Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op 29 Augustus 2017 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur Mnr Theron met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig by die vergadering, veral die verteenwoordigers van Bayer en Cengen.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Mnr A Theron PNS
  Mnr PJ Burger Kaap Agri
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr J Botes Agricol
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr J Loubser
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr D Uys Bayer
  Mnr G Els K2 Agri
  Mnr L van Jaarsveld Overberg Agri Moorreesburg
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr K Blanckenberg GSA
  Mnr P Blom SSK
  Mnr J Loubser Quantum Foods
  Prof F Meyer BFAP
  Dr E Briedenhann PNS
  Dr J Strauss DLWK
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me I Leygonie SOILL
  Prof A Agenbag PNS
  Me M du Preez PNS
  Me N Rousseau Bayer
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Op uitnodiging gedeelte van vergadering

  Dr R Prins Cengen
  Me C Smit Cengen
  Me E Wessels Cengen

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Me R Beukes Departement Landbou
  Me L Smorenburg DLWK
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr S Slabbert DLWK
  Mnr G Keun PNS
  Mnr P Laubscher Overberg Agri Bredasdorp
  Mnr R Schutte Overberg Agri Caledon
  Dr P Swanepoel US
  Dr J de Kock PNS
  Dr T Brand US

 3. Personalia

  Mnr Gert Els word met sy verjaardag geluk gewens.

 4. Vasstelling van die sakelys

  • 6.8Sclerotinia
 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 15 Junie 2017 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (11 Augustus 2017) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word (Maandelikse data en Weeklikse bulletin).

   Voorsitter

  2. Oesskattings

   Neem kennis van die NOK se jongste oppervlakte en produksieskatting soos op 26 Julie 2017 vrygestel, wat ter inligting by die sakelys aangeheg is. Daar vind vandag weer 'n Oesskattingskomitee vergadering plaas.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   1. Swartland / Suid-Kaap

    Verteenwoordigers rapporteer soos volg:

    Swartland: dit reën elke week 'n bietjie, wat help dat die canola stande goed verbeter. Stande wissel van streek tot streek. Oor die algemeen was die gemiddelde reënval ver onder die langtermyn gemiddelde reënval. Voldoende reën in September/Oktober sal die bepalende faktor vir 'n goeie oes wees. Canola is oor die algemeen gesond en produsente bly hoopvol. Waar canola lande oorgesaai is, is dit meestal met 'n ander gewas vervang. 'n Opbrengs van 1,3 ton/ha word verwag.

    Van die produsente rapporteer dat die canola plante afgespeen het. Langdurige temperature bo 28 grade Celsius kan aanleiding gee tot blare wat verlep en/of blomme wat afspeen, syhalms kan in 'n mate kompenseer vir blomme wat afspeen.

    Suid-Kaap: die potensiaal plat af van die westelike deel na die oostelike deel. Die laaste reëntjie in Albertinia/Riversdal area het gehelp dat toestande daar verbeter, maar goeie reën in September sal die bepalende faktor wees. In Overberg Agri gebied is die stande baie goed en word 'n opbrengs van 1,45 ton/ha verwag. Daar is nie oorgeplant nie.

    Min Sclerotinia is waargeneem. Die voorkoms daarvan sal deur die temperatuur en/of vog bepaal word.

    Daar word ook kennis geneem dat SOILL 20 000 ton canola vanaf Hongarye en Europa invoer om hulle mark te kan diens (eetbare olies en diere proteïen).

    DLWK rapporteer dat daar weer 'n SIQ "fly over" opname van al die gewasse/bedrywe in die Wes-Kaap gedoen gaan word, wat oesskattings sal kan bevestig of aanpas. In geval van enige onsekerheid sal die areas/plase persoonlik besoek word.

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Neem kennis dat daar nog geen canola aanplantings in die Oos-Kaap was nie.

   Kommersiële proewe in die sentrale besproeiingsarea (Groblersdal, Beestekraal/Brits) fokus veral op optimale planttyd – voorlopige resultate dui daarop dat daar voor einde April geplant moet word. Vier kulitvars word geplant en dit lyk baie goed sover vanjaar. 2016 se hoogste opbrengs was 5,8ton/ha in Groblersdal en 4,3 ton/ha in Beestekraal proewe.

   Die olie- en proteïeninhoud van die canola vergelyk sover goed met canola uit die Wes-Kaap.

   Prof Agenbag

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 14 Augustus 2017 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R5 209 per ton teen 'n wisselkoers van R13.43.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R4 896 per ton
   Varke (100%) R5 209 per ton
   Suiwel (58%) R3 021 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R2 761 per ton
   Varke (65%) R3 386 per ton
   Suiwel (60%) R3 125 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat geen nuwe weervooruitskattings beskikbaar is nie.

   H Cerfonteyn

  7. Sclerotinia

   Neem kennis dat verskeie artikels oor Sclerotinia sedert die vorige vergadering gepubliseer is. Verwys ook na die jongste Oilseeds Focus.

   Bayer borg die komende inligtingsdae wat veral op Sclerotinia sal fokus, naamlik:

   • 15 September te Bothaville
   • 18 September te Nigel
   • 19 September te Paarl

   Dr Bill Underwood sal as spreker optree en rolspelers in die bedryf word aangemoedig om vrae by die geleenthede te vra.

   Tydens die bespreking (tydens die vergadering) word van die volgende kennis geneem;

   • die klimaat voor en tydens die blomstadium van die plant sal die voorkoms van Sclerotinia bepaal;
   • die mikpunt tot dusver was om die blomblare te beskerm (chemiese beheer) om te verhoed dat die siekte ontwikkel;
   • die spore wat vrygestel word het dooie blomblare nodig vir die regte toestande om te ontwikkel en die gesonde plante binne te dring en infekteer;
   • die vraag word gevra wat gebeur met die spore wat vrygestel word voordat daar blomme is;
   • Sclerotinia en Swartstam kan op dieselfde plant voorkom – Sclerotinia is maklik waarneembaar en ontwikkel gewoonlik later as Swartstam wanneer die toestande daarvoor gunstig is;
   • Prosaro is vir die beheer van beide Sclerotinia en Swartstam geregistreer;
   • dit is onseker wanneer die beste tyd vir chemiese behandeling sal wees, voorkomend of wanneer die spore reeds ontkiem het;
   • plaaslik is daar nie kultivars wat Sclerotinia weerstandbiedend is nie;
   • onduidelikhede sal tydens die Inligtingsdag te Paarl aangespreek moet word.
 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2017

   Die navorsers rapporteer dat die 2017 proewe wissel van "moeilikheid" tot goed. Een proef (Darling) moes reeds afgeskryf word. Afgesien van die droogte is daar ook skade weens nagmuise en wildemakoue. Die plante is redelik gesond. Waarnemings tot dusver is dat die droë toestande die groeiperiodes "deurmekaar" maak. Die langer groeiers vaar beter in die Suid-Kaap en die korter groeiers vaar beter in die Swartland.

   Aan die einde van die seisoen sal waarnemings en resultate rapporteer kan word.

   Dr Straus rapporteer dat klimaatverskuiwings wel in die langtermyn wisselbougewas-proewe in aanmerking geneem word. Dit blyk ook dat hoe langer die bewaringsbewerkingstelsels gebruik word, hoe kleiner is die fluktuasie in opbrengs. Cultivars word gereeld gewissel. Die regte bestuursmetodes/praktyke dra baie by tot die volhoubare produksie.

   P Lombard

  2. Biobrandstowwe

   Neem kennis dat geen nuwe inligting beskikbaar is nie.

   Voorsitter

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Verskeie Canolafokusse het sedert die vorige vergadering verskyn wat verskillende onderwerpe aangespreek het:

   Daar word genoem dat dit in 'n droë seisoen soos vanjaar, moeilik is vir chemie om in die grond af te breek. Daar word gewys op die risiko van SU's na 'n droë jaar soos vanjaar.

   Daar word besluit dat

   • Mnre Lombard en Cumming 'n opvolgartikel oor onkruiddoders sal skryf om die risiko's wat na 'n droë jaar mag voorkom, uit te wys;
   • daar weer in Maart 'n opvolgartikel oor bemesting publiseer moet word – die besmestingsprogram moet aangepas word soos wat die jaar verloop.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2017


   5 September Proefbesoeke: Suid-Kaap
   6 September Proefbesoeke: Swartland
   14 September SKOG-dag
   19 September Sclerotinia Inligtingsdag, Paarl

   Almal

  3. Video-opnames

   Neem kennis dat die finalisering van video-opnames in proses is.

   Mnr Keun

  4. Oilseeds Focus

   Neem kennis dat 'n afskrif van die Oilseeds Focus Junie 2017 ter inligting by die sakelys aangeheg is. Die inligting is ook op die webblad van die PNS en die Oliesadetrust beskikbaar.

   Mnr Keun

 9. Behoeftes van

  1. Mark – canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

  2. Produsente – canola

   1. Pryse en agterskotte

    Neem kennis dat daar nie 'n agterskotbetaling vir die 2016 oes sal wees nie.

    Mnr Le Roux

   2. Canola opbrengskompetisie

    Daar word kennis geneem dat die inskrywings vir die 2017 Opbrengskompetisie vanaf Julie tot Augustus op die webblad gemaak kan word – daar sal 15 inskrywings/deelnemers per streek toegelaat word. Die sluitingsdatum is tot 14 September uitgestel.

    Prof Agenbag

 10. Beskikbaarheid van geskikte saad

  Neem kennis dat

  • die saadbestellings reeds 'n jaar vooruit by die verskaffers geplaas moet word;
  • die plaaslike beskikbaarheid onderhewig is aan die toestande in Australië waarvandaan die saad ingevoer word – hulle moet eers aan hulle eie mark se behoeftes voldoen;
  • saadbeskikbaarheid in die Swartland nie na wense is nie.

  Mnr Theron sê dat die canola bedryf mettertyd die moontlikheid van 'n eindpunt tantieme op die produk gelewer (soos nou vir koring in werking gestel is) sal moet oorweeg om ontwikkeling en beskikbaarheid van saad te befonds.

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Almal

  3. Sprekers

   Daar word kennis geneem dat die afskrif van die lesing deur Mnr Pieter Beukes tydens die vorige vergadering, ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   Dr R Prins van Cengen en kollegas sluit vir die duur van die bespreking by die vergadering aan. Sy gee toeligting oor die vinnige toetsmetode vir Sclerotinia, "Validation of a detection method for Sclerotinia stem rot at the flowering stage of canola production."

   Daar word 'n toets ontwikkel om betyds te bepaal of 'n plant infekteer is en gespuit moet word. Die voorsiene koste van 'n toets kan tussen R500 en R1 000 beloop.

   Cengen sal 'n verdere literatuurstudie doen soos daar met die proses gevorder word.

 12. Volgende vergaderings 2017

  • 22 November
 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank vir elkeen se bydrae afgesluit en verdaag.