Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2008/2009 Sojabone en mielies

North West – MGC area (irrigation) / Noordwes – MGK-gebied (besproeiing)
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
Soybeans
Sojabone
RR
Yellow maize
Geelmielies
White maize
Witmielies
Sunflower
Sonneblom
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 4.00 12.00 12.00 3.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 113.00 4 113.00 1 877.00 1 993.00 4 359.00
  Safex R/ton 4 160.00 4 160.00 2 027.00 2 143.00 4 610.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 0.00 135.00 135.00 176.00
  Other marketing cost / Ander R/ton 47.00 47.00 15.00 15.00 75.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 16 452.00 16 452.00 22 524.00 23 916.00 13 077.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (i) R/ha 548.34 692.34 1 365.00 1 411.00 252.78
  Own / Eie R/ha 200.34 200.34 0.00 0.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 348.00 492.00 1 365.00 1 411.00 252.78
Fertilizer / Bemesting R/ha 2 261.16 2 261.61 9 899.94 9 899.94 3 022.11
Lime / Kalk R/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weed control / Onkruidbeheer R/ha 289.70 281.52 300.93 300.93 136.80
Pest control / Plaagbeheer R/ha 9.10 9.10 239.00 239.00 9.10
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 667.25 1 667.25 2 808.00 2 808.00 702.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 907.20 907.20 600.00 600.00 376.65
Fuel / Brandstof R/ha 618.30 618.30 732.80 732.80 606.85
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 285.33 285.33 305.84 305.84 257.10
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (ii) R/ha 654.00 665.58 1 515.29 1 519.20 522.48
Harvest and marketing costs / Oes en bemarkingskoste (iii) R/ha 967.75 967.75 1 575.40 1 575.40 783.40
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 8 348.13 8 495.98 19 342.20 19 392.11 6 669.27
Gross margin / Bruto marge R/ha 8 103.87 7 956.02 3 181.80 4 523.89 6 407.73
Labour costs / Arbeidskoste (iv) R/ha 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Margin above labour costs / Marge na arbeidskoste R/ha 7 753.87 7 606.02 2 831.80 4 173.89 6 057.73
Own seed / Eie saad 70% 70% 0% 0% 0%
 • Include seed treatment costs.
  Sluit koste van saadbehandeling in.
 • Interest calculated at a rate of 17% over a six month period.
  Rente is bereken teen 'n koers van 17% vir ses (6) maande.
 • Includes self combine harvesting-, transport- and handling costs.
  Sluit eie stroop-, vervoer- en hanteringskoste in.
 • Includes casual labour.
  Sluit losarbeid in.
Subscribe: receive ICBs via e-mail