Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Sunflower: gross margins per ha 2009/2010 Sonneblom: bruto marge per ha

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Koster Lichtenburg /
Coligny
Free State /
Vrystaat
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs T/ha 1.50 1.50 1.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 582 2 600 2 520
  Safex R/ton 2 845 2 845 2 845
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 161 143 200
  Other marketing costs / Ander R/ton 102 102 125
Gross income / Bruto inkomste R/ha 3 873 3 900 3 779
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 217 217 318
  Own / Eie R/ha 0 0 0
  Purchased / Gekoop R/ha 217 217 318
Fertilizer / Bemesting R/ha 739 646 658
Lime / Kalk R/ha 39 29 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 182 122 165
Pesticides / Plaagbeheermiddels R/ha 0 0 0
Casual labour / Losarbeid R/ha 0 50 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 213 136 280
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 283 283 302
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 280 280 256
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 131 121 132
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 239 252 263
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 323 2 136 2 372
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 550 1 764 1 408
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 200 189 193
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 350 1 575 1 215
Subscribe: receive ICBs via e-mail