Notule

Canolawerkgroepvergadering

gehou te Elsenburg op Donderdag, 20 Augustus 2015 1. Opening en verwelkoming

  Die vergadering word deur prof Agenbag met gebed geopen. Die Voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral dr Hector Milisich van INTA, Argentinië.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Mnr JG Loubser PNS
  Mnr G Keun PNS
  Mnr C Cumming PNS
  Mnr H Cerfonteyn DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Me L Smorenburg DLWK
  Dr J Strauss DLWK
  Mnr P Laubscher Overberg Agri
  Mnr W Heunis Overberg Agri / MKB
  Mnr F Human Overberg Agri
  Mnr L Coetzee Kaap Agri
  Mnr P Blom SSK
  Mnr F le Roux SOILL
  Mnr J McDermott Pioneer
  Mnr D Hanekom Agricol
  Mnr J Loubser Quantum Foods
  Mnr M Heydorn GSA Canola Spesialis Werkgroep
  Mnr M le Roux US
  Me A Pieterse US
  Dr P Swanepoel US
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Prof A Agenbag US
  Me L van Zyl Sekretariaat

  Op uitnodiging gedeelte van vergadering

  Dr E Briedenhann PNS
  Dr H Milisich Sekretariaat

  Verskoning vir afwesigheid

  Dr I Trautman DLWK
  Me A Swanepoel DLWK
  Mnr J Pepler BASF
  Mnr AP Theron PNS
  Mnr K Meintjies DOW
  Mnr J Bruwer Bayer
  Mnr G Els K2 Agri
  Me R van der Merwe BASF
  Dr G Tribe  

 3. Personalia

  Die vergadering dra hulle gelukwense oor aan mnr Lombard wat verjaar het en mnr Scholtemeijer wat op 25 September verjaar.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen verdere sake.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 11 Junie 2015 word as gelese beskou en goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. SAGIS Inligting

   Daar word besluit dat die jongste inligting (24 Julie 2015) soos deur SAGIS verskaf, aanvaar word:

   • Canola supply and demand table
   • Maandelikse data
   • Weeklikse bulletin

   Daar word gesprek gevoer oor die moontlikheid dat SAGIS se mandaat uitgebrei word om meer inligting beskikbaar te stel.

   Voorsitter

  2. Oesskattings

   Neem kennis van die NOK 2014 oppervlakte en produksieskatting soos op 28 Julie 2015 vrygestel en ter inligting by die sakelys aangeheg is.

   H Cerfonteyn

  3. Winterreënstreek

   Swartland / Suid-Kaap

   Verteenwoordigers rapporteer soos volg:

   • daar is 'n groot afname in aanplantings in die Swartland en daar is in die Kaap Agri gebied vanjaar ongeveer 6000ha minder canola aangeplant;
   • omdat die reën laat was, is baie saad wat bestel / verkoop was, nie geplant nie – daar is eerder weidings op die lande wat vir canola geoormerk was, geplant;
   • in die Overberg Agri/MKB gebied is ongeveer 1700ha minder geplant;
   • in die Overberg Agri Bredasdorp/Caledon gebied is daar ook weens die laat reën ongeveer 3000ha minder canola geplant, maar 'n hoër gemiddelde opbrengs word verwag; en
   • in die SSK gebied is ook minder canola geplant

   Almal

  4. Somerreënstreek / Oos-Kaap / Ander

   Daar word rapporteer dat:

   • 'n produsent in Kwazulu-Natal (Nottingham Road) canola in aartappelland as siektebeheer maatreël geplant het;
   • Dr Strauss in kontak sal bly met die produsente wat canola in die Alexandria distrik plant as alternatiewe gewas vir sigorei – plantestand lyk goed;
   • daar ook beplan word om 'n persaanleg daar op te sit;
   • daar weer kultivarproewe onder besproeiing in die Noorde by Brits, Beestekraal en Groblersdal gedoen word (Willie Jonker);
   • die plantestand goed lyk, maar daar nog oor die regte plantdatum vir die proewe besin word;
   • daar ook aanplantings by Vaalharts onder besproeiing gedoen is; en
   • Mnr Mc Dermott sal opvolg oor die aanplantings wat by Piet Retief gedoen is.

   Dr De Kock
   Dr Strauss
   J McDermott

  5. Prysinligting

   Neem kennis dat die waarde van canola afgelei van sojaboonoliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad op 6 Augustus 2015 soos volg daar uitsien:

   47% Proteïen teen 'n waarde van R 5 771 / ton teen 'n wisselkoers van R12.73.

   Relatiewe waarde van volvet canola is dus:

   Pluimvee (94%) R5 425 per ton
   Varke (100%) R5 771 per ton
   Suiwel (58%) R3 347 per ton

   Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus:

   Pluimvee (53%) R3 059 per ton
   Varke (65%) R3 751 per ton
   Suiwel (60%) R3 463 per ton
  6. Weervooruitskatting

   Neem kennis dat

   • daar 'n rekord hoogte (intensiteit) van El Nino verwag word – dit behoort nie noodwendig 'n effek op die Wes-Kaap te hê nie;
   • daar 'n gemiddelde reënval vir September tot November verwag word (dalk bo-gemiddeld in Oktober); en
   • daar koeler weer vir die volgende paar maande in die Wes-Kaap verwag word.

   H Cerfonteyn

 7. Navorsing

  1. Nasionale Cultivarproewe 2013/2014

   Mnr Lombard rapporteer dat die seisoen deur die reën wat te laat en op sommige plekke te min was, beïnvloed word. Nogtans is hulle positief oor die seisoen se vooruitsigte en die plante is nog nie "desperaat" nie.

   Daar is simptome van siektes waargeneem, maar dit is nog nie abnormaal nie en word gemonitor. Dit word genoem dat, indien die opbrengspotensiaal dit regverdig en afhangende van die vog in blomtyd, daar wel effektief vir Sclerotinia beheer gespuit kan word.

   Neem ook kennis dat alhoewel daar baie slakke onder die plante se blare voorkom, daar nog geen skade as gevolg van die slakke tot op hede was nie.

   P Lombard

  2. Bywoning van canolaproefbesoeke

   Neem kennis dat die Werkgroep hulle dank en gelukwense aan die DLWK navorsingspan oordra vir die reëlings van die afgelope besoeke aan die proefpersele in die Swartland en Suid-Kaap.

  3. Biobrandstowwe

   Nuusberigte en tendense in die oliesade en bio-brandstofbedryf vir die tweede kwartaal tot Junie 2015 is ter inligting by die sakelys aangeheg.

 8. Tegnologie oordrag

  1. Canolafokus

   Inligting oor die voorkoms van Witblaarvlek is in die Junie 2015 Canolafokus gepubliseer. In die Julie 2015 uitgawe is inligting oor die insekte by canola verskaf.

   Redaksie

  2. Inligtingsdae 2015


   Riversdal Inligtingsdag 26 Augustus
   Roodebloem Inligtingsdag 1 September
   SKOG Dag 9 September
   Agri Mega Week 16 tot 19 September

   Almal

  3. Video-opnames

   Neem kennis dat

   • lede wat sou belangstel om die Oilseeds Focus soos uitgegee deur die PNS en Oliesade Advieskomitee, per pos te ontvang dit so by mnr Keun kan aandui; en
   • lede enige interessante inligting/videos oor canola verbouing aan die PNS kantoor moet deurstuur.

   Almal

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   Geen verdere inligting word rapporteer nie.

   Almal

  2. Produsente – Canola

   1. Pryse

    Neem kennis dat die produsente teleurgesteld is met die 2015 minimumprys van R4200 wat deur SOILL afgekondig is.

    Daar gaan wel 'n redelike agterskot op die 2014 oes uitbetaal word wat die totaal vir 2014 op R4600 te staan sal bring.

   2. Canola Opbrengskompetisie

    Prof Agenbag rapporteer dat die reëlings/inskrywings vir die 2015 Opbrengskompetisie goed vorder (10 inskrywings per streek).

    Prof Agenbag

 10. Saad

  1. Beskikbaarheid van saad

   Neem kennis dat genoeg van die saad van keuse betyds beskikbaar was, maar alle saad weens die laat reën, nie geplant is nie.

   Daar word genoem dat genetika van canola kultivars baie verbeter en die gemiddelde opbrengs per hektaar wêreldwyd verbeter.

   Saadmaatskappye

 11. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Neem kennis dat afskrifte van interessante nuusbrokkies ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  2. Canola tydskrif artikels

   Neem kennis dat afskrifte van enkele artikels ter inligting by die sakelys aangeheg is.

  3. Sprekers

   Dr Hector Milisich van INTA, Argentinië gee 'n lesing oor die kultivarnavorsing wat deur INTA gedoen word. Lesing op aanvraag beskikbaar.

   Almal

  4. Canolawebstudie

   Neem kennis dat die opdatering van webwerf inligting tot April 2015 by die sakelys aangeheg is. Verdere toeligting word verskaf deur Mnr Keun.

   G Keun

  5. Pamflet: "Sclerotinia Stamvrot / Stem Rot"

   Die inligtingspamflet oor Sclerotinia Stamvrot soos uitgegee deur die PNS is ter inligting by die sakelys aangeheg.

 12. Datums van 2015 vergaderings

  Neem kennis van die volgende vergadering wat geskeduleer is vir 26 November 2015.

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.