Notule

Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum (SSF)

gesamentlike vergadering gehou om 10h00 op 31 Januarie 2013 by die PNS-kantore, Woodmead 1. Opening

  Die vergadering word met gebed geopen deur Dr Jan Dreyer.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal welkom by die tweede gesamentlike vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum, en heet in die besonder vir Dr Chetty en Mnr Van Zyl welkom, wat vir die eerste keer 'n vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum bywoon.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer Voorsitter
  Mnr J Botma Produsent: Vrystaat
  Dr E Briedenhann PNS
  Mnr L Büchner Produsent: Noordwes
  Dr L Chetty SANSOR
  Mnr H Conradie Produsent: Mpumalanga
  Me AS de Beer LNR-IGG
  Dr J de Kock PNS
  Mnr J Diekmann PNS
  Dr J Dreyer PNS
  Mnr CJ du Plessis Produsent: KwaZulu-Natal
  Dr L du Plessis PNS-Konsultant
  Mnr C Havenga PNS-Kontrakteur
  Mnr NJ Hawkins SAGIS
  Mnr M Jansen van Rensburg Dept Landbou: Mpumalanga
  Mnr G Keun Hoof Uitvoerende Beampte
  Mnr C Joubert NLBR
  Mnr R Kuschke Klein Karoo Saad
  Dr S Lamprecht LNR-NIPB
  Me C Makobe DLBV
  Me C Mapatlare DLBV
  Mnr V Mapfumari DLBV
  Dr D Marais Universiteit van Pretoria
  Dr F Meyer PNS/BFAP
  Mnr ML Mosome DLBV
  Dr A Nel LNR-IGG
  Mnr FAS Potgieter PNS/GraanSA
  Mnr G Roos Produsent: Mpumalanga
  Me T Rudman SANCU
  Me M Scheepers DLBV
  Mnr D Strydom Universiteit van die Vrystaat
  Me J Truter LNR-IGG
  Me J Tshupe OAK
  Dr W van der Walt OAK
  Mnr D van der Westhuizen Produsent: Mpumalanga
  Mnr R van Niekerk Agricol
  Dr P van Twisk PvT Consultants
  Me R van Vuuren Madumbi
  Mnr W van Wyk PNS-Kontrakteur
  Mnr APG van Zyl Produsent: Oranjerivierskema
  Mnr L Verhoef Agratech Trade
  Me E Harmse PNS-Kontrakteur

  Verskonings

  Mnr D Boshoff AFMA
  Mnr A Boon BASF
  Mnr W Cronjé Impilo
  Mnr G de Beer Mnr G de Beer
  Prof D Fourie Noordwes-Universiteit
  Mnr J Henning Universiteit Vrystaat
  Mnr D Kok AFMA
  Mnr W Lemmer GraanSA
  Mnr C Louw GraanSA
  Me W Louw SAGL
  Dr A Lubbe GSI
  Mnr T Prinsloo LNR-IGG
  Dr G Thompson LNR-IGG
  Dr S Ybema Dr S Ybema NWK
  Mnr C van Rooyen Landbouweekblad
  Mnr N Wegner PPECB

 4. Personalia

  Dr Lamprecht word gelukgewens met die vierde Dan in karate, wat sy behaal het. Dr Meyer en sy gade word gelukgewens met die geboorte van hul derde seun.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar, met toevoeging van:

  Punt 13.10 Wetgewing: Plaaswerktuie op openbare paaie;
  Punt 13.11 DLBV/NLBR: Sojabooninisiatief;
  Punt 13.12 Supply and Demand Estimates Committee; en
  Punt 13.13 USDA Food System study.

 6. Goedkeuring van notule

  1. Notule van die gesamentlike vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum van 25 Oktober 2012, en verwysing na webblad

   Besluite:

   1. Die notule van die gesamentlike vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum gehou op 25 Oktober 2012 word as gelese beskou en goedgekeur.
   2. Die notule van die gesamentlike vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum gehou op 25 Oktober 2012 word na die Bemarkingskomitee verwys, vir plasing op die webblad van die PNS.

 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Daar word kennis geneem van die dokument rakende die finale aantal hektare beplant en die gewasproduksiedata van kommersiële mielies, sonneblom, sojabone, grondbone en sorghum vir 2012, asook die dokument insake die oppervlakteskatting en vyfde produk­sieskatting van wintergewasse vir 2012, en die dokument insake die voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse vir 2013.

   Die Voorsitter neem die dokument wat Me Scheepers saamgestel het met die oog op die vergadering ter tafel, en stel Me Scheepers aan die woord.

   Me Scheepers rapporteer dat die finale grootte van die kommersiële sojaboonoes vir 2012 gestel is op 650 000 ton. Sy sê dit is die tweede grootste plaaslike oes wat nog ooit behaal is, en dat dit 60 000 ton of 8% minder is as die vorige seisoen se skatting van 710 000 ton. Sy meld verder dat die oes van 650 000 ton 194 200 ton, of 43%, meer is as die vorige vyfjaargemiddelde oes van 455 800 ton, en 294 498 ton, of 83%, meer is as die vorige tienjaargemiddelde oes van 355 502 ton. Sy sê die gemiddelde opbrengs in 2012 was 1,38 ton per hektaar, wat 19% laer is as die 1,7 ton per hektaar van die vorige seisoen. Die Voorsitter sê die opbrengsdaling gedurende die vorige seisoen kan toegeskryf word aan die droogte wat gedurende daardie tydperk voorgekom het.

   Me Scheepers verwys na die voorlopige oppervlakteskatting vir sojaboonaanplantings in die 2012-2013 produksieseisoen, wat 529 000 hektaar beloop. Sy sê dit verteenwoordig 'n toename van 57 000 hektaar, of 12%, vergeleke met die 472 000 hektaar, wat die vorige seisoen geplant is, en is die grootste oppervlakte wat nog ooit plaaslik met sojabone beplant is. Sy noem dat dit ook 25 000 hektaar, of 5%, meer is as die voornemens om te plantsyfer van 504 000 hektaar, soos vrygestel in Oktober 2012. Sy sê dié oppervlaktetoename kan toegeskryf word aan goeie pryse en die uitbreiding van verwerkingskapasiteit.

   Me Scheepers sê volgens die voorlopige oppervlakteskatting vir 2013 is die meeste sojabone in Mpumalanga en die Vrystaat geplant, met 215 000 hektaar elk, gevolg deur KwaZulu-Natal met 34 000 hektaar, Limpopo en Noordwes met 22 000 hektaar elk, met die oorblywende provinsies wat 21 000 hektaar verteenwoordig.

   Me Scheepers rapporteer dat die finale kommersiële sonneblomoes vir 2012 op 522 000 ton gestel is. Sy sê dit is 338 000 ton, of 39%, minder as die vorige seisoen se skatting van 860 000 ton, en voeg by dat dit ook 142 600 ton, of 21%, minder is as die vorige vyfjaar­gemiddelde oes van 664 600 ton, en 146 240 ton, of 22%, minder is as die vorige tienjaargemiddelde oes van 668 240 ton.

   Met verwysing na die voorlopige geskatte oppervlakte wat in 2013 beplant is met sonneblom, wat 485 000 hektaar beloop, sê Me Scheepers dat dié skatting 'n toename van 31 650 hektaar of 7% verteenwoordig, vergeleke met die 453 350 hektaar wat die vorige seisoen geplant is. Sy meld verder dat dit 40 000 hektaar, of 8%, minder is as die voornemens om te plantsyfer van 525 000 hektaar, soos vrygestel in Oktober 2012.

   Die Voorsitter rapporteer dat die Oliesade-Advieskomitee van die oliesadebedryf met kommer kennis geneem het van die posisie waarin die plaaslike sonneblombedryf homself bevind, en besluit het om befondsing beskikbaar te stel vir 'n sonneblomwaarde­kettingstudie. Dr Briedenhann bevestig dat sonneblomoliekoek van groot belang is vir die dierevoerbedryf. Hy sê 'n oes van nagenoeg 900 000 ton sonneblom kan jaarliks deur die bedryf geabsorbeer word.

   Me Scheepers sê volgens die voorlopige oppervlakteskatting vir 2013 is 210 000 hektaar sonneblomsaad in die Vrystaat geplant, terwyl 165 000 hektaar sonneblom in Noordwes geplant is, en 100 000 hektaar in Limpopo. Sy noem dat 'n verdere 10 000 hektaar sonneblom aangeplant is in die ander provinsies.

   Mnr Potgieter rapporteer dat daar tydens 'n GraanSA-vergadering berig is dat produsente geweldige probleme ervaar met die stand van sonneblom.

  2. SAGIS

   Mnr Hawkins bied 'n voorlegging aan oor die plaaslike en internasionale vraag- en aanbodsituasie ten opsigte van sonneblom en sojas, en van die plaaslike sonneblom- en sojaproduksiedata versus data rakende produsentelewerings. Hy verskaf ook 'n oorsig van sonneblom- en soja-invoere en -uitvoere, -verbruik, -voorrade, en plaaslike en internasionale pryse. Hy sê dié inligting word ook gepubliseer op die webblad www.sagis.org.za.

   Mnr Hawkins noem dat 104 medewerkers ten opsigte van sonneblom, en 105 medewerkers ten opsigte van sojas, inligting voorsien aan SAGIS. Hy spreek sy waardering uit teenoor die Raad van Direkteure van SAGIS, en teenoor die oliesadebedryf en alle ander rolspelers wat ondersteuning bied aan SAGIS.

   Daar word kennis geneem van die dokument getitel SAGIS Markinligting, gedateer 31 Januarie 2013, van die Weeklikse Bulletin, gedateer 15 Januarie 2013, en van die Maandelikse Bulletin, gedateer 20 Desember 2012.

  3. Mikpunte – 2020

   Die Voorsitter noem dat die PNS 'n mikpunt van 2,2 ton per hektaar op droëland as mikpunt teen 2015, en 2,5 ton per hektaar op droë­land teen 2020, gestel het. Hy sê hierbenewens is 'n mikpunt van 1 miljoen ton sojas teen 2015 gestel, met 'n verdere mikpunt van 1 miljoen hektaar onder sojabone en 'n opbrengs van 2,5 miljoen ton sojabone teen 2020.

   Dr Meyer sê die Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) werk op die aanname dat landbougrond met nagenoeg 200 000 hektaar gaan verminder in die loop van die volgende tien jaar, maar dat die gemiddelde opbrengste per hektaar sal toeneem.

  4. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Mnr Botma sê hoewel bogemiddelde reënval voorspel word vir Februarie, sal die reëns na verwagting kol-kol neersak.

  5. Kwaliteit van sojabone en soja-oliekoek

   Dr Briedenhann sê hoewel die betekenisvolle toename in plaaslike soja-verwerkingskapasiteit vanuit alle oorde verwelkom is, speel die kwaliteit van die soja-oliekoek wat geproduseer word 'n baie belangrike rol in die toekomstige ontwikkeling van die bedryf. Hy noem dat groei in die bedryf bepaal sal word deur die mate waarin die plaaslike produk die ingevoerde produk kan vervang. Hy sê na verwagting sal voldoende perskapasiteit teen 2014 beskikbaar wees vir 2 miljoen ton sojas.

   Mnr Keun rapporteer dat die oliesadebedryf befondsing beskikbaar gestel het vir 'n opname van die plaaslike sojaboonoeskwaliteit, waarvan die verslag onlangs gepubliseer is, en kopieë by hom bekom kan word. Hy sê die voortsettingsaansoek ten opsigte van die projek word tans oorweeg.

  6. Planttelersregte en -beleid

   Dr Van der Walt rapporteer dat konsepwysigingswetsontwerp op Planttelersregte tans oorweeg word deur die Regsraad in Kaapstad.

  7. Sonneblominligting

   Mnr Keun rapporteer dat die moontlikheid tans oorweeg word om sonneblomproduksie-inligting op 'n gereelde basis te publiseer, geskoei op die model van die Amerikaanse National Sunflower Association se publikasie Sunflower Week in Review.

   Mnr Keun rapporteer voorts dat die saak bespreek is met GraanSA en die LNR-IGG, en dat voorgestel is dat artikels op 'n maandelikse basis gepubliseer word. Hy sê verdere ondersoek sal ingestel word na die aangeleentheid, waarna terugvoering verskaf sal word oor die vordering wat behaal is.

   Besluit:

   1. Dat terugvoering ingewag word oor vordering wat behaal is om sonneblomproduksie-inligting op 'n gereelde basis te publiseer.

    Mnr Keun
    Sojawerkgroep & SSF


 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – Internasionaal en Plaaslik

   Dr Briedenhann rapporteer dat die prys van 47% proteïen sojaboonoliekoek geland te Durban die vorige dag te staan gekom het op R5 400 per ton, soos bereken teen 'n wisselkoers van R8,97/US$. Hy sê die waarde van 110% volvetsoja word dus bereken op R6 286 per ton, en die riglynprys aan produsente op R5 128 per ton. Hy noem dat die SAFEX-termynpryse vir Mei die vorige dag gesluit het op R4 635.

   Dr Briedenhann noem dat die Suid-Amerikaanse sojaboonoes tans van deurslaggewende belang is, met die internasionale boon­voor­raad wat tans onder groot druk verkeer. Hy sê die nat weerstoestande in Brasilië vertraag die oesproses. Hy noem dat Argentynse produsente hul boonvoorrade terughou, aangesien 'n groot depresiasie in die Argentynse peso verwag word. Hy sê daar word verwag dat internasionale sojaboonpryse relatief stewig sal bly vir ten minste die volgende ses maande.

  2. SAFEX

   Daar word kennis geneem van die SAFEX-markinligting soos op 16 Januarie 2013.

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. Sojabone

   1. KwaZulu-Natal

    1. Algemeen

     Mnr Du Plessis rapporteer dat die gewasse wat in die huidige seisoen aangeplant is in KwaZulu-Natal, almal baie goed vertoon. Hy sê heelwat reën het tot dusver in dié provinsie neergesak. Mnr Havenga spreek die vermoede uit dat ongeveer dieselfde opbrengs as die vorige seisoen se 81 600 ton in die huidige seisoen gelewer sal word.

    2. Super Sojakompetisie


     (Besluit 9.1.1.2.1 van die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum van 25 Oktober 2012)

     Mnr Du Plessis rapporteer dat die Super Sojakompetisie 'n gedaanteverwisseling ondergaan het, met die fokus wat verskuif het vanaf die beste marges wat behaal is, na die beste opbrengs wat behaal is. Hy sê 25 deelnemers het reeds ingeskryf vir die kompetisie, met 'n verdere vyf inskrywings wat na verwagting nog ingedien sal word.

     Die Voorsitter sê hy en Mnr Du Plessis sal samesprekings voer oor die herbenaming van die Super Sojakompetisie na die meer gepaste Soja-opbrengsuitdaging.

   2. Mpumalanga en Gauteng

    1. Algemeen


     (Besluit 9.1.2.1.1 van die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum van 25 Oktober 2012)

     Mnr Van der Westhuizen rapporteer dat die sojabone in sy distrik aanvanklik nie so goed ontwikkel het dié seisoen nie, moontlik weens die dag- en nagtemperature wat nie saamgespeel het nie. Hy sê hoewel groot kolle hael ook sporadies voorgekom het na Bethal se kant toe, en Sclerotiniabesmetting voorgekom het op aanplantings in Nigel, lyk die aanplantings verder mooi.

     Mnr Van der Westhuizen rapporteer voorts, en sê kransduiwe en muise rig die afgelope aantal jare baie skade aan op die Hoëveldse sojas.

     Mnr Van der Westhuizen bevestig op navraag dat meer hektare sojas in Mpumalanga aangeplant is as die vorige seisoen. Mnr Conradie sê in die omgewing waar hy boer is ongeveer dieselfde hoeveelheid sojas aangeplant as in die vorige jaar, maar voeg by dat opbrengste na verwagting heelwat meer sal wees as dié van die vorige jaar, indien die hael wegbly. Hy noem dat die sojas tans blom, en goed vertoon, en dat daar genoeg vog is.

     Mnr Roos bevestig dat die potensiaal goed is, hoewel erge koue voorgekom het gedurende Novembernagte, wat nou merk­baar is in die lande, met rye wat sukkel om toe te kom. Hy sê in die omstreke van Middelburg, Hendrina en Wonderfontein is bietjie meer sojas geplant. Hy noem dat van die bure in sy omgewing probleme gehad het met swak stand waar nuwe saad aangeplant is, terwyl geen standprobleme ervaar is met teruggehoude saad nie. Hy sê die probleem is nie slegs beperk tot saad van 'n spesifieke cultivar van 'n spesifieke saadmaatskappy nie.

     Dr Lamprecht bevestig dat grond- en plantmonsters aldaar geneem is, wat tans ontleed word vir grondgedraagde patogene.

     Mnr Van Niekerk noem dat Agricol nog nie kommersiële saad vrygestel het nie. Hy sê klaarblyklik het swak stand voorgekom by sojas wat vroeg geplant is. Mnr Büchner noem dat dit algemeen bekend is dat aanpasbaarheidsprobleme ondervind word met nuwe saad wat in Mpumalanga aangeplant word, terwyl die teruggehoude saad vanaf die tweede jaar heelwat beter presteer.

     Die Voorsitter reël dat die besluit rakende die bemestingsproewe op Mnr Roos se plaas oorstaan.

     Besluit:

     1. Dat die bemestingsproewe wat op Mnr Roos se plaas onderneem is, bespreek word tydens die volgende Sojawerkgroepvergadering.

      Mnr Roos
      Dr De Kock
      Sojawerkgroep


   3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

    1. Algemeen


     (Besluit 7.3.1 van die notule van die Sojawerkgroep- en Sonneblom- en Sojaboonforumvergadering gehou op 25 Oktober 2012)

     Mnr Potgieter sê dit wil voorkom asof bietjie meer sojas aangeplant is, veral na die verre weste se kant toe. Hy meld egter dat reën dringend nodig is in daardie gebiede.

     Dr De Kock rapporteer dat Dr Marais 'n student by die Universiteit van Pretoria identifiseer het, wat 'n literatuurstudie sal onderneem oor besproeiingskedulering by sojabone. Hy sê die student is attent gemaak daarop dat Mnr Willie Jonker van Obaro en andere met sojas in besproeiingsgebiede gewerk het. Hy noem dat internasionale literatuur ook nagegaan sal word, en dat 'n inligtingstuk saamgestel sal word aan die hand van die bevindinge van die literatuurstudie. Hy sê 'n navorsingsprojek kan ook moontlik voortvloei uit die studie.

     Dr De Kock rapporteer dat probleme die vorige seisoen ondervind is in die omstreke van Brits, met besproeiing wat té vroeg onttrek is. Hy sê dit het strestoestande tot gevolg gehad, wat die sojas ontvanklik gemaak het vir houtskoolvrot.

     Mnr Potgieter sê sover sy kennis strek is die besproeiing nie te vroeg onttrek nie, maar is die probleme veroorsaak deurdat produsente se besproeiingstoerusting nie voldoende is om die hoeveelheid hektare wat beplant is, te benat nie.

     Dr Marais sê sy sou dit waardeer indien die lede persone wat om inligting geraadpleeg kan word kan identifiseer. Mnr Van Zyl noem dat produsente in die Oranjerivierbesproeiingskema van die Suid-Vrystaat en Noord-Kaap besproeiingskedulering op 'n baie gevorderde wetenskaplike vlak toepas, ten einde maksimum winste te genereer. Hy bevestig dat hy beskikbaar is vir raadpleging.

     Mnr Roos rapporteer dat produsente nie meer bereid is om sojas onder besproeiing in Mpumalanga te verbou nie, aangesien soja-opbrengste nie noemenswaardig verhoog word deur besproeiing nie, terwyl mielie-opbrengste maklik kan verdubbel.

     Mnr Havenga noem dat besproeiingskedulering etlike jare reeds in KwaZulu-Natal gedoen word.

   4. Vrystaat

    1. Algemeen

     Mnr Botma rapporteer dat meer sojas aangeplant is in die Vrystaat, veral in die gebiede wat vroeg reën gekry het. Hy spreek egter sy kommer uit dat die hitte opbrengste nadelig mag beïnvloed.

   5. Oos-Kaap, Noord-Kaap en Suidwestelike Distrikte

    1. Algemeen

     Mnr Van Zyl bevestig dat die soja-oppervlakte toeneem, met die uitbreiding van bewaringsboerderystelsels in die Noord-Kaap en Suid-Vrystaat.

   6. Algemeen

    Die Voorsitter sê die feit dat Agricol en Kleinkaroosaad toegetree het tot die sojaboonmark, spreek boekdele oor die uitbreiding van die bedryf.

  2. Sonneblom

   1. KwaZulu-Natal, Wes- en Oos-Kaap

    Mnr Du Plessis sê syns insiens word sonneblomverbouing in KwaZulu-Natal in die wiele gery deur voëlskade.

   2. Mpumalanga en Gauteng

    Daar word kennis geneem dat 8 000 hektaar beplant is met sonneblom in Mpumalanga, terwyl 2 000 hektaar sonneblom geplant is in Gauteng.

   3. Noordwes- en Limpopoprovinsie

    Daar word kennis geneem dat 165 000 hektaar sonneblom geplant is in Noordwes, en 100 000 hektaar in Limpopo. Dr Meyer spreek sy tevredenheid uit met die toestand van die sonneblomaanplantings in Noordwes. Hy voeg egter by dat die tarentale aansienlike skade veroorsaak op sonneblom met opkoms. Mnr Potgieter rapporteer dat die sonneblom in Limpopo goed lyk, met goeie opbrengste wat verwag word.

   4. Vrystaat

    Daar word kennis geneem dat die meeste sonneblom in die Vrystaat geplant is, te wete 210 000 hektaar. Mnr Botma sê terwyl min of meer dieselfde hoeveelheid sonneblom geplant is as die vorige jaar, toon sorghumverbouing betekenisvolle uitbreiding. Mnr Strydom noem dat sonneblomaanplantings sterk korreleer met die mielieprys. Hy sê produsente het te kenne gegee dat sonneblomaanplantings nie lukraak uitgebrei kan word nie, aangesien 'n produsent daarvoor gerat moet wees.

   5. Algemeen

    Geen verslaglewering.

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe 2013-2014

   1. Projekaansoeke 2013-2014

    Daar word kennis geneem van die projekaansoeke wat ten opsigte van sojaboonnavorsing goedgekeur is in die finansiële jaar 2013-2014.

   2. Nasionale cultivarproewe 2012-2013

    Me De Beer bied 'n voorlegging aan oor die vordering wat tot dusver behaal is met die nasionale cultivarevaluasieproewe, en rapporteer onder andere oor die onderskeie lokaliteite waar proewe aangeplant is, asook die medewerkers wat betrokke is by die proewe. Sy sê 'n lys van lokaliteite en die koördinate ten opsigte van die ligging van die onderskeie lokaliteite is beskik­baar gestel aan Mnr Keun. Sy nooi belangstellendes uit om die onderskeie medewerkers of haarself te kontak, indien hulle die proewe sou wou besoek.

    Me De Beer rapporteer dat 25 proewe geplant is by 23 lokaliteite. Sy sê versoeke is gerig dat die proewe uitgebrei word na die westelike gedeeltes van die produksiegebiede in die Noordwes en die Vrystaat. Sy verskaf detail van die cultivars wat ingesluit is by die proewe, en van die plantdatums by die onderskeie lokaliteite. Sy noem dat boeredae gereël sal word by die lokaliteite te Groblersdal en Koedoeskop.

    Me De Beer noem dat onkruidprobleme ervaar word waar produsente bewaringsboerderypraktyke toepas. Sy sê daar kan nie meganies geskoffel word nie, weens die reste wat op die land lê, en moet meer hande-arbeid gevolglik gebruik word, wat sy eie probleme meebring. Sy noem dat meer onkruiddoders gebruik moet word, en dat waargeneem is dat sekere cultivars meer gevoelig is vir onkruiddoders as ander.

    Mnr Botma verneem in welke mate konvensionele cultivars nog aangeplant word, en of dit die moeite werd is om dié cul­tivars in te sluit by die proewe. Die Voorsitter sê hoewel Roundup Ready nagenoeg 90% van die sojabone wat in Suid-Afrika geplant word verteenwoordig, is daar 'n toenemende vraag na konvensionele cultivars, veral met die oog op die aanwending van sojas in voedsel vir menslike verbruik.

    Mnr Keun rapporteer dat die PNS en OPOT attent gemaak is op die versoek rakende die uitbreiding van die cultivarproewe na die westelike produksiegebiede, en dat die saak tans oorweging geniet.

    Die Voorsitter wens Me De Beer geluk met die vordering wat sy behaal het, en bedank haar vir die goeie werk wat sy doen.

   3. Roes

    1. Roesvangerproewe

     Kennis word geneem dat roesbesmetting waargeneem is by Pannar se proefplaas te Greytown, en wel op 16 Januarie.

   4. Sclerotinia

    1. Sclerotinia: Voorlegging – Me Van Vuuren, Madumbi

     Me Van Vuuren bied 'n voorlegging aan oor Madumbi se reeks biologiese produkte wat tans in die sojabedryf aangewend vir die beheer van nadelige patogene. Sy bedank Mnr van Wyk vir die ondersteuning wat hy verleen met die evaluering van Madumbi se biologiese middels te Kinross.

   5. Rhizobium – Terugvoering


    (Besluit 10.1.5.2 van die notule van die Sojawerkgroep- en Sonneblom- en Sojaboonforumvergadering gehou op 25 Oktober 2012)

    Mnr Keun rapporteer dat Dr Hassen van die LNR-NIPB die projek oor inokulante afgehandel het, en dat die projekverslag tans ingewag word. Hy sê Mnr Louw van GraanSA het hom ingelig dat daar wél maatskappye is wat ander stamme as WB74 gebruik in hul entstowwe, en dat beoog word om van die entstowwe te evalueer in veldproewe.

    Besluite:

    1. Dat kennis geneem word dat Dr Hassen van die LNR-NIPB se verslag oor die projek "Why does inoculation of soybeans sometimes fail? A survey of the quality of locally produced inoculants, their use and possible remediation" tans ingewag word.

     Mnr Keun
     Sojawerkgroep & SSF

    2. Dat terugvoering ingewag word vanaf GraanSA oor die kwessie rakende die evaluering van entstowwe wat ander rasse as WB74 bevat in veldproewe.

     Mnr Keun
     Sojawerkgroep & SSF


   6. Biobrandstowwe


    (Besluit 7.3.1 van die notule van die Sojawerkgroep- en Sonneblom- en Sojaboonforumvergadering gehou op 25 Oktober 2012)

    Daar word kennis geneem van die dokument "Nuusberigte en tendense in die biobrandstof en oliesadebedryf – Vierde kwartaal, 1 Oktober tot 31 Desember 2012", soos saamgestel deur Dr Du Plessis, en van die artikels "Soetrietsorghum vir etanolproduksie – het ons kultivars die potensiaal?", "Camelina meal approved for feedlot cattle" en "Camelina".

   7. Onderwerpe vir webstudies

    Die Voorsitter nooi die lede om Mnr Keun attent te maak op onderwerpe waaroor hulle webstudies sou wou laat onderneem.

   8. Macrophomina (Charcoal rot)


    (Item 10.1.8 van die notule van die Sojawerkgroep- en Sonneblom- en Sojaboonforumvergadering gehou op 25 Oktober 2012 en besluit 8.12.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 5 Desember 2012)

    Dr Lamprecht rapporteer dat die artikel wat sy oor houtskoolvrot geskryf het, gepubliseer is in die Januarie/Februarie-uitgawe van Spilpunt.

  2. Sonneblom

   1. Projekaansoeke


    (Besluit 10.2.11 van die notule van die Sojawerkgroep- en Sonneblom- en Sojaboonforumvergadering gehou op 25 Oktober 2012)

    Daar word kennis geneem van die projekaansoeke wat ten opsigte van sonneblomnavorsing goedgekeur is vir die finansiële jaar 2013-2014.

   2. Sclerotinia-opname

    Daar word kennis geneem dat die Oesskattingskomitee in Mei die jaarlikse opname van Sclerotiniabesmetting sal onder­neem.

   3. Sonneblomwaardekettingstudie

    Mnr Keun rapporteer dat die Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) 'n sonneblomwaardekettingstudie gaan doen.

 11. Saad

  1. Sojabone

   Geen verslaglewering.

  2. Sonneblom

   Geen verslaglewering.

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2013: Datums, terugvoering en reklame

   Kennis word geneem van die volgende inligtingsdae:

   17-22 Februarie 2013 Internasionale Sojanavorsingskongres, Durban (WSRC IX 2013)
   12 Maart 2013 Boeredag, Koedoeskop
   14 Maart 2013 Boeredag, Stoffberg
   14-17 Mei 2013 Nampo-Oesdag
   2 Augustus 2013 BFAP-basislynverslag, Kaapstad
   6 Augustus 2013 BFAP-basislynverslag, Pretoria
   September 2013 "No-Till" Konferensie, KwaZulu-Natal

  2. Wisselbou


   (Besluit 12.2.1 van die notule van die Sojawerkgroep- en Sonneblom- en Sojaboonforumvergadering gehou op 25 Oktober 2012)

   Daar word kennis geneem van die artikel "Direkte plantproewe in Suid-Afrika deur Suid-Afrikaanse en Argentynse organisasies – 'n oorsig oor die eerste jaar".

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webblad – Nuusbrokkies en kleurfoto's

   Die Voorsitter doen 'n beroep op die lede om interessante inligting en kleurfoto's beskikbaar te stel, met die oog op plasing daarvan op die PNS-webblad.

   Daar word kennis geneem van die artikels "Ozone's impact on soybean yields", "Update on frogeye leaf spot and strobilurin fungicide resistance", "Syngenta secures EU approval for next generation fungicide", "Aprosoja alert producers to the occurence of the first outbreak of rust in MT", "Farmers report high yields with Pioneer® brand soybeans from DuPont", "Louisiana farmers produce record soybean crop", "Bayer CropScience provides a glimpse of SeedGrowth™ innovation" en "Dead or alive? A new test to determine viability of soybean rust spores".

  2. Artikels


   (Besluit 13.2.1 van die notule van die Sojawerkgroep- en Sonneblom- en Sojaboonforumvergadering gehou op 25 Oktober 2012 en besluite 10.7.3 en 10.7.4 van die Tegnologiekomiteenotule van 5 Desember 2012)

   Daar word kennis geneem van die artikels wat vervat is as deel van Bylae L.

  3. Spreker: Mnr A Van Zyl – Voorlegging oor die status van sojaproduksie in die Oranjerivierbesproeiingskema


   (Besluit 13.3.1 van die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum van 25 Oktober 2012, en besluite 10.3.2, 10.3.3 en 10.3.5 van die Tegnologiekomiteenotule van 5 Desember 2012)

   Mnr Van Zyl sê hy boer sedert 1999 tussen Luckhoff en Hopetown, nadat hy aanvanklik sojas geproduseer het in die omgewing van Standerton. Hy noem dat verskillende gronde daar voorkom, waaronder Kalahari-waaisand met 'n baie lae organiese inhoud, alluviale gronde nader aan die rivier, en rooi kleierige gronde, suid van die rivier. Hy vertoon 'n foto van 'n profielgat, waar sojawortel­penetrasie op 'n diepte van 90cm duidelik sigbaar is.

   Mnr Van Zyl verduidelik dat bewaringsboerdery of deklaagbewerking ingespan word om die organiese inhoud van die grond te ver­hoog. Hy noem dat besproeiing genoodsaak word deur die baie lae gemiddelde reënval van nagenoeg 240mm per jaar, maar voeg by dat die gemiddelde reënval die afgelope drie jaar te staan gekom het op 540mm. Hy sê temperature in die gebied wissel tussen 35 en 40ºC.

   Mnr Van Zyl noem dat hy sy bewerkingspraktyke moes aanpas by die geweldige hitte van die streek. Hy sê RR-cultivars is 'n moet vir onkruidbeheer in daardie omgewing, maar waarsku dat Roundup die ontwikkeling van Rhizobium inhibeer, indien dit gespuit word wanneer die sojaplantjies nog te klein is. Hy noem dat sojaboonopbrengste verbeter, namate Rhizobium in die grond opbou.

   Mnr Van Zyl sê die aanplanting van sojas as wisselbougewas in 'n bewaringsboerderypraktyk het hom in staat gestel om drie oeste in twee jaar te plant, wat geweldige besparings meebring, en 'n meer lonende praktyk is as twee oeste per jaar. Hy voorspel dat dek­laag­bewerking in 'n baie groter deel van die land sal posvat. Hy sê ongelooflike koring- en mielie-opbrengste word behaal na sojas.

   Mnr Van Zyl benadruk die belangrikheid van korrekte bemestingspraktyke vir die kwaliteit van sojabone in die skemagebied. Hy sê ervaring het getoon dat 'n 70% deklaag op die grond heelwat bydra tot suksesvolle opkoms, en dat gemik word vir 'n plantpopulasie van 440 000 plantjies per hektaar.

   Mnr Van Zyl noem dat hy groot sukses behaal met Argentynse sojaboon-cultivars, wat waarskynlik toegeskryf kan word aan die feit dat die gebied tussen Luckhoff en Hopetown op dieselfde breedtegraad lê as Argentinië. Hy doen aan die hand dat die saadmaat­skappye die kwessie van saadvermeerdering onder die loep neem, aangesien saadaanpasbaarheid 'n daadwerklike probleem is, met tweedejaarsaad wat goed presteer vergeleke met nuwe saad.

   Mnr Van Zyl meld op navraag dat hy vyf ton sojas en tussen twaalf en veertien ton mielies per hektaar afhaal, en dat sy kragrekening tans nagenoeg R1 000 per hektaar beloop.

   Die Voorsitter bedank Mnr Van Zyl vir 'n insiggewende aanbieding oor dit wat gedoen kán word onder sulke uitdagende produksie-omstandighede.

   Daar word kennis geneem van die name van persone wat oorweeg word as sprekers by volgende Sojawerkgroepvergaderings.

   Besluite:

   1. Dat die kwessie van saadvermeerdering onder die saadmaatskappye se aandag gebring word, aangesien daar uit meer as een oord rapporteer word dat saadaanpasbaarheid 'n daadwerklike probleem is, met tweedejaarsaad wat goed presteer vergeleke met nuwe saad.

    Dr De Kock
    Tegnologiekomitee

   2. Daar word kennis geneem dat die volgende persone oorweeg word as sprekers by Sojawerkgroepvergaderings:
    • Me Truter, entomoloog verbonde aan die LNR-IGG, wat 'n aanbieding kan doen oor haar opname oor biodiversiteit van insekte in sojas, asook Dr Annemie Erasmus;
    • Prof Johnnie van den Berg, wat genooi kan word om 'n voorlegging te doen oor GMgewasse;
    • Prof KJ Kunert; en
    • Mnr Antonie Delport van Syngenta.

    Dr De Kock
    Sojawerkgroep


  4. Sunflower Week in Review

   Daar word kennis geneem van die onderskeie uitgawes van die Sunflower Week in Review, wat vervat is as deel van Bylae M.

  5. Sojaboonhandleiding


   (Besluit 13.7.1 van die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum van 25 Oktober 2012, besluit 8.14.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 19 Oktober 2012 en besluit 8.13.2 van die Tegnologiekomiteenotule van 5 Desember 2012)

   Mnr Keun rapporteer dat die LNR-IGG 'n hersiene Sojaboonhandleiding gepubliseer het, wat te koop aangebied word teen R100 per kopie.

  6. Sonneblomhandleiding


   (Besluit 13.8.1 van die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum van 25 Oktober 2012)

   Dr Nel rapporteer dat die LNR-IGG se Sonneblomhandleiding uit druk is, en hersien sal moet word. Mnr Potgieter noem dat GraanSA reeds 'n versoek in dié verband aan die LNR-IGG gerig het. Mnr Keun sê die oliesadebedryf kan genader word om die nodige befondsing te voorsien, indien benodig.

   Besluit:

   1. Dat terugvoering ingewag word oor die hersiening van die LNR-IGG se gids tot sonneblomsiektes.

    Dr Nel
    Sojawerkgroep & SSF

  7. GMO-etikettering: Gewysigde Regulasies – Terugvoering

   Dr Van der Walt rapporteer dat hy kommentaar ingedien het oor die gewysigde regulasies ten opsigte van etikettering. Hy onderneem om terugvoering te verskaf in dié verband.

  8. Inligting oor Gefermenteerde Sojaboonmeel


   (Besluit 8.20.2.1 van die Tegnologiekomiteenotule van 5 Desember 2012)

   Daar word kennis geneem van die inligting oor gefermenteerde sojaboonmeel.

  9. Gesamentlike aansoeke 2013-2014


   (Besluit 8.3.3.1 van die Navorsingsprioriteitskomiteenotule van 6 Desember 2012)

   Daar word kennis geneem van die navorsingsprojekte wat gesamentlik befonds sal word deur die PNS en OPOT in die finansiële jaar 2013-2014.

  10. Wetgewing: Plaaswerktuie op openbare paaie

   Mnr Van der Westhuizen rapporteer dat nuwe wetgewing afgekondig is ingevolge waarvan plaaswerktuie soos stropers en trekkers nie op openbare paaie mag ry nie. Hy sê dergelike toerusting moet op laebedsleepwaens vervoer word, en voeg by dat produsente hier­deur aan bande gelê word.

   Die Voorsitter reël dat 'n skrywe in dié verband gerig word aan GraanSA.

   Besluit:

   1. Dat terugvoering ingewag word oor die kwessie rakende die beweging van plaaswerktuie soos stropers en trekkers op openbare paaie.

    Mnr Keun
    Sojawerkgroep & SSF


  11. DLBV / NLBR: Sojabooninisiatief

   Die Voorsitter meld op navraag van Mnr Joubert dat Me Jane McPherson van GraanSA genader kan word oor die sojaverbouings­opleiding van kleinboere in Noordwes.

  12. Supply and Demand Estimates Committee

   Mnr Joubert stel die lede in kennis dat 'n amptelike Supply and Demand Estimates Committee gestig gaan word, sodra die nodige opinie bekom is by die Mededingendheidskommissie.

  13. USDA Food System study

   Mnr Joubert rapporteer dat die United States Department of Agriculture se Economic Research Service (USDA-ERS) in samewerking met die Nasionale Landboubemarkingsraad (NLBR) 'n studie onderneem, ten einde die effek van sojabone en geelmielies op die pluimveebedryf te bepaal.

 14. Datum van volgende vergadering

  Die datum van die volgende vergadering van die Sojawerkgroep en Sonneblom- en Sojaboonforum word bevestig as 5 Maart 2013. Die datums van daaropvolgende vergaderings word aangestip as:

  • 2 Mei,
  • 24 Julie (Spesiale Sojawerkgroepvergadering), en
  • 23 Oktober.
 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die teenwoordiges vir hul aktiewe deelname en vir insette gelewer. Hy wens die lede 'n voorspoedige rit na hul onderskeie tuistes toe, en verdaag die vergadering om 13:45.