Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola, lupins and wheat 2007/2008 Canola, lupiene en koring

Swartland (MKB and Cape Agri areas / MKB en Kaap Agri-gebiede)
Area / Gebied Moorreesburg Malmesbury Porterville
Crop / Gewas Canola Lupins
Lupiene
Wheat
Koring
Canola Wheat
Koring
Canola Wheat
Koring
Yield / Opbrengs T/ha 1.25 1.25 3.00
  Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 150.00 2 200.00 2 623.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 5 188.00 2 750.00 7 869.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variable costs / Veranderlike koste
Seed / Saad R/ha 195.00 216.00 218.00
Fertilizer / Bemesting R/ha 1 303.00 388.00 1 258.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 348.00 378.00 200.00
Pest control / Plaagbeheer R/ha 43.00 85.00 153.00
Cultivation cost / Bewerkingskoste (ii) R/ha 743.00 723.00 725.00
Contract work / Kontrakwerk R/ha 47.00 51.00 127.00
Other / Diverse R/ha 24.00 40.00 79.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (iii) R/ha 203.00 141.00 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 906.00 2 022.00 2 967.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 282.00 728.00 4 902.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 146.00 87.00 203.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 136.00 641.00 4 699.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • MKB comprise study groups who compile budgets at the beginning of the season with the aid of technical experts. Kaap-Agri's budgets are based on study group averages.
    MBK beskik oor studiegroepe wat aan die begin van 'n seisoen begrotingsin samewerking met ander kundiges opstel. Kaap Agri se gegewens is op die studiegroep gemiddeldes gebaseer.
  • Cultivation cost include fuel, repairs and maintenance costs. In Kaap-Agri's situation it included depreciation costs as well. The cultivation costs in this case were reduced with 60% for canola and 55% for wheat to align it with that of other budgets.
    Bewerkingskoste sluit in brandstof, herstel- en onderhoudskoste. In die geval van Kaap Agri het dit ook depresiasie ingesluit. In die geval is dit met 60% vir canola en 55% vir koring verminder om die inligting op 'n vergelykbare basis te bring.
  • Interest on working capital is calculated at 15% for six (6) months.
    Rente op bedryfskapitaal is bereken teen 15% vir ses (6) maande.
Subscribe: receive ICBs via e-mail