Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 23 April 2015 in die Konferensielokaal, PNS-kantoorgebou, Woodmead 1. Opening

  Dr Jos de Kock open die vergadering met gebed.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die tweede vergadering van die Sojawerkgroep van die jaar. Hy verwelkom in die besonder vir Prof Driekie Fourie, wat genooi is om 'n voorlegging aan te bied oor die impak van aalwurms op plaaslike sojaboonverbouing. Hy verwelkom ook vir Me Tanya Singh van BASF, wat vir die eerste keer 'n vergadering van die Werkgroep bywoon.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Me R Beukes DAFF
  Mnr J Botma Produsent: Vrystaat
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr PL Büchner Profert
  Mnr C Cloete Dow AgroSciences
  Mnr G de Beer PNS-Kontrakteur
  Dr J de Kock PNS
  Dr J Dreyer PNS
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Mnr J du Plessis Produsent: Noordwes
  Mnr W Engelbrecht K2 Saadbemarking
  Prof D Fourie NWU
  Mnr N Hawkins SAGIS
  Mnr M Janse van Rensburg Dept Landbou: Mpumalanga
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Mnr C Louw GraanSA
  Me W Louw SAGL
  Mnr T Prinsloo LNR-IGG
  Me M Purnell Agbiz Grain
  Mnr G Roos Produsent: Mpumalanga
  Me T Singh BASF
  Mnr J Swanepoel Produsent: Noordwes
  Mnr R van Niekerk Agricol
  Mnr WF van Wyk PNS-kontrakteur
  Mnr A van Zyl Produsent: Noord-Kaap

  Verskonings

  Mnr H Conradie Produsent: Mpumalanga
  Me AS de Beer LNR-IGG
  Mnr J Grey GraanSA
  Mnr C Havenga PNS
  Mnr D Kritzinger Syngenta SA
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Prof F Meyer PNS/BFAP
  Mnr J Rankin GraanSA
  Dr D Strydom UFS
  Mnr C Sturgess JSE
  Dr Y Tewoldemedhin LNR-NIPB
  Mnr A Theron PNS/GraanSA
  Mnr D Van der Westhuizen Produsent: Mpumalanga
  Me R van Vuuren Madumbi

 4. Personalia

  Geen.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, sonder enige wysigings of toevoegings.

 6. Goedkeuring van die notule

  1. Notule van die Sojawerkgroepvergadering van 17 Maart 2015 en verwysing na webblad

   Besluite:

   1. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 17 Maart 2015 word as gelese beskou en goedgekeur.
   2. Die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep van 17 Maart 2015 word na die Bemarkingskomitee verwys, vir plasing op die webblad van die PNS.
 7. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

  Dr Briedenhann rapporteer aan die hand van die April-uitgawe van die United States Department of Agriculture (USDA) se World Agri­cultural Supply and Demand Estimates (WASDE)-verslag dat die wêreldproduksie van sojabone tans te staan kom op 315,5 miljoen ton. Hy noem dat die internasionale sojaboonoordragvoorraad marginaal toegeneem het na 89,6 miljoen ton.

  Dr Briedenhann noem dat sojaboonpryse op die Chicago Board of Trade (CBOT) tans hoofsaaklik gedryf word deur die verwagte goeie Amerikaanse weerstoestande, met geen prysstygings wat in die vooruitsig gestel word nie. Hy sê die uitbraak van voëlgriep in sekere Amerikaanse state het 'n demper geplaas op die vraag na soja-oliekoek vanuit die pluimveebedryf. Hy noem dat arbeidsonrus in Brasilië steeds voortduur, met logistieke probleme wat 'n negatiewe effek het op uitvoere vanuit daardie land.

  Dr Briedenhann verskaf vervolgens 'n oorsig van wêreldmarkte en -pryse. Hy sê die markte is tans uiters neutraal, met geen aanduidings van sterk op- of afwaartse prysbewegings nie.

  Dr Briedenhann noem dat die plaaslike vraag- en aanbodscenario nie veel verander het sedert sy laaste verslaglewering nie. Hy sê sojas sal waarskynlik teen die einde van die seisoen teen, of na aan invoerpariteitspryse verhandel.

  Dr Briedenhann noem dat hy tydens 'n vorige vergadering rapporteer het oor die invoer van 150 000 ton sojabone vanuit Paraguay. Hy sê daar is intussen verneem van kwaliteitsprobleme met dié bone, wat ongeag die hoë olie-inhoud daarvan 'n groot persentasie groen bone bevat het, wat 'n effense verkleuring van die olie tot gevolg gehad het.

  Dr Briedenhann wys daarop dat die swak rand/dollar wisselkoers plaaslike sojaboonpryse ondersteun. Hy is van mening dat dié situasie na verwagting onveranderd sal bly in die afsienbare tyd.

  Dr Briedenhann rapporteer voorts dat SAFEX-pryse die CBOT in 'n groot mate nagevolg het. Hy sê die produsenteprys vir sojabone het op 23 April 2015 te staan gekom op R4 850 per ton, en het die vorige dag teen R4 750 per ton op SAFEX verhandel.

  Dr Briedenhann meld op navraag dat nutriëntverskille tussen sojabone wat in verskillende gebiede geproduseer word hoofsaaklik toegeskryf kan word aan lengte- en breedtegraadliggings en klimaatsfaktore. Hy sê daar word beoog om in 'n volgende uitgawe van die Oilseeds Focus 'n artikel oor dié onderwerp te publiseer.

 8. SAGIS

  Mnr Hawkins bied 'n oorsig aan van die nasionale en internasionale vraag- en aanbodsituasie van sojabone, en van die huidige stand van sake ten opsigte van produsentelewerings, soos gemeet teen die amptelike oesskattingsdata. Hy verskaf onder andere ook inligting oor plaaslike verbruiksyfers, oor plaaslike en internasionale pryse, en oor in- en uitvoere. Kennis word geneem dat dié en ander data ook gepubliseer word op die SAGIS-webblad.

  Kennis word geneem van die SAGIS Weeklikse Bulletin gedateer 9 April 2015, van die Maandelikse Bulletin van opgawe-inligting, gedateer 24 Maart 2015, van die uitgawes van die South African Grain and Oilseeds Supply and Demand Estimates Report, gedateer 3 en 27 Maart 2015 onderskeidelik, en van die inligtingstuk getitel "Relevancy and accuracy of the SASDE report on wheat and maize: March 2015", wat saamgestel is deur Mnr Christo Joubert.

  Dr Briedenhann en Mnr Hawkins is dit eens dat die Supply and Demand Estimates Committee (S&DEC) uiters waardevolle insette lewer.

 9. Weer- en klimaatsvooruitskouing

  Mnr Botma bied 'n voorlegging aan oor die verwagte effek van die El Niño- en La Niña-verskynsels oor die loop van die volgende drie maande, en van die vooruitsigte vir reën. Hy sê dit wil voorkom asof meer vog die afgelope tyd inbeweeg, met heelwat wolkontwikkeling wat tans in die binneland plaasvind. Hy voeg egter by dat die patroon van reën wat kol-kol uitsak steeds voortduur.

 10. Oesskattings

  Die Voorsitter stel Me Beukes aan die woord om meer inligting te verskaf oor die nuutste produksieskatting vir sojabone in die 2015-seisoen.

  Me Beukes sê volgens die tweede produksieskatting vir sojabone, wat uitgereik is op 25 Maart 2015, word die totale produksie beraam op 943 000 ton, teenoor die vorige seisoen se 948 000 ton. Sy noem dat Mpumalanga, as die grootste sojaproduserende gebied, verantwoordelik is vir 38% van die totale skatting, gevolg deur die Vrystaat, met 32% van die totaal, en KwaZulu-Natal, met 10% van die totale skatting.

  Me Beukes bied ook 'n grafiese oorsig aan van historiese sojaboonproduksie per provinsie sedert 1988 tot die huidige. Sy sê in Mpumalanga het sojaboon-produksie oor 'n tydperk van 27 jare toegeneem vanaf die aanvanklike 25 000 ton tot vandag se 355 000 ton, met die Vrystaat wat in 1988 begin het met 'n produksie van nagenoeg 8 000 ton sojabone, en tans 305 000 ton sojabone produseer. Sy noem dat KwaZulu-Natal destyds begin het met 'n produksie van 18 000 ton sojabone, wat toegeneem het na die huidige produksie van 92 000 ton, terwyl Limpopo, wat aanvanklik slegs 4 000 ton sojabone produseer het, vandag kan spog met 'n produksie van 72000 ton.

  Me Beukes sê wat betref die 2010:2015 sojaboon:mielieproduksieverhouding het die situasie in die Vrystaat verander van 'n 8:92-verhouding in 2010 na 'n 20:80-verhouding in 2015, met die KwaZulu-Natalse verhouding wat toegeneem het vanaf 25:75 na 33:67, dié van Mpumalanga wat toegeneem het vanaf 23:77 na 34:66, en die soja:mielieproduksieverhouding in Limpopo wat in 2010 gestaan het op 29:71 en tans op 'n 33:67-verhouding staan. Sy noem dat soja:mielieproduksie-oppervlakte in Noordwes toegeneem het vanaf 2010 se 1:99 na 5:95.

  Me Beukes noem dat die Oesskattingskomitee se syfers gebaseer is op verskillende insette, onder andere oor verwagte gemiddelde opbrengste per hektaar, welke inligting bekom word by wyse van steekproewe onder produsente, wat deur die Department van Landbou op 'n distriksbasis gemoniteer word.

  Me Beukes verskaf voorts 'n oorsig van die brutowaarde van akkerbouprodukte vanaf 2010 tot 2014. Sy sê mielies is verantwoordelik vir nagenoeg 50% van die brutowaarde, met koring, sojabone en sonneblom wat tussen 5 en 10% van die brutowaarde bydra. Sy noem dat die brutowaarde van sojabone tans te staan kom op nagenoeg R5 miljard, teenoor mielies se R27 miljard.

  Die Voorsitter spreek sy waardering uit teenoor Me Beukes vir die interessante inligting wat voorgelê word tydens die Sojawerkgroepvergaderings.

 11. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Algemeen

    Die Voorsitter noem dat die oppervlakte onder sojas in KwaZulu-Natal toegeneem het van 35 000 hektare in die vorige jaar na 42 000 hektare in die huidige seisoen, met 'n geskatte produksie van 92 400 ton, teenoor die vorige jaar se finale oes van 98 000 ton sojabone.

    Mnr Du Plessis is van mening dat die opbrengste van sojabone wat onder besproeiing verbou word aan die verwagtinge sal voldoen. Hy sê daar is egter 'n mate van kommer oor droëlandsojabone, met droogtetoestande wat op 'n kritieke stadium voorgekom het. Hy noem dat die mieliesituasie egter 'n totale fiasko is.

   2. Soja-opbrengskompetisie

    Die Voorsitter rapporteer dat beoog word om die PNS se soja-opbrengskompetisie na meer streke uit te brei. Hy noem dat daar ook beoog word om verskeie maatskappye by die kompetisie te betrek, waar daar saam met produsente in spanverband meegeding kan word. Hy sê die moontlikheid word ook oorweeg om een nasionale besproeiingskompetisie aan te bied.

    Mnr Du Plessis sê syns insiens gaan só 'n kompetisie om die produsente. Hy noem dat dit tans baie moeilik is om produsente by enigiets betrokke te kry. Hy voeg egter by dat die R25 000 prysgeld wat per streek aan die wenner uitgeloof sal word, en ook die deelname van maatskappye, waarskynlik deelname sal aanmoedig. Hy sê hoewel heelwat produsente tans fokus op oorlewing, sal dit wat met die opbrengskompetisie geleer word help om oorlewing makliker te maak.

    Mnr Du Plessis rapporteer dat tien produsente deelneem aan die KwaZulu-Natalse opbrengskompetisie wat in die huidige produksieseisoen aangebied word. Hy sê van die lande word tans gestroop. Hy noem dat van die chemiese- en ander verteenwoordigers in die omgewing ook betrokke geraak het by die kompetisie.

    Mnr Roos is van mening dat 'n opbrengskompetisie in die Hoëveld definitief kan werk. Hy noem dat die Hoëveldse sojaboon­produsente nie kan kompeteer met sojaboonprodusente wat byvoorbeeld langs die Oranjervier boer nie. Hy sê sy sojaboon­opbrengste het dramaties verhoog, nadat hy begin het om water van onder af toe te dien met druppers, eerder as om van spilpunte gebruik te maak. Hy noem dat humiditeit en ander faktore belemmerend inwerk op opbrengsverhoging by sojabone, wat onder spilpunte verbou word.

    Die Voorsitter sê syns insiens is dít die tipe kreatiewe denke wat nodig is om die soja-opbrengskompetisie te wen.

  2. Mpumalanga en Gauteng

   1. Algemeen

    Die Voorsitter sê volgens die Oesskattingskomitee is 245 000 hektare sojas in die huidige produksiejaar in Mpumalanga aangeplant, met 'n verwagte produksie van 355 250 ton, teenoor die vorige seisoen se 203 000 hektare en finale oes van 335 000 ton.

    Mnr Roos rapporteer dat produsente in Delmas, Nigel se wêreld vanaf 800kg na 1,2 ton per hektaar stroop. Hy sê in Middel­burg word opbrengste van so 'n 2 ton per hektaar gestroop, terwyl daar 'n paar verrassings was in die omgewing van Lyden­burg en Stoffberg, met opbrengste in Middelburg wat ook hoër is as normaal. Hy noem dat goeie opbrengste ook in die omgewing van Piet Retief behaal is. Hy sê die proteïeninhoud van Hoëveldse sojabone wat tot dusver aangekoop is staan op tussen 32 en 36%, met sojabone wat in Piet Retief aangekoop is wat 'n proteïeninhoud van 40% het. Hy noem dat die olie-inhoud van Hoëveldse sojabone tussen 17 en 19% is. Hy rapporteer dat 'n goeie 80% meer sojabone tans uit die Laeveld kom, met van daardie sojabone wat 'n olie-inhoud van tussen 21 en 22% het. Hy sê die proteïeninhoud van daardie bone is egter aan die lae kant, moontlik weens bemestingstekorte.

    Dr De Kock bevestig dat die gemiddelde olie-inhoud van sojabone wat in die nasionale cultivarevaluasieproewe se warmer lokaliteite aangeplant word gewoonlik hoër is as dié wat in ander lokaliteite aangeplant word.

    Kennis word geneem dat die oppervlakteskatting vir sojas in Gauteng 30 000 hektare beloop, met 'n produksieskatting van 48 000 ton.

  3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

   1. Algemeen

    Die Voorsitter wys daarop dat die oppervlakte onder sojas in die Noordwesprovinsie meer as verdubbel het, met 35 000 hektare wat beplant is, teenoor die vorige seisoen se 16 000 hektare. Hy sê die produksieskatting kom te staan op 52 500 ton, teenoor die vorige seisoen se finale oes van 32 000 ton.

    Die Voorsitter noem dat sojabone in Limpopo tradisioneel onder besproeiing verbou word. Hy sê volgens die Oesskattings­komitee is 24 000 hektare sojas in die huidige seisoen in Limpopo aangeplant, teenoor die 22 000 hektare van die vorige jaar, terwyl die produksie geskat word op 72 000 ton, teenoor die finale oes van 66 000 ton in die vorige seisoen.

    Mnr Swanepoel rapporteer dat opbrengste in daardie omgewing as gevolg van hitte en beurtkrag gedaal het met nagenoeg een ton per hektaar, met produsente wat gebuk gegaan het onder etlike ononderbroke kragonderbrekings van agt uur, wat in die blomfase en tydens peulvorming voorgekom het. Onegalige rypword, met groen peule en groen plante in lande waarvan die vogpersentasie op 11,0-11,5% staan, is ook waargeneem.

  4. Vrystaat

   1. Algemeen

    Die Voorsitter noem dat die oppervlakte onder sojas in die Vrystaat toegeneem het vanaf die vorige seisoen se 201 000 hek­tare na 305 000 hektare, terwyl produksie na verwagting 305 000 ton sal beloop, in vergelyking met die vorige seisoen se finale oes van 352 000 ton.

    Mnr Botma rapporteer dat produsente heelwat vroeër as normaal stroop, met wisselvallige opbrengste van 400 kilogram tot 4 ton per hektaar. Hy sê daar is heelwat nuwe toetreders in die suide van Bothaville, in Wesselsbron en Hoopstad, wat opbrengste van by die 3 ton per hektaar afhaal, en nie sommer sal wegloop van sojaverbouing nie.

    Mnr Botma is van mening dat die PNS se 2015-sojaboonsimposium, wat onkruidbeheer as tema sal hê, heelwat waarde sal toevoeg.

  5. Oos- en Noord-Kaap en Suid-Westelike distrikte

   1. Algemeen

    Kennis word geneem dat die oppervlakte onder sojas in die Noord-Kaap toegeneem het vanaf die vorige seisoen se 3 900 hektare na 4 000 hektare, terwyl produksie na verwagting 14 000 ton sal beloop, in vergelyking met die vorige seisoen se finale oes van 14 040 ton.

    Mnr Van Zyl noem dat Sclerotinia sy tol geëis het in sy produksiegebied, met ervare produsente wat swakker opbrengste behaal het, terwyl nuwe toetreders opbrengste van tot 4,7 ton per hektaar behaal het. Hy sê die klimaat in die huidige produksie-seisoen het nie veel verskil van dié van vorige seisoene nie.

    Die Voorsitter verneem hoe dit oor die algemeen lyk, sover dit die sojaboonsituasie betref.

    Mnr Louw sê dit wil voorkom asof sojabone die droogte beter hanteer het as die ander gewasse wat aangeplant is. Hy meld voorts dat produsente heelwat vrae gehad het oor gradering, met meer berigte van groen peule as wat in die verlede die geval was.

    Mnr Büchner rapporteer dat hul swakste sojaboonlande in Middelburg 1,6 ton per hektaar gelewer het. Hy noem dat heelwat klagtes gehoor is van groen stamme, wat moeilik stroop.

    Mnr Roos noem dat hy verneem het dat BASF beoog om in 2017 'n middel vry te stel, wat gespuit kan word om Sclerotinia in bedwang te bring. Hy sê groen peule is 'n algemene probleem onder Hoëveldse produsente in die huidige produksiejaar. Hy is van mening dat die winsgrense van sojabone wat onder stremming was hoër sal wees as dié van mielies, wat onder dieselfde omstandighede verbou is.

    Mnr Engelbrecht noem dat groen peule voorkom wanneer daar nie genoeg peule aan die plant is om die voedsel, wat in die plant is, weg te neem nie. Hy sê met die laat reëns wat geval het, het onbepaalde groeiers meer blommetjies gemaak, met die gevolg dat die onderste peule ryp is, terwyl die boonste peule groen is. Hy noem dat onbepaalde groeiers wél voordele bied, maar dat gelet moet word op die feit dat dié groeiers ook sekere nadele het, wat duidelik gesien kan word in 'n jaar soos die huidige.

 12. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe 2014-2015

   Mnr Prinsloo rapporteer dat nagenoeg tweederdes van die sojabone wat in die nasionale cultivarevaluasieproewe aangeplant is reeds geoes is. Hy sê die langergroeiers sal vanaf Meimaand geoes word. Hy meld voorts dat die oesproses goed verloop, met geen terug­slae wat tot dusver rapporteer is nie. Hy sê hoewel die opbrengste bietjie laer is as in vorige seisoene, weens die droogte van die afgelope seisoen, is nie een van die proewe wat aangeplant is 'n totale mislukking nie.

  2. Roes

   Kennis word geneem dat roes slegs op 'n beperkte skaal voorgekom het in die huidige seisoen.

  3. Rhizobium: terugvoering

   Mnr Louw rapporteer dat 'n finale konsepdokument rakende die registrasie van inokulante beskikbaar gestel is vir kommentaar. Hy spreek sy kommer uit omdat die dokument nie verwys na 'n spesifieke rhizobiumras of -rasse nie.

   Besluit:

   1. Dat terugvoering ingewag word oor die nuwe maatreëls ten opsigte van biologiese middels, met inbegrip van inokulante, wat na verwagting eersdaags in werking gestel sal word.

    Voorsitter
    Sojawerkgroep


  4. Biobrandstowwe

   Kennis word geneem van die verslag getitel "Nuusberigte en tendense in die biobrandstof- en oliesadebedryf: Eerste kwartaal – 31 Maart 2015", wat ingebind is as deel van Bylae E.

   Kennis word voorts geneem van die artikels "Oil price puts pressure on biofuels" en "Lae olieprys knou biobrandstofbedryf".

  5. Sojaboonwebstudie / onderwerpe vir webstudies

   Mnr Keun noem dat die lede welkom is om voorstelle in te dien oor onderwerpe wat ingesluit behoort te word as deel van die gereelde sojaboonwebstudie, of om voorstelle in te dien oor onderwerpe wat verdere toeligting behoef.

  6. Sojaboonsiektes: Verslag van Suid-Amerikaanse studietoer, Drs Lamprecht en Tewoldenmedhin

   Kennis word geneem van die kopie van die voorlegging getitel "Highlights of Argentina and Brazil visits", wat Dr Tewoldemedhin tydens die vorige vergadering aangebied het.

  7. "Nematode pests of local soybean crops and the problems they pose"


   Voorlegging, Prof Driekie Fourie, NWU

   Prof Fourie meld tydens haar voorlegging onder andere dat 'n hele reeks nematodes geassosieer is met sojabone, met knopwortelaal­wurms wat as die mees belangrike van dié nematodes beskou word. Sy noem dat die bevolkingsvlakke van knopwortelaalwurms eksponensieel toeneem, as gevolg van die feit dat 'n wyfie nagenoeg 1 800 eiers per keer produseer, welke hoeveelheid eiers drie keer elke 20 tot 25 dae produseer kan word, wanneer die grondtemperatuur 'n bepaalde vlak bereik.

   Prof Fourie meld voorts dat letselaalwurms se getalle veral die laaste drie seisoene toegeneem het, met dié aalwurms wat die wortelweefsel van die sojaboonplant beskadig, wat tot gevolg het dat water en voedingstowwe nie effektief versprei kan word na die bogrondse dele van die plant nie.

   Prof Fourie verskaf vervolgens 'n oorsig van die impak wat knopwortel-aalwurms op sojaboonopbrengste kan hê. Sy sê waar 'n studie wat in 1989 onderneem is gedui het op 'n 9%-verlies aan opbrengste, het proewe wat sedert 2001 deur die LNR-IGG aangeplant is gedui op opbrengsverliese van tussen 25 en 70%.

   Prof Fourie verskaf ook 'n oorsig van nagraadse studies wat tans onder haar leiding onderneem word, wat onder andere opnames van knopwortelaalwurms op plase in Noordwes, KwaZulu-Natal, Mpumalanga en die Vrystaat insluit, in aanplantings met beide kon­vensionele en RR-sojabooncultivars, en ook in natuurlike velde wat langs daardie lande geleë is. Sy noem dat 'n studie ook sedert 2014 onderneem is oor die voorkoms van voordelige nematodes. Sy sê dit sou gewens wees om die populasies van veral predatoriese nematodes op te stoot.

   Prof Fourie rapporteer dat in 'n nie-wetenskaplikgefundeerde proef bevind is dat ammoniakgas 'n nadelige effek het op aalwurms.

   Prof Fourie verskaf voorts 'n oorsig van die metodes waarvolgens knopwortelaalwurms moontlik bestuur kan word. Sy wys daarop dat geen sintetiese nematisiedes geregistreer is vir gebruik op sojabone nie, hoewel van die chemiese maatskappye, na wat berig word, tans navorsing in hierdie verband onderneem. Sy meld voorts dat sy 'n paar jaar gelede 'n aantal middels evalueer het, met die beste resultate wat behaal is met EDB®, aldicarb en terufos. Sy wys egter daarop dat aldicarb intussen van die mark onttrek is. Sy sê analise het getoon dat die middels wat sy evalueer het baie selde koste-effektiewe oplossings bied.

   Prof Fourie noem dat die gewasse wat tans deel vorm van tipiese wisselbouprogramme almal hoogs vatbaar is vir knopwortel­aalwurms, en benadruk dat die huidige gewasrotasiestelsels verander sal moet word.

   Prof Fourie wys voorts op die uiterste belang van goeie onkruidbeheer, veral in die wintermaande, en noem as voorbeeld dat onkruide soos die John Deere- of Radiatorbossie as gasheerplant gedien het in 'n land waar sonneblom verbou is gedurende die vorige produksieseisoen.

   Prof Fourie sê hoewel die gasheerstatus van die onderskeie sojabooncultivars nie as die sogenaande "silver bullet" beskou kan word nie, speel dié faktor tog 'n baie belangrike rol. Sy noem dat Brasilië byvoorbeeld beskik oor vele cultivars met verskillende vlakke van weerstandbiedendheid. Sy sê sojabooncultivars word elke jaar evalueer, sodat produsente op hoogte gehou kan word van die stand van sake.

   Prof Fourie som op deur te sê dat 'n aantal uitdagings die hoof gebied moet word, waaronder die integrasie van knopwortelaalwurm­weerstand in RR-cultivars, die insluiting van grasse of dekgewasse in tradisionele gewasrotasiestelsels, en die verhoging van die organiese materiaalinhoud van gronde. Sy sê hoewel daar tóg 'n lig aan die einde van die tonnel is, moet 'n pad nog gestap word sover dit die identifikasie van geskikte cultivars betref, wat saam met ander meganismes ingespan kan word om aalwurms te bestry.

   Die Voorsitter stel die geleentheid vir vrae.

   Prof Fourie meld op navraag van Mnr Van Wyk dat 'n plant wat onder stres is, as gevolg van onvoldoende of geen rhizobiumbakterieë, noodwendig swaarder sal kry as die grond boonop met aalwurms besmet is.

   Mnr Roos verneem of sojaboonplante beter weerstand het teen knopwortelaalwurms, indien die grond 'n hoë koolstofinhoud het. Prof Fourie verduidelik dat die getalle van voordelige aalwurms vermeerder, namate die grond se koolstofinhoud verhoog word. Sy sê voordelige aalwurms neem die stikstof uit die grond op, gebruik net dit wat hulle kan, of wat hulle nodig het, en skei die res uit, wat dan weer beskikbaar is vir die plante. Sy noem dat predatoriese aalwurms op plantparasitiese aalwurms voed. Sy meld voorts dat plante gewoonlik sterker is, in grond met 'n hoë organiese inhoud.

   Prof Fourie bevestig op navraag van Mnr Swanepoel dat die inwerk van reste 'n baie goeie praktyk is om te volg, aangesien dit 'n toename in die getalle van voordelige aalwurms stimuleer. Sy sê dieselfde geld wanneer kraal- of hoendermis by die grond ingewerk word. Sy meld voorts dat dit nie onmoontlik is om predatoriese aalwurms te teel nie, maar voeg by dat die hervestiging van dié aalwurms problematies sal wees, weens pestisiedes en dies meer wat in die grond teenwoordig is.

   Prof Fourie meld op navraag dat waargeneem is dat voordelige aalwurms na ongeveer drie jaar begin toeneem in gronde, waar bewaringsbe-werkingspraktyke gevolg word.

   Prof Fourie bevestig dat sanderige gronde gewoonlik hoër populasies aalwurms huisves.

   Die Voorsitter bedank Prof Fourie vir 'n interessante voorlegging.

 13. Saad

  Mnr Engelbrecht noem dat die meeste saadmaatskappye saad onder besproeiing vermeerder, met die gevolg dat die droogte van die huidige seisoen nie 'n negatiewe effek sal hê op die beskikbaarheid van voldoende sojaboon-saad in die komende produksieseisoen nie.

 14. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2015: Datums

   Kennis word geneem dat die volgende inligtingsdae en ander byeenkomste beplan word:

   1 Julie PNS-Sojasimposium: Ermelo
   23 Julie PNS-Sojasimposium: Nampopark
   1-3 September Supersoja "No-Till" Konferensie

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om die PNS in kennis te stel van beplande inligtingsdae. Hy sê daar is 'n groot behoefte aan tegnologie-oordrag.

  2. PNS-Sojasimposium 2015

   Kennis word geneem van die curricula vitae van die sprekers wat tydens die PNS se 2015-Sojaboonsimposium gaan optree, en van die program wat aangebied sal word.

   Dr Dreyer sê syns insiens is daar tans 'n dringende behoefte om meer te wete te kom oor die kwessie van onkruidbeheer by sojabone. Hy meld voorts dat voldoende tyd beskikbaar sal wees om, na afloop van die formele aanbiedings, gedagtes oor die onderwerp te deel.

   Mnr Keun noem dat die eerste kennisgewings rakende die simposia binne die loop van die volgende twee weke uitgestuur sal word.

  3. Video-opnames

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om die PNS attent te maak op interessante sojaverbouingsvideo's, wat op die PNS se webblad beskikbaar gestel kan word.

 15. Ander sake

  1. Nuusbrokkies

   Kennis word geneem van die nuusberigte, wat ingebind is as deel van Bylae I.

  2. Artikels

   Kennis word geneem van die artikels, wat ingebind is as deel van Bylae J.

  3. Werksaamhede van die Sandgrond­ontwikkelingskomitee

   Dr Dreyer sê na wat berig word het verskeie sprekers opgetree tydens die boeredag, wat op 17 Maart aangebied is op Mnr Danie Minnaar se plaas, en wat ook goed bygewoon is. Hy noem dat heelwat werk in dié gebied gedoen word oor verminderde versus konvensionele bewerking. Hy bevestig dat op hoogte van sake gebly word met die aktiwiteite van die Sandgrondontwikkelings­komitee.

  4. "GMO Soybeans: Commodity clearance approvals"

   Geen verslaglewering.

 16. Datum van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep sal so spoedig doenlik bevestig word.

 17. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir insette gelewer, asook vir hul aktiewe deelname. Hy wens die lede 'n voorspoedige rit na hul onderskeie tuistes toe. Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie, word die vergadering verdaag.