog onsekerheid oor die Riversdal proewe. Van die vinniger cultivars in die Suid-Kaap blom al. Vier nuwe cultivars is by die proewe ingesluit.

   P Lombard

  2. Biobrandstowwe

   Neem kennis dat nuwe inligting insake oliesade en bio-brandstofbedryf by die sakelys aangeheg is.

   Voorsitter

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   'n Canolafokus het in Desember 2016 (2016 canola kultivarevaluasie) verskyn en twee uitgawes het in Maart 2017 verskyn.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2017


   1 en 3 Augustus Bewaringslandbou Konferensie
   23 Augustus Riversdalse Inligtingsdag
   31 Augustus Roodebloeminligtingsdag
   5 September Proefbesoeke: Suid-Kaap
   6 September Proefbesoeke: Swartland
   14 September SKOG-dag
  3. Video-opnames

   Neem kennis dat die finalisering van video-opnames in proses is.

   Mnr Keun

  4. Oilseeds Focus

   Neem kennis dat 'n afskrif van die Oilseeds Focus Maart 2017 ter inligting by die sakelys aangeheg is. Die inligting is ook op die webtuistes van die PNS en die Oliesadetrust beskikbaar.

   Mnr Keun

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  2. Produsente – canola

   1. Pryse en agterskotte

    Neem kennis dat

    • SOILL gedurende September 2016 'n agterskot op die 2015 oes betaal het;
    • daar nog nie finaliteit oor 'n agterskotbetaling vir die 2016 oes is nie.

    Mnr Le Roux

   2. Canola opbrengskompetisie

    Daar word kennis geneem dat die inskrywings vir die 2017 Opbrengskompetisie vanaf Julie tot Augustus op die webblad gemaak kan word – daar sal 15 inskrywings / deelnemers per streek toegelaat word.

    Prof Agenbag

 10. Saad

  Neem kennis dat

  • vier nuwe cultivars in die proewe ingesluit is;
  • saadmaatskappye nie groot voorrade saad dra nie, maar daar op die oomblik genoeg saad beskikbaar is;
  • die saadbestellings reeds 'n jaar vooruit by die verskaffers geplaas moet word;
  • die plaaslike beskikbaarheid onderhewig is aan die toestande in Australië waarvandaan die saad ingevoer word – hulle moet eers aan hulle eie mark se behoeftes voldoen;
  • Suid-Afrika saai slegs 30% van die wêreld saadmark;
  • frustrasie met saadbeskikbaarheid in die Swartland ervaar word.

  Daar word verder kennis geneem dat mnr Theron oor sy besoek aan Hongarye terugvoer gee. Nuwe tegnologie is beskikbaar en ons moet moeite doen om dit te bekom. Alhoewel die Suid-Afrikaanse chemie slegs 1% van die wêreld chemiemark uitmaak, word ons standaard van tegnologie ontwikkeling hoog geag.

  Prof Agenbag

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  3. Sprekers

   Mnr P Beukes, wenner van die 2016 Opbrengskompetisie kry die geleentheid om sy ervaring met die vergadering te deel. Hy noem dit: "Hoe kan jy 'n canolapit in jou bankrekening kry." Sy raad aan medeprodusene is onder andere: wees geduldig; kom gereeld op jou lande; sny en oes stadig; kommunikeer met raadgewers en medeprodusente.

   Daar word kennis geneem dat die afskrif van die lesing deur Rovic Leers ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  4. Canolawebstudie

   Neem kennis dat die jongste canolawebstudie ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  5. Canolamikpunte 2020

   Daar word kennis geneem dat PNS Raad in proses is om oor canolamikpunte vir 2020 te besin.

   Mnr Keun

 12. Volgende vergaderings 2017

  • 29 Augustus
  • 22 November
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank vir elkeen se bydrae afgesluit en verdaag.