Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2009/2010 Sojabone en mielies

KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Bergville
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen
Yield / Opbrengs Ton/ha 4.00 12.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 571.00 1 233.00
  Safex R/ton 2 639.00 1 521.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 223.00
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 68.00 65.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 284.00 14 796.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 597.00 2 012.00
  Own / Eie R/ha 295.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 303.00 2 012.00
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 027.00 2 948.00
Lime / Kalk R/ha 183.00 193.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 435.00 860.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 237.00 373.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 128.00 150.00
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 139.00 139.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 460.00 854.00
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 550.00 875.00
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 105.00 105.00
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 136.00 136.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 299.00 508.00
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 207.00 197.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 503.00 9 340.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 781.00 5 455.00
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 240.00 384.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 4 541.00 5 071.00
Own seed / Eie saad 80% 0%

Source: group discussions 2008 and adjusted with 2009 prices.
Bron: groepbesprekings 2008 en aangepas met 2009 pryse.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy and repairs.
  Slegs energie en onderhoud.
 • Interest at 11.5% for part of production year.
  Rente teen 11.5% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Contract harvesting.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
KwaZulu-Natal

Bergville
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 3.50 3.70 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 1 959 3 858 2 598 3 025 3 451 3 877 4 304
2 500 3 009 3 495 3 738 4 225 4 711 2 500 5 684
2 639 3 495 4 009 4 266 4 781 5 295 5 809 6 323
3 000 4 759 5 345 5 638 6 225 6 811 7 397 7 984
3 300 5 809 6 455 6 775 7 425 8 071 8 717 9 364
3 800 7 559 8 305 6 678 9 425 10 171 10 917 11 664
4 400 9 659 10 525 10 958 11 825 12 691 13 557 14 424
4 800 11 059 12 005 12 478 13 425 14 371 15 317 16 264
Subscribe: receive ICBs via e-mail