Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2010/2011 Sojabone en mielies

KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)
Area / Gebied Bergville
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Conv. / Konv.
Cultivation system / Bewerkingstelsel No-till / Geen
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 484 822
  Safex R/ton 2 600 1 215
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 244
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 116 149
Gross income / Bruto inkomste R/ha 9 935 9 862
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 533 1 848
  Own / Eie R/ha 197 0
  Purchased / Gekoop R/ha 336 1 848
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 1 004 2 991
Lime / Kalk R/ha 232 232
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 401 479
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 734 759
Casual labour / Los arbeid R/ha 136 204
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 209 210
Crop insurance / Oesversekering R/ha 780 345
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 1 029 1 800
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 85 85
  Repairs and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 108 108
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 315 534
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 227 227
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 5 792 9 822
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 144 41
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 272 435
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 872 -394

Source: group discussions 2010.
Bron: groepsbesprekings 2010.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying costs, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 11.50%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 11.50%.
 • Own combine harvester (fuel and repairs).
  Eie stoper (brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
KwaZulu-Natal (irrigation / besproeiing)

Bergville
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 1 710 2 127 2 544 2 960 3 377
2 400 2 430 2 887 3 344 3 800 4 257
2 600 3 150 3 647 4 144 4 640 5 137
2 800 3 870 4 407 4 944 5 480 6 017
3 000 4 590 5 167 5 744 6 320 6 897
Subscribe: receive ICBs via e-mail