Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Soybeans and maize 2010/2011 Sojabone en mielies

North West (irrigation) – MGK area / Noordwes (besproeiing) – MGK-gebied
Area / Gebied Brits / Koedoeskop / Makoppa
Crop / Gewas Soybeans
Sojabone
RR
Maize
Mielies
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Date SAFEX future price / Datum SAFEX termynkontrakprys 05/2011 07/2011 12/2011
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 12.00 5.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 435 878 2 011
  Safex R/ton 2 600 1 215 2 427
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 167 157
  Other marketing costs / Ander (i) R/ton 165 170 259
Gross income / Bruto inkomste R/ha 9 740 10 536 11 061
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (ii) R/ha 672 2 658 295
  Own / Eie R/ha 232 0 114
  Purchased / Gekoop R/ha 440 2 658 181
Fertilizer / Bemesting (iii) R/ha 672 3 330 2 116
Lime / Kalk R/ha 28 28 28
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 415 364 138
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 8 8 89
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 68 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 0 0
Crop insurance / Oesversekering R/ha 526 263 734
Irrigation / Besproeiing (iv) R/ha 2 527 4 256 2 234
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 414 490 414
  Repair and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 285 333 285
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 376 749 423
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 715 692 715
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 6 637 13 239 7 471
Gross margin / Bruto marge R/ha 3 103 -2 703 3 590
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 490 449 490
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 613 -3 152 3 100

Source: compiled in cooperation with MGK.
Bron: opgestel in samewerking met MGK.

 • Includes handling fee, commission, transport to silo, hedging and drying costs, if applicable.
  Sluit hanteringsfooi, kommissie, vervoer na silo, verskansings- en drogingskoste waar van toepassing in.
 • Includes cost of innoculants.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if applied.
  Sluit spoorelemente in, indien toegedien.
 • Energy, repairs and water tax.
  Energie, onderhoud en waterbelasting.
 • Interest calculated for part of production year. Interest rate: 12.00%.
  Rente bereken vir gedeelte van produksiejaar. Koers: 12.00%.
 • Contractor.
  Kontrakteur.

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
North West Province (irrigation) / Noordwes Provinsie (besproeiing)

Brits / Koedoeskop / Makoppa
Yield / Opbrengs (ton/ha) 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40
SAFEX price / SAFEX prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (gereelde arbeid uitgesluit)
R/ha
2 200 689 1 095 1 503 1 910 2 317
2 400 1 409 1 856 2 303 2 750 3 197
2 600 2 129 2 616 3 103 3 590 4 077
2 800 2 849 3 376 3 903 4 430 4 957
3 000 3 568 4 136 4 703 5 270 5 837
Subscribe: receive ICBs via e-mail