Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans: gross margins per ha 2009/2010 Sojabone: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Karkloof Vryheid Kinross Middel-
burg
Koster Lichten-
burg /
Coligny
Zeerust Berg-
ville
Koedoes-
kop /
Brits /
Makoppa
Groblers-
dal
Free
State /
Vrystaat
Cultivation system / Bewerkingstelsel None /
Geen
Mini-
mum
None /
Geen
Conventional / Konvensioneel None /
Geen
Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs T/ha 2.80 2.50 2.00 2.60 1.50 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 1.80
Nett farm price /
Netto plaasprys
R/ton 2 528 2 571 2 562 2 559 2 572 2 572 2 572 2 571 2 551 2 551 2 546
  Safex R/ton 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639
  Transport differential
  Vervoerdifferensiaal
R/ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Other marketing costs /
  Ander
R/ton 111 68 77 80 67 67 67 68 88 88 93
Gross income /
Bruto inkomste
R/ha 7 080 6 427 5 124 6 652 3 858 2 572 2 572 10 284 10 202 10 202 4 582
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 1 424 841 388 556 211 211 211 597 607 607 405
  Own / Eie R/ha 0 115 253 237 83 83 83 295 241 241 170
  Purchased / Gekoop R/ha 1 424 726 135 319 128 128 128 303 365 365 235
Fertilizer / Bemesting R/ha 761 751 470 601 350 175 204 1 027 1 076 1 074 680
Lime / Kalk R/ha 209 209 71 55 39 29 39 183 0 0 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 487 268 196 179 204 204 204 435 482 482 386
Pesticides and fungicides /
Plaag- en swambeheer­middels
R/ha 547 134 628 4 265 269 265 237 7 7 0
Casual labour / Losarbeid R/ha 0 64 0 0 47 47 47 128 500 500 0
Aero spray (contract) /
Lugbespuiting (kontrak)
R/ha 139 0 0 0 0 0 0 139 140 140 112
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 310 964 525 484 355 103 103 1 460 622 622 546
Irrigation / Besproeiing R/ha 0 0 0 0 0 0 0 550 1 188 1 188 0
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 69 234 78 277 321 307 321 105 407 407 362
  Repairs and maintenance /
  Herstelwerk en onderhoud
R/ha 91 232 133 250 292 272 292 136 465 465 268
Interest on working capital /
Rente op bedryfskapitaal
R/ha 300 224 154 147 156 126 130 299 434 434 178
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 186 193 186 155 519 483 480 207 701 701 263
Total variable costs /
Totaal veranderlike koste
R/ha 5 523 4 114 2 829 2 708 2 757 2 226 2 294 5 503 6 629 6 627 3 200
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 557 2 312 2 295 3 944 1 101 346 277 4 781 3 573 3 575 1 382
Regular labour costs /
Gereelde arbeidskoste
R/ha 356 356 200 200 200 200 200 240 410 256 193
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeids­koste
R/ha 1 202 1 956 2 095 3 744 901 146 77 4 541 3 163 3 319 1 189
Subscribe: receive ICBs via e-mail