Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2009/2010 Sojabone en mielies

North West Province – MGC area (irrigation) / Noordwes Provinsie – MGK-gebied (besproeiing)
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs Ton/ha 4.00 12.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 551.00 1 298.00
  Safex R/ton 2 639.00 1 521.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 135.00
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 88.00 88.00
Gross income / Bruto inkomste R/ha 10 202.00 15 570.00
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 607.00 1 721.00
  Own / Eie R/ha 241.00 0.00
  Purchased / Gekoop R/ha 365.00 1 721.00
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 027.00 4 366.00
Lime / Kalk R/ha 0.00 0.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 482.00 436.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 7.00 11.00
Casual labour / Losarbeid R/ha 500.00 500.00
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 140.00 0.00
Crop insurance / Oesversekering R/ha 622.00 561.00
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 1 188.00 2 000.00
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 407.00 474.00
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 465.00 470.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 434.00 785.00
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 701.00 681.00
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 629.00 12 005.00
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 573.00 3 565.00
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 410.00 410.00
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 163.00 3 155.00
Own seed / Eie saad 80% 0%

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, drying cost, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy and repairs.
  Slegs energie en onderhoud.
 • Interest at 14% for part of production year.
  Rente teen 14% vir gedeelte van produksiejaar.
 • Contract harvesting.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province

Brits / Koedoeskop / Makoppa
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 3.50 3.70 3.80 4.00 4.20 4.40 4.50
SAFEX price / prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 761 1 183 1 395 1 817 2 239 2 661 2 873
2 500 1 811 2 293 2 535 3 017 3 499 3 981 4 223
2 639 2 298 2 808 3 063 3 573 4 083 4 593 4 848
3 000 3 561 4 143 4 435 5 017 5 599 6 181 6 473
3 300 4 611 5 253 5 575 6 217 6 859 7 501 7 823
3 800 6 361 7 103 7 475 8 217 8 959 9 701 10 073
4 400 8 461 9 323 9 755 10 617 11 479 12 341 12 773
4 800 9 861 10 803 11 275 12 217 13 159 14 101 14 573
Subscribe: receive ICBs via e-mail